1. This site uses cookies. By continuing to use this site, you are agreeing to our use of cookies. Learn More.

2010 KPSS Genel Kültür Soruları ve Cevapları

Konusu 'Genel Kültür' forumundadır ve Aşk'a İnanmışt'ı tarafından 11 Temmuz 2010 başlatılmıştır.

 1. Aşk'a İnanmışt'ı

  Aşk'a İnanmışt'ı Genel Yönetici Staff Member

  Katılım:
  28 Mart 2008
  Mesajlar:
  23.248
  Beğenilen Mesajları:
  2.144
  Bulunduğu Yer:
  ŞANLIURFA
  Tuttuğu Takım:
  GALATASARAY
  Skype:
  fehmi56397
  1. Türk Devletinde

  I. Taht kavgalarının ortaya çıkması

  II. Ülke topraklarının bölümlere ayrılması

  III. İstenilen dine inanılması

  durumlarından hangileri ülkeninin hükümdara ait ortak malı sayılmasının sonuçlarından biridir? DATA Yayınları

  A) Yalnız I
  B) Yalnız II
  C) Yalnız III
  D) I - II
  E) I - II - III

  Cevap: A


  --------------------------------------------------------------------------------
  2. Türk İslam mimarisi aşağıdaki devletlerden hangisi ile başlamıştır? DATA Yayınları
  A) Memluklar
  B) Karahanlılar
  C) Eyyübiler
  D) Gazneliler
  E) Selçuklular

  Cevap: B


  --------------------------------------------------------------------------------

  3.Aşağıdakilerden hangisi Türklerin İslam toplumuna katıldıktan sonra uygulamaya alınanlardan biri değildir? DATA Yayınları

  A) Ahilik
  B) Kümbet mimarisi
  C) Arap alfabesi
  D) Vakıf sistemi
  E) Veraset sistemi

  Cevap: E


  --------------------------------------------------------------------------------

  4. XIX. YY ortalarından itibaren sanayi inkılabı osmanlı devletinde esnaf teşkilatının önemini azaltımıştır

  Aşağıdakilerden hangisin bu durum ile ilgili gelişmlerden biri olduğu savunulamaz? DATA Yayınları

  A) İthalatın azalması
  B) İşsizliğin artması
  C) Para değerinin düşmesi
  D) Yerli malın iç pazarda sürümünün azalması
  E) Üretimde kullanılan hammaddenin dışarıya çıkması

  Cevap: A


  --------------------------------------------------------------------------------

  5.Aşağıdakilerden hangisi I. Meşrutiyet Döneminin özelliklerinden biri değildir? DATA Yayınları

  A) Mebusan Meclisi üyelerinin 4 yılda bir seçilmesi
  B)Ayan Meclisi üyelerinin padişah tarafından seçilmesi
  C) Mebusan Meclisinin padişahın izniyle kanun teklifi hazırlaması
  D) Mebusan Meclisi üyelerinin halk tarafından seçilmesi
  E) Birden fazla siyasi partinin kurulması

  Cevap: E


  --------------------------------------------------------------------------------


  6.Rusya, Tanzimat Fermanı ve Islahat Fermanında cinsiyet ve din farkı gözetmeksizin, kanunlar önünde eşit bir osmanlı tebaası meydana getirmek için konulmuş olan ilkeleri yeterli bulmamış, cemaatlerin mevcut imtiyazlarını göz önünde bulundurarak milliyetçilik esaslarına göre tekrar düzenlenmesini istemiştir.

  Rusya bu tutumuyla Osmanlı Devleti'nde

  I. Toprak bütünlüğünü korumak

  II. Rejimini değiştirmeye çalışmak

  III. Bünyesindeki etnik unsurlardan yararlanmak

  gibi gelişmelerden hangilerini amaçlamıştır? DATA Yayınları

  A) Yalnız I
  B) Yalnız II
  C) Yalnız III
  D) I, II
  E) I, II ve III

  Cevap: C


  --------------------------------------------------------------------------------
  7.Osmanlı zamanında Kitab-ı Bahriye adlı eseriyle ve haritacılık alanındaki çalışmalarıyla ünlü bilim adamı aşağıdakilerden hangisidir? DATA Yayınları
  A) Piri Reis
  B) Ali Kuşçu
  C) Seydi Ali Reis
  D) Matrakçı Nasuh
  E) Sabuncuoğlu Serefeddin

  Cevap: A

  8.Osmanlı Devletinde resmi tarih yazarlarına verilen ad nedir? DATA Yayınları

  A) Mültezim
  B) Mütevelli
  C) Nişancı
  D) Reisül'kütab
  E) Vakanivüs

  Cevap: X


  --------------------------------------------------------------------------------

  9.Osmanlı imparatorluğunda 17 yy.da gerileme dönemine girilmesi, bu gerilemenin ....... duraklama döneminden sonra yıllar geçtikçe hızlanması;

  Bu hızlanmayla birlikte Osmanlı İmparatorluğunda;

  I. Sınırlar

  II. Nüfus

  III. Teokratik yapı

  konularından hangilerinde değişme olmuştır? DATA Yayınları

  A) Yalnız I
  B) Yalnız II
  C) Yalnız III
  D) I, II
  E) I, II, III

  Cevap: D


  --------------------------------------------------------------------------------

  10.

  - Mondros Ateşkes Antlaşmasında geçersiz kılınmış

  - Doğu Trakya'nın savaşılmadan alınmas

  - Kurtuluş Savaşı'nın askeri bölümünün sona ermesi

  gelişmeleri aşağıdaki hangisinin kazanımları arasındadır? DATA Yayınları

  A) Gümrü
  B) Kars
  C) Mudanya
  D) Moskova
  E) Ankara

  Cevap: C

  11.Mustafa Kemal "Hattı müdafaa yoktur, sathı müdafaa vardır. O satıh bütün vatandır, vatanın her karış toprağı vatandaşın kanıyla ıslanmadıkça terk olunamaz" emriyle aşağıdaki savaşlardan hangisinin kaderini etkilemiştir? DATA Yayınları

  A) I. İnönü
  B) Sakarya
  C) II. İnönü
  D) Eskişehir Kütahya
  E) Başkomutanlık

  Cevap: B


  --------------------------------------------------------------------------------

  12.

  I. Anadolu Ajansı

  II. İradeyi Milliye

  III. Hakimiyeti Milliye

  IV. Peyamı Sabah

  Yukarıdakilerden hangileri kurtuluş savaşında milli birliği tehlikeye düşüren iç ve dış tehditlere karşı milleti uyaran basın yayın organlarındandır? DATA Yayınları

  A) Yalnız I
  B)Yalnız II
  C) Yalnız IV
  D) III , IV
  E) I, II, III

  Cevap: E

  --------------------------------------------------------------------------------

  13.Moskova Antlaşmasında yer alan "iki taraftan birinin tanımadığı antlaşmayı diğeri de tanımayacaktır" maddesi aşağıdaki antlaşmalardan hangisinin yok sayıldığının göstergesidir? DATA Yayınları

  A) Ankara
  B) Sevr
  C) Kars
  D) Gümrü
  E) Brest-Litowsk

  Cevap: B


  --------------------------------------------------------------------------------
  14.Aşağıdakilerden hangisi Erzurum ve Sivas Kongresinde alınan kararların ortak özelliği değildir? DATA Yayınları
  A) Mustafa Kemalin kongre başkanlığına seçilmesi
  B) Milli kuvvetlerin etkin, milli iradenin hakim kılınması
  C) Vatanın parçalanmaz bir bütün olduğu
  D) Temsil kurulunun doğu illerinin tamamını temsil ettiğinin kabul edilmesi
  E) Azınlıkların siyasi egemenliği ve sosyal dengeyi bozacak imtiyazların verilmesine karşı çıkılması

  Cevap: D


  --------------------------------------------------------------------------------
  15.Aşağıdakilerden hangisi Misakı Millide yer alan kararlardan biridir DATA Yayınları
  A) Batı cephesinin açılması
  B) Düzenli Ordunun kurulması
  C) Batı Trakyanın geleceğinin halk oylamasına sunulması
  D) Temsilciler kurulunun ankaraya getirilmesi
  E) Anadolu ve Trakyadaki Müdafai Hukuk cemiyetlerinin birleştirilmesi

  Cevap: C


  --------------------------------------------------------------------------------
  16.Atatürk "“ Bugüne dek izlenen eğitim ve öğretim yöntemlerinin, ulusumuzun gerileme tarihinde en önemli etken olduğu inancındayım. Onun için bir milli eğitim programından söz ederken geçmişin boş inançlarından ve yaratılışımızın nitelikleriyle ilgisi olmayan yabancı düşüncelerden, doğudan ve batıdan gelen tüm etkilerden büsbütün uzak, ulusal yaratılışımıza ve tarihimize uygun bir kültür düşünüyorum.
  Atatürkün bu sözleriyle aşağıdakilerden hangisine vurgu yaptığı söylenemez? DATA Yayınları

  A) Ulusal değerin korunması
  B) Eğitim öğretimde çağdaşlaşma
  C) Ulusal değerlere uygun eğitim modeli sunmaya
  D) Toplum yapımımızın ihtiyaçlarını karşılama
  E) Geçmişteki eğitim sistemini devam ettirmeye

  Cevap: E


  --------------------------------------------------------------------------------
  17.
  I. Türk Tarih kurumunun kurulması

  II. Türk Dil kurumunun açılması

  III. Şapka giyilmesi hakkındaki kanun

  Yukarıdaki gelişmelerden hangisi Atatürk milliyetçiliğinin gelişmesi ve hızlanmasında etkili olduğu söyelenebilir? DATA Yayınları

  A) Yalnız I
  B) Yalnız II
  C) Yalnız III
  D) I ve II
  E) I , II, III

  Cevap: D


  --------------------------------------------------------------------------------
  18.Yeni Türk devletinde aşağıdakilerden hangisi ile yaşanan sorunun egemenlik anlayışından kaynaklandığı savunulamaz DATA Yayınları
  A) Yabancı okullar
  B) Osmanlı borçları
  C) Kabotaj kanunu
  D) Boğazlar
  E) Kapitülasyonlar

  Cevap: B


  --------------------------------------------------------------------------------
  19. 1929-1930 yılları arasında dünya ekonomik bunalımının baş göstermiştir. Bu durum Türk devletinin ekonomisine yeniden yön vermesini gerekli kılmıştır
  Bu gereksinim;

  I. Devletçilik ilkesinin uygulanması

  II. İlk beş yıllık sanayi planının hazırlanması

  III. Teşviki Sanayi kanunun çıkarılması

  gelişmelerden hangisine zemin hazırlmaştır? DATA Yayınları

  A) Yalnız I
  B) Yalnız II
  C) Yalnız III
  D) I , II
  E) II, III

  Cevap: D


  --------------------------------------------------------------------------------
  20.Yeni Türk devletinin;

  I. Bağımsızlık

  II. Barışseverlik

  III. Devletçilik

  ilkelerinden hangilerini uluslararası ilişkilerde temel aldığı savunulabilir? DATA Yayınları

  A) Yalnız I
  B) Yalnız II
  C) Yalnız III
  D) I , II
  E) I, II, III

  Cevap: D


  --------------------------------------------------------------------------------

  21. 1961 anayasası yeni türk devletinin bütün fertleri ile kaderde kıvançta ve tasada ortak kılmak, bölünmez bir bütün halinde milli bilinç ve ülkü etrafında toplamak biçiminde ifade edilen ilke aşağıdakilerden hangisidir? DATA Yayınları

  A) Milliyetçilik
  B) Halkçılık
  C) Laiklik
  D) Devletçilik
  E) Cumhuriyetçilik

  Cevap: A  --------------------------------------------------------------------------------

  22.Türk devriminin "laiklik ilkesi, saltanat ve hilafete karşıdır." yargısının;

  I. Egemenliğin millete ait olması

  II. Yönetimin din kurallarına dayandırılmaması

  III. Azınlık okullarının öğretime devam etmesi

  durumlarından hangileri ile ilgili olduğu savunulabilir? DATA Yayınları

  A) Yalnız I
  B) Yalnız II
  C) Yalnız III
  D) I, II
  E) II, III

  Cevap: D


  --------------------------------------------------------------------------------


  23.Atatürk "düşüncede vicdan özgürlüğü haktır"

  Bu yargının;

  I. Kendine özgü siyasi ve felsefi bir düşünceye sahip olduğunu açıklayabilmesi

  II. Bağlı olduğu dinin gereklerini yerine getirmemesi

  III. Kendi etnik kökenini diğer etnik kökenlerden üstün görmeyi açıklayabilmesi

  düşüncelerinden hangilerini desteklediği söylenebilir? DATA Yayınları

  A) Yalnız I
  B)Yalnız II
  C) I, II
  D) II, III
  E) I , II, III

  Cevap: C


  --------------------------------------------------------------------------------


  24.

  I. Menemen Olayı

  II. Atatürk'e suikast girişimi

  III. İslam Teali Cemiyetinin kurulması

  IV. Anzavur ayaklanması

  Ulus egemenliğine dayalı rejime karşı bir tepki niteliği olma yolunda yukarıdaki gelişmelerden hangisi cumhuriyetin ilanından sonra gerçekleşmiştir? DATA Yayınları

  A) I , II
  B) I, IV
  C) II, III
  D) III, IV
  E) I, II, IV

  Cevap: A


  --------------------------------------------------------------------------------


  25.Bulgaristan balkan ülkesi olmasına rağmen Balkan Antantına girememiştir.

  Bulgaristanın Balkan Antantına girememesinde;

  I. Romanya'dan Dobruca'yı istemesi

  II. Ege Denizine inmeyi amaçlaması

  III. Rusya'nın bölgede savaş istememesi DATA Yayınları

  A) Yalnız I
  B)Yalnız II
  C) Yalnız III
  D) I, II
  E) I, II, III

  Cevap: D


  --------------------------------------------------------------------------------


  26.

  I. Nüfus mübadelesi

  II. Kardak kayalıkları

  III. Karasularının 6 milden 12 mile çıkarılması

  Yukarıdakilerden hangileri Atatürk döneminde Yunanistanla yaşanan sorunlardan biridir? DATA Yayınları

  A) Yalnız I
  B) Yalnız III
  C) I, II
  D) II, III
  E) I, II, III

  Cevap: A


  --------------------------------------------------------------------------------


  27.

  I. Seçmen yaşının 18 den 22 ye çıkarılması

  II. Kadınlara seçme seçilme hakkı verilmesi

  III. Tek dereceli seçim sisteminin getirilmesi

  Yukarıdakilerden hangileri atatürk döneminde görülen değişiklikler arasındadır? DATA Yayınları

  A) Yalnız I
  B)Yalnız II
  C) Yalnız III
  D) I, II
  E) I, II, III

  Cevap: D


  --------------------------------------------------------------------------------

  28. Atatürk döneminde;

  I.Atatürk ilkeleri anayasaya girdi

  II. Demokrat parti kuruldu

  III. Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası kuruldu

  gelişmelerinden hangisi demokrasinin gelişmesi amacıyla yapılmıştır?

  A) Yalnız I
  B) Yalnız II
  C) Yalnız III
  D) I, II
  E) I, II, III


  --------------------------------------------------------------------------------

  29.
  --------------------------------------------------------------------------------

  30.
  --------------------------------------------------------------------------------

  COĞRAFYA

  1.  İç Anadolu Bölgesinde yukarıdaki haritada gösterilen alanlardan hangisinde çoraklaşma nedeniyle tarımda yüksek verim alınması zordur? DATA Yayınları

  A) I
  B) II
  C) III
  D) IV
  E) V

  Cevap: C


  --------------------------------------------------------------------------------

  2. Türkiye'de zeytinliklerin çıkabildiği yüksek çığır kuzeye bakan yamaç larda genelde 200-250 m. yükseklikte güneye bakan yamaçlarda 500-600m yükseklikte yetiştiği bilinmektedir.

  Bu duruma neden olan etmen aşağıdakilerden hangisidir? DATA Yayınları

  A) Bakı durumu
  B) Bağıl nem
  C) Gündüz süresi
  D) Toprak türü
  E) Su kaynakları

  Cevap: A

  3.Aşağıdakilerden hangisi Türkiye'de tarımsal etkinliklerle ilgili doğru bir bilgidir? DATA Yayınları

  A) Üretimin fazla olduğu tahıl ürünlerinin çoğu dış ülkelere ihrac edilir
  B) Güney Doğu Anadolu'da sulamadan dolayı pamuk üretimi artmıştır.
  C) İklim koşulları nedeniyle şeker pancarı yalnızca iç bölgelerde yetişir.
  D) Tarımda makineleşmenin en yaygın olduğu yer Karadeniz bölgesidir.
  E) İklimi uygun olduğu için incir en çok Akdeniz bölgesinde yetişir.

  Cevap: B


  --------------------------------------------------------------------------------

  4.

  I. Turizm gelirleri en yüksek

  II. Endüstri kuruluşları en fazladır.

  III. Enerji tüketimi en fazladır.

  IV. Ulaşımın imkanlarının en fazla olduğu yer

  Yukarıdaki özelllikleri verilen bölge aşağıdakilerden hangisidir? DATA Yayınları

  A) Akdeniz
  B) Karadeniz
  C) Marmara
  D) İç Anadolu
  E) Ege Bölgesi

  Cevap: C


  --------------------------------------------------------------------------------

  5.Aşağıdakilerden hangisi orta karadeniz ve iç batı Anadolu Bölgelerinin ortak özelliklerinden değildir? DATA Yayınları

  A) Termal kaynakların yaygın olması
  B) Fındık, mısır ve tütün üretiminin fazla olması
  C) Linyit rezervlerinin yaygın olması
  D) Büyükbaş hayvancılığın yaygın olması
  E) Karayolu ulaşımında önemli kavşak noktalarına sahip olması

  Cevap: B


  --------------------------------------------------------------------------------

  6. Türkiye'nin orta kuşakta bulunması aşağıdaki ekonomik özelliklerden hangisi üzerinde etkili olmuştur? DATA Yayınları

  A) Tarihi eserlerin ve doğal güzelliklerin olması
  B) Kişi başı düşen ulusal gelirin büyük kentlerde daha yüksek olması
  C) İşletilen maden yataklarının çeşitlilik bakımından zengin olması
  D) Çeşitli tarım ürünlerinin yetiştirilmesi
  E) Kara yolu ve demiryolu transit taşımacılığının gelişmiş olması

  Cevap: D


  --------------------------------------------------------------------------------

  7. Bir yerin endüsrisinin gelişmesi için hammaddeye yakınlık, enerji kaynaklarına yakınlık, işgücü ve ulaşım kolaylığı üretim araç ve hammadde temini kolaylığı gibi etmenler önemlidir.

  Aşağıdakilerden hangisi endüstri kuruluşlarında diğerlerinden farklı bir etmene bağlıdır? DATA Yayınları

  A) Adana ve çevresinde dokumanın gelişmesi
  B) Edremit ve Ayvalıkta sıvı yağ üretiminin yapılması
  C) Çanakkale'de konserve balıkçılığın yaygın olması
  D) Seydişehir'de aliminyum tesislerinin kurulması
  E) Bursa'da otomotiv endüstrisinin olması

  Cevap: E


  --------------------------------------------------------------------------------

  8.Aşağıdakilerden hangisi son yıllarda Türkiye'ye gelen yabancı turist sayısındaki artışı etkilememiştir? DATA Yayınları

  A) 1. sınıf turistik tesislerin yaygın olması
  B) Metropol kentlerde uluslararası kongreler ve fuarların düzenlenmesi
  C) Turistik bölgelere nüfusun iç göçlerle artması
  D) Formula 1 gibi spor organizasyonlarının yapılması
  E) Yamaç paraşütü, kayak, rafting gibi etkinliklerin yapılmaya başlanması

  Cevap: C


  --------------------------------------------------------------------------------

  9. Son yıllarda Türkiye'de tarımsal bağlı olarak aşağıdakilerden hangisinde azalma olduğu söylenebilir DATA Yayınları

  A) Tarımsal etkinliklerin iklime bağımlılığında
  B) Tarımsal ürünlerin pazarlanması olanaklarında
  C) Tarımsal ürünlerin tüketiminde
  D) Tarımdan elde edilen gelirlerde
  E)

  Cevap: A


  --------------------------------------------------------------------------------

  10.Benzer topografik ve klimatik özelliklere sahip olmalarına karşın İstanbul ili nüfus yoğunluğu Çanakkale ilinin 50 katıdır. Bu yoğunluk farkının oluşması aşağıdakilerden hangisinde daha fazla görünmektedir? DATA Yayınları

  A) İstanbul'un kapladığı alanın küçük olması
  B) İstanbul'un ticaret ve ekonomi bakımından çok gelişmiş olması
  C) Çanakkale boğazının batı kısmında Gelibolu Milli Parkının olması
  D) İstanbul'da kültür ve sanat etkinliklerinin fazla olması
  E) Çanakkale'de tarım alanlarının geniş yer tutması

  Cevap: B


  --------------------------------------------------------------------------------

  11. Haritada gösterilen alanlardan hangisinde nüfus artışın temel nedeni doğurganlıktır? DATA Yayınları  A) I
  B) II
  C) III
  D) IV
  E) V

  Cevap: E


  --------------------------------------------------------------------------------

  12.  21 Haziranda haritada gösterilen kentlerin hangisinde Kırşehire göre hem gündüz kısa hem de güneş daha erken doğar? DATA Yayınları

  A) Siirt
  B) Antalya
  C) Sinop
  D) Artvin
  E) Bolu

  Cevap: A


  --------------------------------------------------------------------------------

  13.Türkiyede bir yıla ait buğday ve arpa üretim miktarı ile ekim alanlarını illere göre gösteren bir grafikten yararlanılarak aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? DATA Yayınları

  A) Buğdayda en yüksek verimin hangi ilden alındığına
  B) Türkiye'nin yıllık toplam arpa üretim miktarına
  C) Buğday üretimi için hangi illerden daha yüksek verimin alındığına
  D) Hangi illerin ikliminin buğday üretimine daha uygun olduğuna
  E) Arpa üretim miktarının en fazla olduğu ile

  Cevap: X


  --------------------------------------------------------------------------------

  14.Devlet Meteoroloji işleri genel müdürlüğü İstanbul'da yarın kuvvetli karayel ve şiddetli kar yağışı beklenmektedir uyarısı yapmıştır

  Bu uyarı;

  I. İstanbul'da kuzey sektörlü rüzgarların egemen olması

  II. Kış mevsiminin yaşanması

  III. Kuzey-batı yönünden gelen bir hava kütlesi olması

  verilerinden hangilerine dayanılarak yapılmış olabilir? DATA Yayınları

  A) Yalnız I
  B) Yalnız II
  C) I, II
  D) I, III
  E) II, III

  Cevap: X


  --------------------------------------------------------------------------------

  15.Türkiye'nin aşağıdaki özelliklerinden hangisi yükseltisinin fazla olmasının sonucu değildir? DATA Yayınları

  A) Bitkisel ürünlerinin zengin olması
  B) Karayolu ve demiryolu yapım maliyetinin yüksek olması
  C) Sıra dağların genelde doğu - batı yönünde uzaması
  D) Nüfus dağılışının düzensiz olması
  E) Yaylacılığın önemli bir etkinlik olması

  Cevap: X


  --------------------------------------------------------------------------------

  16.Çalışma çağı (15-64 arası) olan ve bir işte çalışan nüfusa aktif nüfus denir. Türkiye'de 1955 yılında nüfusun %82 si aktif nüfus iken, 2005 yılında bu oran %45 e düşmüştür.

  Türkiyede kalkınma hızının ve kişi başına düşen ulusal gelirin artmasına karşın, aktif nüfusun azalması aşağıdakilerden hangisini etkilediği savunulamaz? DATA Yayınları

  A) Kadının çalışma hayatında daha fazla yer bulması
  B) Nüfusun bir kısmının çalışmak amacıyla yurtdışına göç etmesi
  C) 15-25 yaş grubundaki öğrenci sayısının artması
  D) İş oranlarındaki artışın nüfus artışından az olması
  E) Makineli tarıma geçilmesi ile tarımda çalışan sayısının azalması

  Cevap: X


  --------------------------------------------------------------------------------

  17. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye'nin ekolojik dengesini bozan etmenlerden değildir? DATA yayınları

  A) Tarımda göl sularını aşırı kullanmak
  B) Birçok hayvan türünün bilinçsiz avlanması
  C) Kentlerin hızlı ve plansız büyümesi
  D) Yeraltı sularının bilinçsizce yeryüzüne çekilmesi
  E) Akarsu ağızlarında deltaların genişlemesi

  Cevap: E


  --------------------------------------------------------------------------------

  18.İskenderun, kendisi gibi bir liman kenti olan Sinop ve Trabzon'a göre daha fazla gelişmiştir.

  Bunun temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir? DATA yayınları
  A) Korunaklı liman olması
  B) Eski yerleşim yerlerine yakın olması
  C) Gelişmiş bir ulaşım ağına sahip olması
  D) Ağır endüstri kuruluşlarının bulunması
  E) Verimli tarım alanlarının bulunması

  Cevap: C


  --------------------------------------------------------------------------------

  ANAYASA SORULARI  1.Tüzük ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? DATA yayınları

  A) Tüzük, kanunun ve yönetmeliğin uygulanmasını sağlamak amacıyla çıkartılır
  B) Hangi tüzüklerin Resmi Gazete'de yayımlanacağı kanunla belirtilir
  C) Tüzük çıkarma yetkisi yalnızca Bakanlar Kuruluna tanınmıştır
  D) Tüzüklerin anayasaya ve kanunlara uygunluğunun denetimini anayasa mahkemesi yapar
  E) Tüzük tasarıları hakkında düşüncelerini bildirmek danıştayın idari görevleri arasında yer alır.

  Cevap: C


  --------------------------------------------------------------------------------

  2.1982 anayasasına göre, aşağıdaki idari birimlerden hangisi mahalli idareler içerisinde yer alır? DATA yayınları

  A) Mahalle
  B) Bucak
  C) Köy
  D) İlçe
  E) Belediye

  Cevap: X


  --------------------------------------------------------------------------------

  3.

  I. Cumhurbaşkanın tek başına yaptığı işlemler

  II. Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu kararları

  III. Genelkurmayın tek başına yaptığı işler

  IV. Yüksek Askeri Şura kararları

  Yukarıdaki idari işlemlerden hangisine karşı anayasa ile yargı yolu kapatılmıştır?DATA yayınları

  A) I, II
  B) II, IV
  C) III, IV
  D) I, II, IV
  E) I,II,III,IV

  Cevap: X


  --------------------------------------------------------------------------------

  4.Aralarında var olan borç ilişkisi dolayısıyla alacaklının borçludan isteyebileceği, borçlunun da yerine getirmekle yükümlü olduğu davranış biçimine ne ad verilir? DATA yayınları

  A) İş
  B) Edim
  C) Çalışma
  D) Alacak
  E) Sözleşme

  Cevap: B


  --------------------------------------------------------------------------------

  5.Bir gerçek kişinin doğumu ve soybağıyla ilgili kayıtları içeren kütüğe ne ad verilir? DATA yayınları

  A) Doğum kütüğü
  B) Evlenme kütüğü
  C) Boşanma kütüğü
  D) Ölüm kütüğü
  E) Yerdeğiştirme kütüğü

  Cevap: A


  --------------------------------------------------------------------------------

  6.Henüz ergin olmamış veya ergin olmakla birlikte kısıtlanmış olan çocuk üzerinde medeni kanun tarafından ana ve babaya tanınan haklara ne ad verilir? DATA yayınları

  A) Velayet
  B) Vesayet
  C) Veraset
  D) Soy bağı
  E) Evlat edinme

  Cevap: A


  --------------------------------------------------------------------------------

  7.1982 anayasasına göre aşağıdakilerden hangisi ile hükümetin (Bakanlar Kurulu) görevi sona erer? DATA yayınları

  A) Adalet bakanının istifası halinde
  B) Cumhurbaşkanının görevden ayrılması halinde
  C)Milli Savunma Bakanın istifası halinde
  D) Genelkurmay Başkanının istifası halinde
  E) Başbakanın ölümü halinde

  Cevap: E


  --------------------------------------------------------------------------------

  8.1982 anayasasına göre aşağıdakilerden hangisi anayasa metnine bağlı değildir?

  A) Başlangıç kısım
  B) Anayasanın ilk dört maddesi
  C) Anayasanın geçici maddeleri
  D) Anayasa bulunan madde kenar başlıkları
  E) Anayasanın 175. maddesi

  Cevap: D


  --------------------------------------------------------------------------------

  9.1982 anayasasına göre TBMM başkanlık divanı için bir yasama döneminde kaç defa seçim yapılır?

  A) 1
  B)2
  C)3
  D)4
  E)5

  Cevap: B


  --------------------------------------------------------------------------------

  10.Avrupa Merkez Bankası başkanı aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Ben- beinonke
  B)Jean Claude Trichet
  C)Paul W.F. Witz
  D) Rodrig de Rota
  E) Donique Srauss - Kahn

  Cevap: B


  --------------------------------------------------------------------------------

  11.Aşağıdakilerden hangisi Türkiye'nin de üye olduğu Ekonomik İşbirliği Teşkilatına (EİT) üye değildir?

  A) Azerbaycan
  B) Afanistan
  C) Tacikistan
  D) İran
  E) Irak

  Cevap: E


  --------------------------------------------------------------------------------

  12.12 Mayıs 2010 tarihinde Türkiye ile imzalanan bir antlaşma ile 30 günü geçmeyen seyahatler ve 180 gün için 90 günü aşmayacak şekilde vize uygulamasını karşılıklı kaldıran ülke aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Rusya
  B) Yunanistan
  C) Brezilya
  D) Almanya
  E) İran
   
  1 person likes this.

 2. melek

  melek Demirbaşlardan

  Katılım:
  11 Nisan 2008
  Mesajlar:
  2.613
  Beğenilen Mesajları:
  255
  Tuttuğu Takım:
  GALATASARAY
  Ce: 2010 KPSS Genel Kültür Soruları ve Cevapları

  paylaşım için teşekkürler
   

Sayfayı Paylaş