1. This site uses cookies. By continuing to use this site, you are agreeing to our use of cookies. Learn More.

2004 kpss hukuk alan bilgisi sınav soruları

Konusu 'Çıkmış sorular' forumundadır ve Aşk'a İnanmışt'ı tarafından 29 Aralık 2008 başlatılmıştır.

 1. Aşk'a İnanmışt'ı

  Aşk'a İnanmışt'ı Genel Yönetici Staff Member

  Katılım:
  28 Mart 2008
  Mesajlar:
  23.185
  Beğenilen Mesajları:
  2.143
  Bulunduğu Yer:
  ŞANLIURFA
  Tuttuğu Takım:
  GALATASARAY
  Skype:
  fehmi56397
  2004 KPSS HUKUK ALAN BİLGİSİ SINAV SORULARI
  1-Aşağıdakilerden hangisi ceza davasını ortadan kaldıran nedenlerden biri değildir?
  A)Genel Af
  B)Özel Af
  C)Şikayete bağlı suçta şikayetin geri alınması
  D)Sanığın ölümü
  E)Dava zamanaşımı (YANIT:B)

  2-"M, taşınmazını K'ye kiralar, K, bunun üzerinde İ lehine intifa hakkı tesis eder, İ de iyiniyetli İ'ye rehneder." Hangisi doğrudur?
  Olası doğru şeçenekler:
  A)İ, rehin hakkına katlanır.
  B)İ, rehni ancak intifa hakkıyla yüklü olarak sattırabilir.
  (Yanıt:B)

  3-Adi şirket için hangisi yanlıştır?
  A)Kural olarak "bireysel yönetim" ilkesi geçerlidir.
  B)İlke olarak tüm ortakların yönetime katılma yetkisi vardır.
  C)İlke olarak tüm ortakların denetim yetkisi vardır.
  D)Olağanüstü işlerde oybirliği gerekir.
  E)Doğru seçenek (Hatırlanamadı)

  4-Hangisi Kamu İhale Kanunu kapsamı dışında tutulmuştur?
  A)Sosyal Güvenlik Kuruluşları
  B)TMSF(TMSF'nin kendisi değil; fakat hisselerinin kanunda yazılı kadarına sahip olduğu BANKALAR kapsam dışı tutulmuştur!)

  5-Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
  A)Kanunların anayasaya aykırılığını ileri sürme süresi, ilgili kanunun R.G.'de yayımından itibaren 60 gün sonra biter.
  B)Anayasaya şekil yönünden aykırılık iddiası için süre yayım tarinden itibaren 10 gündür.
  C)İktidar ve anamuhalefet partisi genel başkanları AYM'de iptal davası açabilirler.
  D)İktidarda birden fazla parti varsa, mecliste daha fazla üyesi olan dava açabilir.
  E)Meclis üye tamsayısının 1/5'i iptal davası açabilir.
  (YANIT:C, başkanlar değil parti grupları)

  6-"Öze dokunma yasağıyla ilgili hangisi doğrudur?
  Muhtemel seçenekler:
  A)2001 değişikliği ile ilk defa anayasaya girmiştir.(Bu değil çünkü 1961'de de vardı)
  B)2001 değişikliğinden önce AYM kararlarında sözü edilmiştir.(DOĞRU YANIT, bu içtihatlar üzerine değişiklik yapılmış, 1961 anayasasında yer alan bu kavram YENIDEN anayasaya girmiştir.)

  7-"17 yaşındaki A, kendine ait bir kitabı B'ye satıp teslim etmiştir." Buradaki satım sözleşmesinin hukuki geçerliliği için ne söylenebilir?
  A)Hem taahhüt hem de tasaruf işlemi butlanla sakattır.
  B)" " " " " iptalle " .
  C)İyiniyetli ise işlem B yönünden geçerlidir.
  (Bu soruda aslında hem B hem de C doğru yanıt gibi görünebilir.Ancak YANIT C'dir. Zira sınırlı ehliyetsiz A'nın kendine ait değeri az mallar üzerinde serbestçe tasarruf yetkisi bulunmaktadır.)

  8-Banka lehine taşınmaz üzerinde tesis edilen "1 milyar TL" değerindeki iptek için hangisi doğrudur?
  (YANIT: ANAPARA İPOTEĞİDİR)

  9-Hangisi teslimli taşınır rehni için yanlıştır?
  (YANIT: "sabit dereceler sistemi geçerlidir", oysa bu taşınmaz rehni, yani ipotek için geçerlidir.)

  10-Poliçe bedelinin yazılmayarak bunun Lehtara bırakılması durumunda hangisi yanlıştır?
  (YANIT:Eksik poliçe, eksik poliçe kanuni unsurlarından biri veya birkaçı eksik olan poliçe olup ya poliçe olarak hiç geçerli değildir ya da tahvil edilerek geçerli olur, örneğin "emre yazılı havale" sayılır; oysa soruda açık(beyaz) poliçe söz konusu olup poliçe olarak geçerlidir.)

  11-Hangisi menkul kıymetlerin özelliği değildir?
  (YANIT:İtibari değerden yoksunluk, menkul kıymetler itibari değeri haizdirler.)

  12-Savcının "kovuşturmama" kararına karşı hangisine başvurulamaz?
  A)Vali
  B)Adalet Bakanı
  C)Sulh ceza hakimi
  D)Kararı veren savcıya
  E)Başsavcı
  (YANIT:C, savcının yanında bulunduğu mahkemenin yargı çevresine en yakın yargı çevresi AĞIR CEZA MAHKEMESİ'ne başvurabilir.)

  13-Yap-İşlet-Devret modeliyle yapılan idari sözleşme için hangisi doğrudur?
  OLASI SEÇENEKLER:
  A)Bu sözleşme 20 gün içinde yapılacak incelemeden sonra Danıştay'ın olurundan geçince yürürlüğe girer.
  B)bu bir özel hukuk sözleşmesi olduğundan Danıştay'ın görüş bildirme yetkisi yoktur.
  C)Bu bir kamu imtiyaz sözleşmesi olduğundan ve sözleşme TASARILARININ Danıştay incelemesinden geçmesi gerektiğinden şekil şartına aykırılık vardır, sözleşme geçersizdir.
  [YANIT:C,Bir kere sözleşme YAPILDMADAN Danıştay'ın bunu inceleyip görüşünü bildirmesi gerekir.Burada Danıştay'ın idari bir görevi ortaya çıkmaktadır.A olmaz.B de olmaz, çünkü "yap-işlet-devret" modeli bir idari sözleşme türüdür ve sözleşme yapılana kadar tamamiyle idare hukukuna tabidir.Danıştay içtihatlarına göre de yap-işlet-devret sözleşmeleri kamu imtiyaz sözleşmeleri olup yapılmadan önce (Tasarı olarak)Danıştay'a gönderilmelidir.Bunun olmaması şekle aykırılık oluşturur.]

  14-Köyün belediye sınırları içine alınmasında karar organları hangileridir?
  (Yanıt:İçişleri Bakanlığı ve Danıştay, Belediyelerin kuruluşuya aynı usule tabi)

  15-Vali emriyle kapatılan kumarhanenin 45 gün içinde açtığı iptal davası için hangisi doğrudur? (VALİNİN BÖYLE BİR YETKİSİ VARDIR(.
  (YANIT:Herhangi bir hukuka aykırılık olmadığından davayı reddetmelidir.Süre 60 gündür ve dolmamıştır.)

  16-A.Ş.'te hangisi azınlığın haklarından değildir?
  (YANIT:Azlığın yönetim kurulunu toptantıya çağırma hakkı, böyle bir hakkı doğrdudan doğruya kullanamazlar, ancak bunun için yönetim kuruluna başvurabilirler.)

  17-Borçlunun, alacağın temlikinde eski alacaklıya karşı ileri sürdüğü savunmaları yeni borçluya karşı da ileri sürebilmesi hangisinin bir istisnasını teşkil eder?
  (YANIT:"Üçüncü kişi lehine sözleşme".Zira A1 ve B bir bakıma A2 lehine bir sözleşme ile borcun artık A2'ye ödeneceğini kararlaştırırlar, oysa B bu savunmalarla borcu ödemeyebilir.)

  18-Danıştay dairesinin verdiği "Y.D. talebinin REDDİ" kararına karşı hangi yola başvurulabilir?
  (YANIT:30 gün içinde aynı daireye itiraz edilebilir.)
  19-Hangisi suça iştirakte şeriğin cezalandırılmasını önler?
  (YANIT:İhtiyariyle vazgeçme) ,

  20-Hangisi tekerrüre esas olabilir?
  (YANIT:Önödeme, zira sanık önödeme kararına uymaz ve aynı tür suçu belirli süre içerisinde tekrar işlerse tekerrür uygulama alanı bulur.)

  21-Müşterek mülkiyete tabi 4 katlı taşınmaz için hangisi doğrudur?
  (YANIT:Bahçeye havuz yaptırılması oyçokluğu gerekir.)

  22-A,B'ye evini bağışlamış ama diğer mirasçıların taleplerini engellemek için tapuda satış göstermiştir. Buna göre hangisi yanlıştır?
  Muhtemel seçenekler
  A)Muvazaa iddiasına karşı A ve B senetle ispat yükümündedirler.
  B)Muvazaa butlan nedeni de olsa satış sözleşmesi geçerli olup mülkiyet B'ye geçer ancak sebepsiz zenginleşme hükümlerine göre iadesi gerekir.
  Bu soruyu tartışmaya açmak istiyorum.

  23-Köy bütçesini kim onaylar?
  (YANIT:Kaymakam veya Vali)

  24-Hangisi Medeni Kanun'da düzenlenir?
  (YANIT:İpoekli borç senedi)

  25-Hangisi yenilik doğurucu bir haktır?
  (YANIT:Dönme, bozucu yenilik doğurucu hak.)

  26-"A, rakip işletmeyi yıldırmak için işçisi B'yi tehdit ederek karşı işletmenin bisikletlerini çalmasını ister.Bunun üzerine B bir gece 3 bisikleti çalar birini ise gelen seslerden korkarak bırakır."
  Buna göre hangisi doğrudur?

  (YANIT:Tek bir hırsızlık suçu vardır.)

  27-Defi yoluyla denetim için hangisi doğrudur?
  (YANIT:Dava mahkemesi anayasallık denetimi yapılması için 5 ay beklemelidir=bekletici sorun yapmalıdır)

  28-Hangi takip yolunda süresinde satış istenmezse takip düşer?
  (YANIT: Rehnin paraya çevrilmesi yoluyla takip, diğer yollarda ise HACİZ düşer, oysa rehin olduğu için R.P.Ç.Y. takipte haciz aşaması yoktur.)

  29-Hangisi iflasa tabi değildir?
  (YANIT:SSK)

  30-İhtiyati hacizden doğan tazminat davası için hangisi yanlıştır?
  (YANIT:Borçlunun kusurlu olması gerekir.)

  31-Hangi davada İcra Mahkemesi her türlü delili inceleyebilir?
  (Yanıt: İstihkak davası)

  32-Hangisi İcra Mahkemesi'nin görevine girmez?
  (YANIT:Sıra cetveline itiraz)

  33-Hangisi haksız tahrikle aynı anda uygulanamaz?
  (YANIT:Hukuka uygunluk nedeni)

  34-AYM için hangisi yanlış?
  (YANIT:Bireysel başvuruları inceler.)

  35-"Tazminat miktarını hakim taktir eder." Bu hüküm için ne söylenebilir?
  [YANIT:Kural içi (bilinçli)boşluk vardır.=Taktir yetkisi)]

  36-Eğer borçlu borcunu haricen öder alacaklı buna rağmen takipte bulunursa borçlu ne için başvurmalıdır?
  (YANIT:İcranın geri bırakılması)

  37-38-İki tane anayasa sorusu vardı yanıtları I-II-V ve III-IV-V idi.
  39-Adam çalıştıranın sorumluluğu ile ilgili bir soru vardı.
  40-Borçlunun temerrüdü ile ilgili bir soru vardı.


  1. İptal davası ile ilgili hangisi yanlıştır?
  (İptal davasını esasa ilişkin olarak: Cumhurbaşkanı, İktidar ve ana muhalefet partisi meclis gurupları ile meclis üye tamsayısının 1/5 i açabilir.Yine şekle ilişkin olarak cumhurbaşkanı ve meclis üye tamsayısının 1/5 i dava açabilir. Cevap şıklarında olan iktidar ve muhalefet başkanları iptal davası açabilir şıkkı yanlış olacaktı)

  3. İtiraz yolu ile ilgili hangisi doğrudur?
  (itiraz yolu için:bakılmakta olan bir dava olması,davaya bakmakta olan merciinin mahkeme olması,kanun yada khk nin o mahkemeye uygulanacak norm olması,mahkemenin anayasaya aykırılığa resen kanaat getirmesi,taraflardan birinin iddiasını mahkemenin ciddi bulması gerekir.Ayrıca anayasa mahkemesi konuyu 5 ay içinde çözümlemezse,mahkeme konuyu yürürlükteki kanuna göre çözümler)

  5. Anayasada yer alan öze dokunmama ile ilgili hangisi doğrudur?
  (ilk kez 2001 değişikliği ile anayasada yer aldı)

  6. Anayasanın değiştirilmesi ile ilgili hangileri doğrudur?
  (ivedilikle görüşülür [yani iki değil bir defa görüşülür],cumhurbaşkanı belli durumlarda geri gönderebilir,halkoyu kabulü için 1/2+1 şartı gereklidir,resmi gazetede yayınlanır,…)

  7. Danıştay'la ilgili sözleşme sorusu?
  8. Kamu ihale kanununa tabi olmayan kurumlar hangisidir?
  (Şıklarda bağımsız bütçeli kuruluşlar,katma bütçeli kuruluşlar falan vardı)

  9. Kumar oynanması ile ilgili mahkemenin vereceği karar nasıl olmalıdır?
  (süreyle ilgili tuhaflık vardı sanırım)

  10. Üçlü kararnamede yürütmenin durdurulmasının reddine ilişkin ne yapılabilir?
  (Sanırım,idari dava daireleri genel kuruluna 7 gün içinde itiraz edilebilir)

  11. Sayıştay denetimine tabi olmayan kurum hangisidir?
  (TCDD)

  12. Köyün belediye sınırına alınması işlemi nasıl olur?
  (mahalli idareler genel müdürlerinin teklifi ve içişleri bakanının kararıyla)

  13. İş sahibinin yanında çalıştırdığı kişiden bisiklet çalmasını, yoksa maaş vermeyeceği söylemesi ile ilgili soru?
  14. Haksız tahrikte hangisi uygulanmaz?
  (hukuka uygunluk)

  15. Hangisi tekerrüre esas alınır?
  (temyizi mümkün olmayan mahkumiyet gibi şoklar vardı)

  16. 17 yaşındaki A,kitabını B ye satıyor,….?
  17. Paylı mülkiyet durumunda hangisi doğrudur?
  (yüzme havuzu nu oy çokluğu ile yaparlar gibi şıklar vardı)

  18. İpotekle ilgili soru?
  (ipotek borcu karşılamazsa A ve B nin malvarlığına başvurulur gibi şıklar vardı)

  19. Hakim,olayın özellikleri ve kusurun ağırlığına göre tazminat kapsamını ve şeklini belirler?
  (kanun koyucu kasıtlı olarak susmuş;boşluk yok)
   

Sayfayı Paylaş