1. This site uses cookies. By continuing to use this site, you are agreeing to our use of cookies. Learn More.

5502 Sayılı Kanun Nedir ? Sosyal Güvenlik Kurumu Kanunu Nedir ?

Konusu 'Ansiklopedik Bilgiler' forumundadır ve mine tarafından 3 Temmuz 2017 başlatılmıştır.

 1. mine

  mine Demirbaşlardan

  Katılım:
  5 Mayıs 2008
  Mesajlar:
  1.903
  Beğenilen Mesajları:
  106
  Cinsiyet:
  Bayan
  Bulunduğu Yer:
  ankara
  Tuttuğu Takım:
  GALATASARAY
  SOSYAL GÜVENLİK KURUMU KANUNU
  Kanun Numarası : 5502
  Kabul Tarihi : 16/5/2006
  Yayımlandığı R. Gazete : Tarih: 20/5/2006,
  Sayı: 26173
  Yayımlandığı Düstur : Tertip: 5, Cilt: 45,
  Sayfa:
  BİRİNCİ BÖLÜM
  Amaç, Tanımlar, Kuruluş ve Görevler
  Amaç ve kuruluş

  MADDE 1– Bu Kanunun amacı, Sosyal Güvenlik Kurumunun kuruluş, teşkilât, görev
  ve yetkilerine ilişkin usûl ve esasları düzenlemektir.
  Bu Kanun ile Kuruma görev ve yetki veren diğer kanunların hükümlerini uygulamak
  üzere; kamu tüzel kişiliğini haiz, idarî ve malî açıdan özerk, bu Kanunda hüküm bulunmayan
  durumlarda özel hukuk hükümlerine tâbi Sosyal Güvenlik Kurumu kurulmuştur. Kurum,
  Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ilgili kuruluşudur. Kurumun merkezi Ankara'dadır.
  Kurum, Sayıştay'ın denetimine tâbidir.
  Tanımlar
  MADDE 2– Bu Kanunda geçen;
  a) Bakanlık: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığını,
  b) Bakan: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanını,
  c) Kurum: Sosyal Güvenlik Kurumunu,
  ç) Genel Kurul: Sosyal Güvenlik Kurumu Genel Kurulunu,
  d) Yönetim Kurulu: Sosyal Güvenlik Kurumu Yönetim Kurulunu,
  e) Başkanlık: Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığını,
  f) Başkan: Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanını,
  g) Genel müdürler: Sosyal Sigortalar Genel Müdürü, Genel Sağlık Sigortası Genel
  Müdürü, Primsiz Ödemeler Genel Müdürü ve Hizmet Sunumu Genel Müdürünü,
  ifade eder.
  Kurumun amacı ve görevleri
  MADDE 3- Kurumun temel amacı; sosyal sigortacılık ilkelerine dayalı, etkin, adil,
  kolay erişilebilir, aktüeryal ve malî açıdan sürdürülebilir, çağdaş standartlarda sosyal güvenlik
  sistemini yürütmektir.
  Kurumun görevleri şunlardır:
  a) Ulusal kalkınma strateji ve politikaları ile yıllık uygulama programlarını dikkate
  alarak sosyal güvenlik politikalarını uygulamak, bu politikaların geliştirilmesine yönelik
  çalışmalar yapmak.
  b) Hizmet sunduğu gerçek ve tüzel kişileri hak ve yükümlülükleri konusunda
  bilgilendirmek, haklarının kullanılmasını ve yükümlülüklerinin yerine getirilmesini
  kolaylaştırmak.
  c) Sosyal güvenliğe ilişkin konularda; uluslararası gelişmeleri izlemek, Avrupa Birliği
  ve uluslararası kuruluşlar ile işbirliği yapmak, yabancı ülkelerle yapılacak sosyal güvenlik
  sözleşmelerine ilişkin gerekli çalışmaları yürütmek, usûlüne göre yürürlüğe konulmuş
  uluslararası antlaşmaları uygulamak.
  ç) Sosyal güvenlik alanında, kamu idareleri arasında koordinasyon ve işbirliğini
  sağlamak.
  d) Bu Kanun ve diğer kanunlar ile Kuruma verilen görevleri yapmak.
  2
  İKİNCİ BÖLÜM
  Kurumun Organları ve Görevleri
  Kurumun organları
  MADDE 4- Kurum, aşağıdaki organlardan oluşur:
  a) Genel Kurul.
  b) Yönetim Kurulu.
  c) Başkanlık.
  Kurumun teşkilât yapısı ekli (I) sayılı cetvelde gösterilmiştir.
  Genel Kurulun oluşumu, görevleri ve toplanması
  MADDE 5- Genel Kurul, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanının veya
  görevlendireceği bir yetkilinin başkanlığında;
  a) Sayıştay Başkanlığı, Milli Savunma Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Maliye Bakanlığı,
  Sağlık Bakanlığı, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı,
  Hazine Müsteşarlığı, Özürlüler İdaresi Başkanlığı, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel
  Müdürlüğü, Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü ile öğretim üyeleri arasından Yüksek
  Öğretim Kurulu tarafından görevlendirilecek birer temsilciden,
  b) İş ve/veya Sosyal Güvenlik Hukuku alanında Bakan tarafından belirlenecek iki
  öğretim üyesinden,
  c) Başkan, genel müdürler, Strateji Geliştirme Başkanı, Rehberlik ve Teftiş Başkanı
  ile Aktüerya ve Fon Yönetimi Daire Başkanından,
  ç) En fazla üyeye sahip ilk üç işveren sendikası konfederasyonları tarafından üye
  işveren sendikalarına bağlı işyerlerinde çalışan toplam işçi sayısıyla orantılı olarak belirlenen
  9 temsilciden,
  d) En fazla üyeye sahip ilk üç işçi sendikası konfederasyonları tarafından üye
  sayılarına orantılı olarak belirlenen 9 temsilciden,
  e) En fazla üyeye sahip ilk üç kamu görevlileri sendikası konfederasyonları tarafından
  üye sayılarına orantılı olarak belirlenen 9 temsilciden,
  f) Kendi nam ve hesabına çalışanların üye olduğu kanunla kurulu en üst meslek
  kuruluşlarından en fazla üyeye sahip ilk üç kuruluş tarafından üye sayılarına orantılı olarak
  belirlenen 9 temsilciden,
  g) Kurumdan aylık veya gelir almakta olanların üye olduğu en fazla üyeye sahip ilk üç
  kuruluş tarafından üye sayılarına orantılı olarak belirlenen 9 temsilciden,
  h) (ç), (d), (e) ve (f) bentleri dışında kalan ve kamu kurumu niteliğindeki en üst
  meslek kuruluşları tarafından görevlendirilecek birer temsilciden,
  oluşur.
  Genel Kurulun görevleri şunlardır:
  a) Sosyal güvenlik politikaları ve bunların uygulamaları hakkında görüş ve önerilerde
  bulunmak.
  b) Kurumun bütçe ve bilânçolarını, faaliyet raporlarını, performans programlarını, orta
  ve uzun vadeli gelir-gider dengesini, sigorta kolları itibarıyla yapılan en son aktüeryal hesap
  sonuçlarını değerlendirerek görüş oluşturmak.
  c) Kurumun performans programlarında yer alan hedefleri ile sonuçlarını
  değerlendirerek bir sonraki dönemin performans hedeflerine ilişkin görüş oluşturmak.
  ç) Yönetim Kurulunun seçimle gelen asıl ve yedek üyelerini beşinci fıkrada belirtilen
  usûle göre seçmek.
  Genel Kurul üç yılda bir kez toplanır. Toplantı tarihi ve gündem en geç bir ay
  öncesinden ilgili kurum ve kuruluşlara bildirilir. Toplantı yetersayısı, üye tam sayısının salt
  3
  çoğunluğudur. İlk toplantıda çoğunluk sağlanamazsa bir ay sonra yapılacak ikinci toplantıda
  salt çoğunluk aranmaz. Genel Kurul, Bakan veya üye tam sayısının üçte biri tarafından
  olağanüstü toplantıya çağrılabilir.
  Genel Kurul kararları en geç iki hafta içinde, Genel Kurula katılan üyelere gönderilir
  ve kararlar Kurumca öncelikle dikkate alınır.
  Genel Kurulda birinci fıkranın; (ç) bendinde sayılan temsilciler Yönetim Kurulu
  işveren temsilcisini, (d) bendinde sayılan temsilciler Yönetim Kurulu işçi temsilcisini, (e)
  bendinde sayılan temsilciler Yönetim Kurulu kamu görevlileri temsilcisini, (f) bendinde
  sayılan temsilciler Yönetim Kurulu kendi nam ve hesabına çalışanlar temsilcisini, (g)
  bendinde sayılan temsilciler Yönetim Kurulu gelir ve aylık alanlar temsilcisini birer asıl ve
  birer yedek üye olarak seçerler. Seçim gizli oy, açık tasnif usûlüne göre yapılır ve oy çokluğu
  ile karar verilir. Seçimler Bakanlık tarafından hazırlanacak yönetmelikte belirlenen usûl ve
  esaslara göre yapılır.
  Genel Kurulun sekreterya işlemleri Başkanlık tarafından yerine getirilir. Genel
  Kurulun çalışmaları için yapılacak giderler Kurum bütçesine konulacak ödenekten karşılanır.
  Genel Kurulun toplanmasına, çalışmasına, temsilcilerin görevlendirilmesine ve diğer
  hususlara ilişkin usûl ve esaslar Kurumun önerisi üzerine Bakanlıkça çıkarılacak yönetmelikle
  düzenlenir.
  Yönetim Kurulunun oluşumu ve üyeleri
  MADDE 6- Yönetim Kurulu bir karar organı olup, Kurumun en yüksek karar, yetki
  ve sorumluluğunu taşır. Yönetim Kurulu;
  a) Başkan,
  b) Başkanın teklifi üzerine müşterek kararname ile atanan bir başkan yardımcısı,
  c) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığını temsilen, Çalışma ve Sosyal Güvenlik
  Bakanının teklifi üzerine müşterek kararname ile atanan bir üye,
  ç) Maliye Bakanlığını temsilen, Maliye Bakanının teklifi üzerine müşterek kararname
  ile atanan bir üye,
  d) Hazine Müsteşarlığını temsilen, Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakanın
  teklifi üzerine müşterek kararname ile atanan bir üye,
  e) İşverenleri temsilen seçilecek bir üye,
  f) İşçileri temsilen seçilecek bir üye,
  g) Kamu görevlilerini temsilen seçilecek bir üye,
  h) Kendi nam ve hesabına çalışanları temsilen seçilecek bir üye,
  ı) Kurumdan gelir veya aylık alanları temsilen seçilecek bir üye,
  olmak üzere 10 üyeden oluşur. Başkan, Yönetim Kurulunun da başkanıdır. Yönetim
  Kuruluna, Başkanın bulunmadığı hallerde Başkana vekâlet eden kişi başkanlık eder. Yönetim
  Kurulu üyesi başkan yardımcısının bulunmadığı hallerde, Başkan tarafından görevlendirilen
  başkan yardımcısı Yönetim Kuruluna katılır.
  Yönetim Kurulu en az haftada bir defa ve asgarî altı üye ile toplanır. Kararlar
  toplantıya katılan üyelerin çoğunluğu ile alınır. Oylarda eşitlik olması halinde, Başkanın
  bulunduğu taraf çoğunluk sayılır. Gerekli görüldüğünde Başkanın veya altı üyenin talebi ile
  Yönetim Kurulu olağanüstü toplantıya çağrılabilir.
  Başkan ve başkan yardımcısı dışındaki Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç
  yıldır. Geçerli bir mazereti olmaksızın; arka arkaya üç toplantıya veya bir yıl içinde toplam
  altı toplantıya katılmayanlar, Yönetim Kurulu üyeliğine atanma ya da seçilme şartlarını
  yitirenler ile atandıktan veya seçildikten sonra bu şartları taşımadığı anlaşılanların üyelikleri
  kendiliğinden sona erer. Geçerli bir mazereti olmaksızın; arka arkaya üç toplantıya veya bir
  yıl içinde toplam altı toplantıya katılmayanların durumu, Yönetim Kurulu kararıyla tespit
  edilerek Bakanlığa bildirilir. Seçilen üyelerden herhangi bir nedenle görev süresinden önce
  4
  Yönetim Kurulu üyeliği sona erenlerin yerleri, yedek üyeler tarafından doldurulur. Bu şekilde
  göreve gelen üyeler, yerlerini aldıkları üyenin görev süresini tamamlar. Süreleri biten üyeler
  yeni üyeler atanıncaya veya seçilinceye kadar görevlerine devam ederler. Atanan üyelerden
  herhangi bir nedenle görev süresinden önce Yönetim Kurulu üyeliği sona erenlerin yerlerine
  en geç bir ay içinde kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usûlle yeni bir atama yapılır. Atama
  ile gelen Yönetim Kurulu üyelerinden görevi sona erenler, otuz gün içinde eski kurumlarına
  başvurmaları halinde atamaya yetkili makam tarafından en geç bir ay içinde mükteseplerine
  uygun kadroya atanırlar. Atama gerçekleşinceye kadar bunların Yönetim Kurulu üyesi
  kadrolarına bağlı olarak almakta oldukları malî haklarının ödenmesine devam olunur.
  Başkan ve başkan yardımcısı dışındaki atama ile gelen Yönetim Kurulu üyelerinin
  kurumları ile ilişiği kesilir.
  Yönetim Kurulu üyeliğine atanacak veya seçileceklerin 657 sayılı Devlet Memurları
  Kanununun 48 inci maddesinin (A) bendinin (1), (4), (5), (6) ve (7) numaralı alt bentlerinde
  sayılan şartları taşımaları gerekir. Ancak seçimle gelen Yönetim Kurulu üyeleri için 657 sayılı
  Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinin (B) bendinde sayılan şartlar aranmaz.
  657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin (A) bendinin (5) numaralı
  alt bendinde öngörülen suçlarla ilgili olarak haklarında ceza davası açılan üyelerden görevi
  başında kalması sakıncalı görülenler, Bakan tarafından tedbiren görevden uzaklaştırılabilir.
  Görevden uzaklaştırılan üyeler hakkında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun ilgili
  hükümleri uygulanır. Bu şekilde geçici olarak boşalan üyeliklere, tedbiren görevden
  uzaklaştırılan üye göreve dönünceye ve söz konusu üyenin üyelik süresini geçmemek üzere,
  seçimle gelen üyeler yerine yedek üyelerden doldurulur, atama ile gelen üyelerin yerine ise
  atamaya yetkili makam tarafından görevlendirme yapılır.
  Toplantılara iştirak eden Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerine, bu görevleri nedeniyle
  ayrıca, 22/1/1990 tarihli ve 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 34 üncü maddesine
  göre kamu iktisadi teşebbüsleri yönetim kurulu başkan ve üyelerine ödenen miktarlarda her ay
  ücret ödenir.
  Yönetim Kurulunun görevleri
  MADDE 7- Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
  a) Kurum bütçesini, bilânçosunu, gelir-gider tablolarını, Kurum bütçesindeki bölümler
  içinde aktarmaları, bu bölümler arasındaki ek ve olağanüstü ödenek tekliflerini karara
  bağlamak.
  b) Kurumun sigorta kolları itibarıyla hazırlanacak aktüeryal hesaplarına ilişkin
  raporları değerlendirerek finansman dengesinin üçer aylık ve yıllık gerçekleşmelerini izlemek,
  alınması gereken tedbirleri kararlaştırmak, Genel Kurula sunulacak aktüeryal hesaplara ilişkin
  raporları gerektiğinde bağımsız kuruluşlara inceletmek.
  c) Genel müdürlükler ile Strateji Geliştirme Başkanlığı bünyesindeki daire
  başkanlıklarının, taşrada ise sosyal güvenlik merkezlerinin kurulmasına veya kapatılmasına
  karar vererek Bakan onayına sunmak.
  ç) Kurum tarafından çıkarılacak yönetmelikleri karara bağlamak.
  d) Her türlü kiralama sözleşmesi hakkında karar vermek, 213 sayılı Vergi Usul
  Kanunu uyarınca belirlenen yeniden değerleme oranı kadar her yıl artırılmak üzere bedeli
  beşyüz bin Yeni Türk Lirasından fazla olan her türlü; kiraya verme, satış, alım, devir, takas,
  inşaat, taşınmazların ferağı, yapım ve diğer işlere ilişkin karar vermek, ihale komisyonu
  kararlarını onaylamak.
  e) Kurum personeline ödenecek ek ödeme, ikramiye ve fazla mesai ücretine ilişkin
  usûl ve esasları belirlemek.
  f) Kurum yararının bulunması halinde; yılı merkezî yönetim bütçe kanununda
  gösterilen miktara kadar olan hak ve alacakların terkinine karar vermek, prim ve primlerden
  5
  kaynaklanan alacaklar hariç olmak üzere, uyuşmazlıkların dava açılmadan veya icra takibi
  yapılmadan uzlaşma veya tahkim yoluyla çözümlenmesine, Kurum tarafından veya Kuruma
  karşı açılan dava veya icra takiplerinin uzlaşma veya tahkim yoluyla çözümlenmesine, sulhe,
  kabule, feragate ve kanun yollarına başvurulmamasına karar vermek.
  g) Kurumun performans hedef, gösterge ve programı ile hizmet kalite standartlarını
  karara bağlamak.
  h) Her yıl için, prim borcu kamuoyuna açıklanacak işverenlerin belirlenmesine esas
  olmak üzere asgarî borç tutarını belirlemek.
  ı) Kurum alacaklarının tahsilat işlemleri ile diğer kanunlarla tahakkuk ve tahsilat
  yetkisi Kuruma verilen alacakların tahsilat işlemlerinin, kısmen veya tamamen kamu
  gelirlerinin toplanması ve takibinden sorumlu olan kamu idarelerinden hizmet almak suretiyle
  gerçekleştirilmesine karar vererek Bakan onayına sunmak.
  i) Kurumun dava ve icra takipleri için vekâlet akdi yoluyla avukat çalıştırılmasına,
  özel uzmanlık gerektiren ve geçici nitelikteki işler için ise hizmet satın alınması yoluyla yerli
  veya yabancı uzman çalıştırılmasına karar vermek, bunların sözleşme şartlarını ve avukatlara
  ödenecek ücretleri belirlemek.
  j) Kanunlarla verilen diğer görevleri yapmak.
  Yönetim Kurulunun çalışma usûl ve esaslarıyla, bu Kanunun 6 ncı ve 7 nci
  maddelerinin uygulanmasına ilişkin hususlar, Yönetim Kurulu kararı ve Bakan onayı ile
  çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir.
  ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
  Başkanlık Teşkilâtı
  Teşkilât
  MADDE 8- Başkanlık teşkilâtı, merkez ve taşra teşkilâtından meydana gelir.
  Merkez teşkilâtı
  MADDE 9- Başkanlık merkez teşkilâtı, ana hizmet birimleri ile danışma ve yardımcı
  hizmet birimlerinden meydana gelir.
  Başkan
  MADDE 10- Başkanlığın en üst amiri olan Başkan, Başkanlık icraatından ve emri
  altındakilerin faaliyet ve işlemlerinden Yönetim Kuruluna karşı sorumlu olup aşağıdaki
  görev, yetki ve sorumluluklara sahiptir:
  a) Kurumu; Anayasaya, kanunlara, ulusal kalkınma plânına, yıllık uygulama
  programlarına ve Bakanlar Kurulunca belirlenen politika ve stratejilere uygun olarak
  yönetmek.
  b) Kurumun görev alanına giren hususlarda politika ve stratejiler geliştirmek, bunlara
  uygun yıllık amaç ve hedefler oluşturmak, performans ölçütleri belirlemek, Başkanlığın
  bütçesini hazırlamak, gerekli yasal ve idarî düzenleme çalışmalarını yapmak, belirlenen
  stratejiler, amaçlar ve performans ölçütleri doğrultusunda uygulamayı koordine etmek,
  izlemek ve değerlendirmek.
  c) Kurumun faaliyetlerini ve işlemlerini denetlemek, yönetim sistemlerini gözden
  geçirmek, kurumsal yapı ile yönetim süreçlerinin etkililiğini gözetmek ve yönetimin
  geliştirilmesini sağlamak.
  ç) Yönetim Kurulu kararlarının uygulanmasını sağlamak.
  d) Adlî ve idarî makamlara, gerçek ve tüzel kişilere karşı Kurumu temsil etmek.
  6
  e) Kamu Görevlileri Etik Kurulunun belirlediği ilkeler çerçevesinde kurumsal etik
  kuralları belirleyerek, personele ve Kurumun ilişkili olduğu taraflara duyurmak ve personelin
  bu kurallara uygun hareket etmesini sağlamak.
  f) 213 sayılı Vergi Usul Kanunu uyarınca belirlenen yeniden değerleme oranı kadar
  her yıl artırılmak üzere bedeli beşyüz bin Yeni Türk Lirasına kadar olan; kiraya verme, satış,
  alım, devir, takas, inşaat, taşınmazların ferağı, yapım ve diğer işlere ilişkin sözleşmeler
  hakkında karar vermek, ihale komisyonu kararlarını onaylamak, beşyüz bin Yeni Türk
  Lirasının üzerinde olanlar için Yönetim Kuruluna öneride bulunmak ve kendi limitleri
  dâhilinde merkez ve taşra teşkilâtının harcama sınırlarını belirlemek.
  g) Ödeme tarihi altı aydan daha uzun süre gecikmiş ve Yönetim Kurulu tarafından her
  yıl için belirlenecek tutardan daha fazla prim borcu olan işverenleri, yönetmelikle belirlenen
  usûl ve esaslara göre her yıl kamuoyuna açıklamak.
  h) Kurumun faaliyet alanına giren konularda diğer kurum ve kuruluşlarla işbirliği ve
  koordinasyonu sağlamak.
  Başkan yardımcıları
  MADDE 11- Görevlerin yürütülmesinde Başkana yardımcı olmak üzere üç başkan
  yardımcısı görevlendirilir. Başkan yardımcıları, Başkana karşı sorumludur.
  DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
  Ana Hizmet Birimleri
  Ana hizmet birimleri
  MADDE 12- Başkanlığın ana hizmet birimleri şunlardır:
  a) Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü.
  b) Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü.
  c) Primsiz Ödemeler Genel Müdürlüğü.
  ç) Hizmet Sunumu Genel Müdürlüğü.
  d) Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı.
  e) Aktüerya ve Fon Yönetimi Daire Başkanlığı.
  Her bir genel müdürlük bünyesinde, Yönetim Kurulu kararı ile en fazla 8 adet daire
  başkanlığı kurulabilir.
  Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü
  MADDE 13- Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğünün görevleri şunlardır:
  a) Sosyal güvenlik mevzuatında genel sağlık sigortası ve primsiz ödemeler dışındaki
  konularda verilen görevleri yapmak.
  b) Kurumun prim tahsilatını yapmak, tahsil edilemeyen prim ve prime ilişkin diğer
  alacakları gecikme süresi ve miktarına göre sınıflandırarak takibine öncelik vermek, süresi
  içerisinde tahsil edilemeyen prim ve prime ilişkin diğer alacaklar ile ilgili olarak borçlular
  hakkında gerekli idarî ve icraî takibat ile bunlardan kaynaklanan davaların kadrolu veya
  vekâlet akdine dayanılarak çalıştırılacak sözleşmeli avukatlarca, yetkili mercilerde her
  derecede takip edilmesini, savunmasını ve sonuçlandırılmasını sağlamak.
  c) 25/8/1999 tarihli ve 4447 sayılı Kanun gereği tahsil edilmesi gereken işsizlik
  sigortası primlerinin tahsil ve takip işlemlerini yapmak.
  ç) Yönetim Kurulunca gerekli görülen durumlarda, Kurumun süresinde ödenmeyen
  prim ve prime ilişkin alacakları ile diğer kanunlarla tahsil ve takip yetkisi Kuruma verilen
  alacakların tahsilat işlemlerini, yapılacak protokoller çerçevesinde kısmen veya tamamen
  kamu gelirlerinin toplanması ve takibinden sorumlu olan kamu idarelerinden hizmet almak
  suretiyle gerçekleştirmek.
  7
  d) Kapsamda olduğu halde tescili yapılmayan sigortalıların, genel sağlık
  sigortalılarının ve işyerlerinin işlemlerini re’sen sonuçlandırmak, kayıtdışı çalışmanın
  önlenmesi amacıyla diğer kamu idareleri, bankalar, aracı kurumlar, oda, borsa, birlik ve
  meslek kuruluşları ve her türlü gerçek ve tüzel kişilerle sigortalılık ve işyeri denetimi, veri
  paylaşımı ve kontrolü konusunda işbirliği yapmak, projeler oluşturmak, geliştirmek ve
  uygulamak.
  e) Sigortalıları, hak sahiplerini ve işverenleri sosyal güvenlik mevzuatından doğan
  hakları ve ödevleri konusunda her türlü iletişim araçları ile bilgilendirmek.
  f) Görev konusuyla ilgili uygulamaları izlemek ve geliştirmek.
  g) Başkan tarafından verilecek benzer nitelikteki diğer görevleri yapmak.
  Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü
  MADDE 14- Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğünün görevleri şunlardır:
  a) Sosyal güvenlik mevzuatında genel sağlık sigortası ile ilgili konularda verilen
  görevleri yapmak.
  b) Genel sağlık sigortalıları ile hak sahiplerinin hastalıklardan korunması amacıyla
  ilgili kamu idareleriyle kişisel koruyucu sağlık hizmetleri politikalarının tespitine ve etkin bir
  şekilde uygulanmasına katkı sağlamak.
  c) Genel sağlık sigortalıları ile hak sahiplerini ve işverenleri genel sağlık sigortası
  mevzuatından doğan hakları ve ödevleri konusunda her türlü iletişim araçları ile
  bilgilendirmek.
  ç) Görev konusuyla ilgili uygulamaları izlemek ve geliştirmek.
  d) Başkan tarafından verilecek benzer nitelikteki diğer görevleri yapmak.
  Primsiz Ödemeler Genel Müdürlüğü
  MADDE 15- Primsiz Ödemeler Genel Müdürlüğünün görevleri şunlardır:
  a) Sosyal güvenlik mevzuatında primsiz ödemelere ilişkin konularda verilen görevleri
  yapmak.
  b) 24/2/1968 tarihli ve 1005 sayılı Kanun, 28/5/1986 tarihli ve 3292 sayılı Kanun,
  3/11/1980 tarihli ve 2330 sayılı Kanun, 28/2/1982 tarihli ve 2629 sayılı Kanun, 28/2/1985
  tarihli ve 3160 sayılı Kanun, 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Kanun, 11/10/1983 tarihli ve
  2913 sayılı Kanun, 16/12/1960 tarihli ve 168 sayılı Kanun hükümleri, 18/3/1924 tarihli ve
  442 sayılı Köy Kanununun ek 16 ve ek 17 nci maddelerinde belirtilen ödemeler ile yılı bütçe
  kanunlarına ekli cetvellerde ve 2330 sayılı Kanuna atıfta bulunan diğer kanun hükümlerine
  göre bedeli Hazine tarafından karşılanmak suretiyle bu Kanunla devredilen Türkiye
  Cumhuriyeti Emekli Sandığı Genel Müdürlüğü tarafından yapılması gereken tazminat ve
  yardım işlemleri ile bu kanunlar kapsamında bulunan er, erbaş ve sivil görevlilere yönelik
  aylık ve diğer ödemeleri yapmak.(1)
  c) Görev konusuyla ilgili uygulamaları izlemek ve geliştirmek.
  ç) Başkan tarafından verilecek benzer nitelikteki diğer görevleri yapmak.
  (1) 27/5/2007 tarihli ve 5673 sayılı Kanunun 4 üncü maddesiyle bu bentte yer alan yer alan "168 sayılı Kanun
  hükümleri," ibaresinden sonra gelmek üzere, "18/3/1924 tarihli ve 442 sayılı Köy Kanununun ek 16 ve ek 17
  nci maddelerinde belirtilen ödemeler" ibaresi eklenmiş ve metne işlenmiştir.
  Hizmet Sunumu Genel Müdürlüğü
  MADDE 16- Hizmet Sunumu Genel Müdürlüğünün görevleri şunlardır:
  a) Kurumun gerçek ve tüzel kişilere yönelik hizmet sunumunun kesintisiz olarak
  yerine getirilmesini sağlamak.
  8
  b) Hizmet sunumuna ilişkin konularda, performansın geliştirilmesine yönelik olarak
  ilgili birimler ile birlikte iş süreçlerini belirlemek, yürütülen işlerle ilgili verileri toplamak,
  analiz etmek, elde ettiği sonuçları ilgili birimlerle paylaşarak iş süreçlerini geliştirmek.
  c) Taşra teşkilâtı birimlerinin kurulması ve kapatılması ile ilgili iş ve işlemleri
  yürütmek.
  ç) Kurum merkez ve taşra teşkilâtının her türlü bilişim hizmetlerini yürütmek.
  d) Sosyal güvenlik veri tabanını oluşturmak, diğer kamu idarelerinin veri tabanları ile
  entegrasyonunu sağlamak, sosyal güvenlik veri tabanı bilgilerinin güncelliğini sağlamak ve
  Kurum faaliyetlerinin etkililiğini artıracak şekilde kullanıma sunmak.
  e) Kurum için gerekli yazılım ve donanım altyapılarını plânlamak, geliştirmek,
  kurmak, işletmek, yenilemek, bu altyapıların güvenliğini ve sürekliliğini sağlamak üzere
  gerekli önlemleri almak.
  f) Görev konusuyla ilgili uygulamaları izlemek ve geliştirmek.
  g) Başkan tarafından verilecek benzer nitelikteki diğer görevleri yapmak.
  Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı
  MADDE 17- Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı, Başkan adına aşağıdaki rehberlik ve
  teftiş görevlerini yapar:
  a) Sosyal güvenliğe ilişkin hükümlerin uygulanmasını; usûlsüzlükleri önleyici, eğitici
  ve rehberlik yaklaşımını ön plâna çıkaran bir anlayışla denetlemek.
  b) Kayıtdışı istihdamı önlemek, sosyal sigorta suiistimalleri ile mücadele etmek, bu
  amaçla sektörel analizlere dayalı denetimleri yürütmek ve bu konularda alınması gerekli
  tedbirleri önermek.
  c) Prim ödeme yükümlülerini gruplar ve sektörler itibarıyla analiz etmek,
  denetlenecek sektörleri her yıl için belirlenecek risk değerlendirme kriterlerine göre
  sınıflandırmak suretiyle riskli sektörlerin denetimine öncelik vermek.
  ç) Görevleriyle ilgili her türlü kayıt ve belgeleri incelemek, ilgililerden bilgi istemek
  ve toplamak.
  d) İşin yürütümü açısından gerekli olan asgarî işçilik tutarını tespit etmek.
  e) Yıl boyunca müfettişler tarafından düzenlenen raporların sonuçlarını
  değerlendirmek, raporlar hakkında istatistikî bilgiler ile birlikte uygulamadaki sorunlara ve
  yapılması gereken mevzuat değişikliklerine ilişkin öneriler sunmak.
  f) Kurumun merkez ve taşra teşkilâtı ile personelinin idarî, malî ve hukukî işlemleri
  hakkında teftiş, inceleme ve soruşturma yapmak, sosyal güvenlik mevzuatının verdiği yetkiye
  dayanılarak Kurumla sözleşme yapmış gerçek ve tüzel kişiler hakkında ise inceleme ve
  soruşturma yapmak.
  g) Müfettişler tarafından yapılacak denetimlere ilişkin yöntem ve teknikleri
  geliştirmek, standart ve ilkelerin oluşturulmasını sağlamak, denetim rehberleri hazırlamak,
  denetimlerin etkililiğini ve verimliliğini artırıcı tedbirleri almak, bu konuda görüş ve öneriler
  sunmak.
  h) Başkan tarafından verilecek benzer nitelikteki diğer görevleri yapmak.
  Aktüerya ve Fon Yönetimi Daire Başkanlığı
  MADDE 18- Aktüerya ve Fon Yönetimi Daire Başkanlığının görevleri şunlardır:
  a) Kurumun nakit ve benzeri varlıklarını finansal araçlar vasıtasıyla değerlendirmek.
  b) Nüfus yapısı ve finansman yönünden kısa, orta ve uzun vadeli aktüeryal esaslara
  göre projeksiyonlar yapmak, finansman, fon yönetimi ve aktüerya ile ilgili her türlü istatistikî
  bilgiyi derlemek, bu bilgileri değerlendirerek sonuçlarını ilgili birimlere bildirmek.
  c) Tahsilat ve ödemelerin hızlı, güvenli ve düşük maliyetle yapılması hususunda banka
  ve diğer finansal kuruluşlarla protokol yapmak.
  9
  ç) Finansman kaynakları ile yapılmakta olan ödemelerden yararlanma şartları ve
  yardım tutarları arasındaki ilişkiyi inceleyerek teknik bilânçoyu hazırlamak.
  d) Başkan tarafından verilecek benzer nitelikteki diğer görevleri yapmak.
  BEŞİNCİ BÖLÜM
  Danışma Birimleri
  MADDE 19- Başkanlığın danışma birimleri şunlardır:
  a) Strateji Geliştirme Başkanlığı.
  b) Hukuk Müşavirliği.
  c) Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği.
  Strateji Geliştirme Başkanlığı
  MADDE 20- Strateji Geliştirme Başkanlığının görevleri şunlardır:
  a) Ulusal kalkınma plânı, strateji ve politikaları, yıllık program, 33 üncü maddede
  belirtilen komisyon tarafından belirlenen finansal hedefler ve Yönetim Kurulu kararları
  çerçevesinde, sosyoekonomik verileri de dikkate alarak, Kurumun orta ve uzun vadeli sosyal
  güvenlik amaç, strateji ve politikalarını oluşturmak üzere gerekli çalışmaları yapmak.
  b) Kurumun görev alanına giren konularda performans ve kalite ölçütleri geliştirmek
  ve bu kapsamda verilecek diğer görevleri yerine getirmek.
  c) Kurumun yönetimi ile hizmetlerin geliştirilmesi ve performansla ilgili bilgi ve
  verileri toplamak, analiz etmek, yorumlamak.
  ç) Kurumun görev alanına giren konularda, hizmetleri etkileyecek dış faktörleri
  incelemek, alınması gerekli önlemleri önermek, Kurum içi kapasite araştırması yapmak,
  hizmetlerin etkililiğini ve tatmin düzeyini analiz etmek ve genel araştırmalar yapmak.
  d) 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile malî hizmetler birimine
  verilen görevleri yerine getirmek.
  e) Kurumun çalışma konuları ile ilgili bilimsel yayınları takip ve teşvik etmek.
  f) Kurumda yapılacak yeni düzenlemeler ve ihdas edilecek birimler için düzenleyici
  etki analizi yapmak.
  g) Sosyal güvenliğe ilişkin konularda; 24/6/1994 tarihli ve 4009 sayılı Dışişleri
  Bakanlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun hükümleri çerçevesinde, Avrupa Birliği
  ve uluslararası kuruluşlar ile işbirliği yapmak, yabancı ülkelerle yapılacak sosyal güvenlik
  sözleşmelerine ilişkin gerekli çalışmaları yürütmek.
  h) Başkan tarafından verilecek benzer nitelikteki diğer görevleri yapmak.
  Strateji Geliştirme Başkanlığı bünyesinde Yönetim Kurulu kararı ile en fazla 4 adet
  daire başkanlığı kurulabilir.
  Hukuk Müşavirliği
  MADDE 21- Hukuk Müşavirliğinin görevleri şunlardır:
  a) Kurumun amaçlarını daha iyi gerçekleştirmek, mevzuata, plân ve programa uygun
  çalışmasını temin etmek amacıyla, gerekli hukukî teklifleri hazırlamak, Kurum birimleri ve
  diğer kamu kurum ve kuruluşları tarafından gönderilen kanun, tüzük, yönetmelik, diğer
  mevzuat ve tip sözleşme taslakları ile diğer hukukî konular hakkında görüş bildirmek.
  b) Kurumun menfaatlerini koruyucu ve anlaşmazlıkları önleyici hukukî tedbirleri
  zamanında almak, anlaşma ve sözleşmelerin bu esaslara uygun olarak yapılmasına yardımcı
  olmak.
  c) Kurumun taraf olduğu davalarda Başkanlığı temsil etmek, prim ve prime ilişkin
  davalar hariç; Kurum tarafından veya Kurum aleyhine açılan davalar ile icra takiplerinin
  10
  kadrolu avukatlar veya Başkanlıkça vekâlet akdine dayanılarak çalıştırılacak sözleşmeli
  avukatlarca her derecede takip edilmesini, savunmasını, sonuçlandırılmasını ve
  koordinasyonunu sağlamak.
  ç) Kurum tarafından talep edilen hukukî konular ile hukukî, malî ve cezaî sonuçlar
  doğuracak işlemler hakkında görüş bildirmek.
  d) İhtilaflı konuları analiz ederek Kurumun taraf olduğu anlaşmazlıkları en aza
  indirecek tedbirlere ilişkin görüş ve önerilerde bulunmak.
  e) 7 nci maddenin birinci fıkrasının (f) bendinde belirtilen hususlarda önerilerde
  bulunmak.
  f) Başkan tarafından verilecek benzer nitelikteki diğer görevleri yapmak.
  Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği
  MADDE 22- Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliğinin görevleri şunlardır:
  a) Basın ve halkla ilişkilerle ilgili faaliyetleri plânlamak ve bu faaliyetlerin
  belirlenecek usûl ve ilkelere göre yürütülmesini sağlamak.
  b) 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanununa göre yapılacak bilgi edinme
  başvurularını etkin, süratli ve doğru bir şekilde sonuçlandırmak üzere gerekli tedbirleri almak.
  c) Başkan tarafından verilecek benzer nitelikteki diğer görevleri yapmak.
  ALTINCI BÖLÜM
  Yardımcı Hizmet Birimleri

  Yardımcı hizmet birimleri
  MADDE 23- Kurumun yardımcı hizmet birimleri şunlardır:
  a) İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı.
  b) Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı.
  c) (Ek: 31/7/2008-5797/11 md.) İnşaat ve Emlak Daire Başkanlığı
  İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı
  MADDE 24- İnsan Kaynakları Daire Başkanlığının görevleri şunlardır:
  a) Kurumun insan gücü plânlaması ve politikası konusunda çalışmalar yapmak,
  tekliflerde bulunmak.
  b) Kurum personelinin atama, nakil, sicil, terfi, ücret, emeklilik ve benzeri özlük
  işlemlerini yürütmek.
  c) Kurum personelinin eğitim plânını hazırlamak, uygulamak ve değerlendirmek.
  ç) Başkan tarafından verilecek benzer nitelikteki diğer görevleri yapmak.
  Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı
  MADDE 25- Destek Hizmetleri Daire Başkanlığının görevleri şunlardır:
  a) (Değişik: 31/7/2008-5797/11 md.) Kurum hizmetlerinin gerektirdiği mal ve
  hizmetlere ilişkin satın alma ve taşınırlara ilişkin satma, satın alma, kiralama, bakım ve
  onarım, arşiv, idarî ve malî hizmetleri yürütmek.
  b) (Değişik: 31/7/2008-5797/11 md.) Taşınırların kayıtlarını tutmak.
  c) Kurum sivil savunma ve seferberlik hizmetlerini plânlamak ve yürütmek.
  ç) Başkan tarafından verilecek benzer nitelikteki diğer görevleri yapmak.
  İnşaat ve Emlak Daire Başkanlığı
  MADDE 25/A– (Ek: 31/7/2008-5797/5 md.)
  İnşaat ve Emlak Daire Başkanlığının görevleri şunlardır:
  11
  a) Taşınmazlara ilişkin her türlü satım, yapma, yaptırma, bakım, onarım ve tadilat
  işlerini yürütmek.
  b) Kurumun ihtiyaç duyduğu hizmet binalarını kiralamak, satın almak,
  yapmak/yaptırmak veya Kurumun mülkiyetinde bulunan arazi, arsa ve binaların devri
  karşılığında ve/veya kurum bütçesinin ilgili tertiplerine bu amaçla konulan ödeneklerden,
  düzenlenen protokol çerçevesinde kamu kurum ve kuruluşları ile Kurum iştiraklerine
  doğrudan yaptırmak, iş ve işlemlerini yürütmek.
  c) Kurum gayrimenkul ve demirbaşlarını sigorta yapmak, kiraya vermek, işletmek,
  kamu kurumları arasında taşınmaz ve ayni hak devri ile Kuruma yapılacak gayrimenkul bağış
  işlemlerinin yürütülmesinde mevzuata yönelik değerlendirmeleri, teknik-ekonomik etütleri ve
  rantabilite hesaplarını yapmak, izlemek, her aşamada takip etmek ve yürütmek.
  d) Kurum gayrimenkul ve demirbaşlarının bakım ve onarım işlerini yürütmek.
  e) Kurum iştiraklerine ait gayrimenkullerle ilgili iş ve işlemleri yürütmek, izlemek,
  denetlemek ve gerekli önlemler hakkında önerilerde bulunmak.
  f) Başkan tarafından verilecek benzer nitelikteki diğer görevleri yapmak.
  YEDİNCİ BÖLÜM
  Sosyal Güvenlik Yüksek Danışma Kurulu
  Sosyal Güvenlik Yüksek Danışma Kurulunun oluşumu, görevleri ve toplanması
  MADDE 26- Sosyal Güvenlik Yüksek Danışma Kurulu; Bakanın başkanlığında,
  Başkan ile Milli Savunma Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı,
  Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı ve Hazine Müsteşarlığı tarafından, en az genel müdür
  düzeyinde, görevlendirilecek birer temsilciden, Türkiye İş Kurumu Genel Müdürü, Sosyal
  Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürü, Özürlüler İdaresi Başkanı, Üniversitelerarası
  Kurul tarafından fakültelerin çalışma ekonomisi, sosyal güvenlik ve/veya iş hukuku bilim
  dallarından seçilecek bir öğretim üyesi, Genel Kurula üye gönderen kuruluşların başkanları ile
  Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Türk Tabipleri Birliği, Türk Dişhekimleri Birliği, Türk
  Eczacılar Birliği, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği, Türkiye Serbest Muhasebeci,
  Malî Müşavirler ve Yeminli Malî Müşavirler Odaları Birliği başkanlarından, Bakan
  tarafından uygun görülecek kişiler veya kurum temsilcilerinden oluşur.
  Sosyal Güvenlik Yüksek Danışma Kurulu, sosyal güvenlik politikaları ve
  uygulamaları konularında görüş bildirir. Kurul yılda bir kez en geç Mart ayı sonuna kadar,
  Bakan tarafından tespit edilen gün ve gündeme göre toplanır. Kurulun sekreterya hizmetleri
  Başkanlık tarafından yerine getirilir. Kurulun çalışma usûl ve esasları çıkarılacak bir
  yönetmelikle düzenlenir.
  SEKİZİNCİ BÖLÜM
  Taşra Teşkilâtı


  MADDE 27- Başkanlığın taşra teşkilâtı; her ilde kurulan sosyal güvenlik il
  müdürlükleri ile sosyal güvenlik il müdürlüklerine bağlı olarak kurulacak sosyal güvenlik
  merkezlerinden oluşur.
  İl ve ilçelerde nüfus, sigortalı ve genel sağlık sigortalısı sayısı, işyeri sayısı, işlem
  yoğunluğu ve belirlenecek diğer kriterler doğrultusunda yeteri kadar sosyal güvenlik merkezi
  kurulabilir veya kaldırılabilir.
  Sosyal güvenlik il müdürlükleri ve sosyal güvenlik merkezleri, ikinci fıkrada belirtilen
  kriterlere uygun olarak teşkilâtlanma usûl ve esasları yönetmelikle belirlenmek üzere idarî iş
  ve işlemler açısından dört kategoriye ayrılabilir.

  DOKUZUNCU BÖLÜM
  Personele İlişkin Hükümler
  Personelin statüsü, ücret ve malî haklar
  MADDE 28- Kurum hizmetlerinin gerektirdiği aslî ve sürekli görevler, 657 sayılı
  Devlet Memurları Kanunu hükümlerine tâbi olarak istihdam edilen personel tarafından
  yürütülür. Kurumun kadrolu memurları hakkında sosyal güvenlikleri bakımından 5434 sayılı
  Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu hükümleri uygulanır.
  Kurumun merkez ve taşra teşkilâtı kadrolarında çalışan memurları ile sözleşmeli
  personeline, sağlık kurullarında ve fatura ile reçetelerin incelenmesi işlerinde çalışmak üzere
  Kurum dışından görevlendirilen tabiplere en yüksek Devlet memuru aylığının (ek gösterge
  dahil) % 200'ünü geçmemek üzere ek ödeme yapılır. (Değişik ikinci cümle: 8/3/2007-5597/3
  md.) Sağlık hizmetleri ve yardımcı sağlık hizmetleri sınıfına dahil kadrolarda çalışan personel
  ile genel idare hizmetleri sınıfına asaleten veya vekaleten atanan ve Genel Sağlık Sigortası
  Genel Müdürlüğünde fiilen çalışan doktor, diş hekimi ve eczacılara yapılacak ek ödemenin
  tavanı % 700 olarak uygulanır. Yapılacak ek ödemelerden damga vergisi hariç herhangi bir
  vergi kesintisi yapılmaz. Görev yapılan birim ve iş hacmi, görev mahalli, görevin önem ve
  güçlüğü, personelin sınıfı, kadro unvanı, derecesi ve atanma biçimi, serbest çalışıp
  çalışmadığı, personelin performansı, kullanılan izin ve istirahat raporları ve disiplin cezaları
  gibi kriterler göz önünde bulundurularak yapılacak ek ödeme tutarları ile ödemeye ilişkin
  diğer usûl ve esaslar, Yönetim Kurulunun teklifi ve Maliye Bakanlığının görüşü üzerine
  Bakan tarafından belirlenir.(1)
  Kurumda bilişim hizmetlerini yürütmek ve 50 kişiyi geçmemek üzere sözleşmeli
  olarak uzman personel çalıştırılabilir. (Değişik ikinci cümle: 8/3/2007-5597/3 md.) Bu
  şekilde çalıştırılacak olanlardan Kurumca belirlenecek en fazla beş kişiye ödenecek ücret,
  14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) bendine
  göre istihdam edilenlerin sözleşme ücreti tavanının beş katını, diğer beş kişiye dört katını, geri
  kalanlara ise üç katını geçemez ve bunlara bu fıkrada belirtilen ücret dışında herhangi bir
  ödeme yapılamaz. Bu personele ödenecek ücret ile sözleşme usûl ve esasları Devlet Personel
  Başkanlığı ile Maliye Bakanlığının görüşü alınarak Yönetim Kurulunca belirlenir. (Değişik
  son cümle: 8/3/2007-5597/3 md.) Bu şekilde istihdam edilecek personelin, mühendislik
  fakülteleri veya fen-edebiyat fakültelerinin 4 yıllık istatistik, matematik, fizik bölümlerinden
  mezun olmaları ve yükseköğretimi sırasında bilgisayar alanında aldığı derslerde öğrendiği
  programlama dillerine ilişkin belge veya üniversitelerin ya da Millî Eğitim Bakanlığının
  onaylı bilgisayar kurslarını bitirdiğine ilişkin sertifika sahibi olması şarttır.(2)
  Kurumun memur statüsündeki kadrolu personeline asgarî ücretten az olmamak üzere,
  kendi aylıkları (ek gösterge dahil) tutarında her yıl iki ikramiye verilebilir. İkramiyenin
  ödenmesinde personelin performansı ve disiplin cezası alıp almadığı kriterleri dikkate alınır.
  Fazla çalışma gerektiren her türlü Kurum işleri için çalışma saatleri dışında
  görevlendirilen ve fiilen çalışan memurlar ile sözleşmeli personele ayda 60 saati geçmemek
  üzere ve yılı merkezî yönetim bütçe kanununda belirtilen ücretin iki katı karşılığında,
  Yönetim Kurulunca belirlenecek esas ve usûllere göre fazla çalışma yaptırılabilir. Zorunlu
  hallerde bu süre % 50 artırılabilir.
  Yönetim Kurulu üyeleri ile Kurum personeli, 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun
  uygulanmasında kamu görevlisi sayılır ve 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu
  Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun, 3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması,
  Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu ve 6245 sayılı Harcırah Kanunu hükümlerine
  tâbidir.
  13
  Kurum lehine sonuçlanan dava ve icra takipleri nedeniyle hükme bağlanarak karşı
  taraftan tahsil edilen vekâlet ücretlerinin; hukuk müşavirlerine, avukatlara ve dava ve icra
  takibi işlerinde fiilen görev yapan diğer personele dağıtımı hakkında 1389 sayılı Devlet
  Davalarını İntaç Eden Avukat ve Saireye Verilecek Ücreti Vekâlet Hakkında Kanun
  hükümleri kıyas yoluyla uygulanır. Vekâlet ücretinin dağıtımının usûl ve esasları
  yönetmelikle belirlenir.
  _
  (1) Bu fıkrada yer alan, "… sözleşmeli personeline" ibaresi, 8/3/2007 tarihli ve 5597 sayılı Kanunun 3 üncü
  maddesiyle "… sözleşmeli personeline, sağlık kurullarında ve fatura ile reçetelerin incelenmesi işlerinde
  çalışmak üzere Kurum dışından görevlendirilen tabiplere" şeklinde değiştirilmiş ve metne işlenmiştir.
  (2) Bu fıkranın 2007 yılında uygulanması ile ilgili olarak, 29/12/2006 tarihli ve 26391 Mükerrer sayılı Resmi
  Gazetede yayımlanan 2007 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun 30 uncu maddesinde düzenleme yapılmış
  olup, daha sonra bu uygulamayı düzenleyen hüküm Anayasa Mahkemesinin 5/4/2007 tarihli ve E.: 2007/17,
  K.: 2007/45 sayılı Kararı ile iptal edilmiştir.
  Kadrolar ve atama
  MADDE 29- Kurum kadrolarının tespiti, ihdası, kullanılması ve iptali ile kadrolara
  ilişkin diğer hususlar 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde
  Kararname hükümleri, atamalarda ise bu Kanunda hüküm bulunmayan hallerde 23/6/1981
  tarihli ve 2477 sayılı Kanun hükümleri uygulanır.
  Başkan, başkan yardımcısı, genel müdür, Rehberlik ve Teftiş Başkanı, Strateji
  Geliştirme Başkanı, Aktüerya ve Fon Yönetimi Daire Başkanı ve 1. Hukuk Müşavirinin
  ataması müşterek kararnameyle, genel müdürlükler ile Strateji Geliştirme Başkanlığı
  bünyesindeki daire başkanları, İnsan Kaynakları Daire Başkanı, Destek Hizmetleri Daire
  Başkanı, İnşaat ve Emlak Daire Başkanı ve sosyal güvenlik il müdürleri Başkanın önerisi
  üzerine Yönetim Kurulu tarafından, bunların dışında kalan personelin ataması Başkan
  tarafından yapılır.(1)
  İkinci fıkrada sayılan kadrolar ile daire başkanı, sosyal güvenlik il müdürü, sosyal
  güvenlik il müdür yardımcısı ve sosyal güvenlik merkezi müdürü kadrolarına yapılacak
  atamalarda 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde sayılan genel şartlara
  ilave olarak, en az dört yıllık eğitim veren yüksek öğretim kurumlarından mezun olmak şartı
  aranır. ––––––––––
  (1) 31/7/2008 tarihli ve 5797 sayılı Kanunun 11 inci maddesiyle bu fıkrada yer alan "Destek Hizmetleri Daire
  Başkanı" ibaresinden sonra gelmek üzere ", İnşaat ve Emlak Daire Başkanı" ibaresi eklenmiş ve metne
  işlenmiştir.
  Sosyal Güvenlik Uzmanı, Müfettiş ve bunların yardımcıları
  MADDE 30- Kurumda sosyal güvenlik uzman yardımcısı veya müfettiş yardımcısı
  kadrolarına atanabilmek için 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde
  sayılan genel şartlara ilave olarak;
  a) En az dört yıllık eğitim veren yüksek öğretim kurumlarının hukuk, siyasal bilgiler,
  iktisat, işletme, iktisadî ve idarî bilimler, tıp, diş hekimliği, eczacılık fakültelerinden veya
  sosyal hizmetler, sağlık idaresi veya sağlık yönetimi, matematik, istatistik, aktüerya,
  bankacılık, sigortacılık, işletme mühendisliği, endüstri mühendisliği, yazılım mühendisliği,
  elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği, bilgisayar mühendisliği
  bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki
  yüksek öğretim kurumlarından mezun olmak,
  b) Meslekî ve yabancı dil konularında yapılacak yarışma sınavında başarılı olmak,
  c) Sınavın yapıldığı yılın Ocak ayının ilk gününde otuz yaşını doldurmamış olmak,
  şartları aranır.

  Birinci fıkraya göre sosyal güvenlik uzman yardımcısı veya müfettiş yardımcısı olarak
  atananlar, en az üç yıl fiilen çalışmak, olumlu sicil almak ve Kurumca belirlenen konuda tez
  hazırlamak kaydıyla, sosyal güvenlik uzman yardımcıları sosyal güvenlik uzmanlığı için,
  müfettiş yardımcıları ise müfettişlik için açılacak yeterlik sınavına girme hakkını kazanırlar.
  Yeterlik sınavlarında başarılı olanlar, İngilizce, Fransızca ve Almanca dillerinden birinde
  Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından en az (C) düzeyinde belge
  ibraz etmeleri hâlinde, "Sosyal Güvenlik Uzmanı" veya "Müfettiş" kadrolarına atanırlar.
  Sosyal güvenlik uzmanlığı veya müfettişlik yeterlik sınavında başarı gösteremeyenlere
  yeterlik sınavından itibaren bir yıl içinde bir hak daha verilir. Bu süre sonunda da yeterlik
  sınavında başarı gösteremeyenler durumlarına uygun diğer kadrolara atanırlar.
  Sosyal güvenlik uzmanlığı veya müfettişlik yeterlik sınavında başarılı olmasına
  rağmen yabancı dil belgesini ibraz edemeyenlere, yabancı dil belgesini ibraz etmeleri için,
  yeterlik sınavından itibaren iki yıl süre tanınır. Bu süre sonunda da yabancı dil belgesini ibraz
  edemeyenler, durumlarına uygun diğer kadrolara atanırlar.
  Yardımcılıkta geçirilen süre, askerlik hizmetinde veya ücretsiz izinde geçirilen süreler
  hariç beş yılı aşamaz.
  Sosyal güvenlik uzman yardımcılarının ve müfettiş yardımcılarının mesleğe alınma,
  tez hazırlama, yetiştirilme, yeterlik sınavları ile diğer konulara ilişkin usûl ve esaslar Kurumca
  çıkarılacak yönetmeliklerle belirlenir.
  Sosyal Güvenlik Denetmenliği ve Sosyal Güvenlik Denetmen Yardımcılığı
  (1)
  MADDE 31- (Değişik: 13/2/2011-6111/163 md.)
  Kurum taşra teşkilatında Sosyal Güvenlik Denetmeni ve Sosyal Güvenlik Denetmen
  Yardımcısı istihdam edilir.
  Sosyal Güvenlik Denetmen Yardımcılığına atanabilmek için 657 sayılı Devlet
  Memurları Kanununun 48 inci maddesinde sayılan şartlara ek olarak aşağıdaki şartlar aranır:
  a) En az dört yıllık eğitim veren yüksek öğretim kurumlarının hukuk, siyasal bilgiler,
  iktisadî ve idarî bilimler, iktisat, işletme, matematik, istatistik, aktüerya, bankacılık,
  sigortacılık, işletme mühendisliği, endüstri mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektronik
  mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği, bilgisayar mühendisliği, sosyal hizmetler
  ve sağlık idaresi/yönetimi fakülte, yüksek okul veya bölümlerinden ya da bunlara denkliği
  Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından
  mezun olmak.
  b) Yapılacak yarışma sınavında başarılı olmak.
  c) Sınavın yapıldığı gün itibariyle 30 yaşından gün almamış olmak.
  Sosyal Güvenlik Denetmen Yardımcılığına atananlar, en az üç yıl çalışmak ve olumlu
  sicil almak kaydıyla yapılacak Denetmenlik yeterlik sınavına girmeye hak kazanırlar.
  Denetmenlik yeterlik sınavında başarılı olanlar Sosyal Güvenlik Denetmeni kadrolarına
  atanır. Sınavda başarılı olamayanlar bir yıl içinde ikinci kez sınava tâbi tutulur. Bu sınavda da
  başarı gösteremeyenler Kurum taşra teşkilatında durumlarına uygun başka kadrolara atanır.
  Sosyal Güvenlik Denetmen Yardımcılarının mesleğe alınmaları, yetiştirilmeleri,
  yarışma ve yeterlik sınavlarının şekil ve uygulama esasları ile Sosyal Güvenlik Denetmenleri
  ve Sosyal Güvenlik Denetmen Yardımcılarının görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul
  ve esasları yönetmelikle düzenlenir.
  Sosyal Güvenlik Denetmenleri sosyal güvenlik mevzuatının uygulanmasına ilişkin
  tespit, denetim ve taramalarda görevlendirilirler ve görevleriyle ilgili kayıt ve belgeleri
  inceleme yetkisine sahiptir.
  Sosyal Güvenlik Denetmenleri ve Denetmen Yardımcıları, 657 sayılı Devlet
  Memurları Kanununun 36 ncı maddesinin “Ortak Hükümler” bölümünün (A) fıkrasının (11)
  numaralı bendine göre derece yükselmesinden, 152 nci maddesinin “II- Tazminatlar”
  15
  bölümünün “(A) Özel Hizmet Tazminatı” bendinin (i) alt bendinde yer alan özel hizmet
  tazminatından, “(F) Denetim Tazminatı” bendinde yer alan denetim tazminatından ve (I)
  sayılı Ek Gösterge Cetvelinin “I- Genel İdare Hizmetleri Sınıfı” bölümünün (h) bendinde yer
  alan ek göstergeden aynı usul ve esaslarla yararlanır. ____________________________
  (1) 13/2/2011 tarihli ve 6111 sayılı Kanunun 163 üncü maddesi ile bu maddenin başlığı “Sosyal güvenlik kontrol
  memuru” iken “Sosyal Güvenlik Denetmenliği ve Sosyal Güvenlik Denetmen Yardımcılığı” şeklinde
  değiştirilmiş ve metne işlenmiştir.
  Performans yönetimi
  MADDE 32- Kurumun hizmet sunmakla görevli olduğu gerçek ve tüzel kişilere
  yönelik temel hizmetlerin sonuçlandırılmasına ilişkin süre ve prosedür önceden tespit ve ilan
  edilir. Bu süre ve prosedürler, Kurum ve personelin performans kriterleri arasında yer alır.
  Kurumsal performans hedeflerinin, Kurum birimlerine uyarlanması ve bunun hayata
  geçirilebilmesi için bireysel hedeflere dönüştürülmesine ilişkin usûl ve esaslar Kurumca
  çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir.
   

 2. mine

  mine Demirbaşlardan

  Katılım:
  5 Mayıs 2008
  Mesajlar:
  1.903
  Beğenilen Mesajları:
  106
  Cinsiyet:
  Bayan
  Bulunduğu Yer:
  ankara
  Tuttuğu Takım:
  GALATASARAY
  ONUNCU BÖLÜM
  Malî Hükümler
  Kurumun finansal hedeflerinin belirlenmesi ve izlenmesi
  MADDE 33- Kurum, merkezî yönetim bütçesinden kendisine ayrılan yıllık sosyal
  sigortalar, genel sağlık sigortası ile primsiz ödemelere ilişkin ayrı ayrı olmak üzere transfer
  tutarını, üç yıllık transfer projeksiyonunu ve uzun dönemli emeklilik ve genel sağlık sigortası
  finansman hedeflerini gerçekleştirmekle görevlidir. Finansman hedefleri, her yıl en geç Ekim
  ayında bir sonraki yıl uygulanmak üzere Yönetim Kurulunun önerisi üzerine Bakanın
  başkanlığında, Maliye Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Devlet Planlama Teşkilatı ve Hazine
  müsteşarları ile Başkanın katılımıyla oluşan Komisyon tarafından belirlenir. Komisyonun
  sekreterya işlemleri Kurum tarafından yürütülür.
  Kurum, bu hedeflerin gerçekleştirilmesi için gerekli tedbirleri almak, mevzuat
  değişikliği önerilerini Bakanlığa sunmak, yetki alanına girmeyen hususlarda ise ilgili
  kurumlarca alınması gereken tedbirleri gerekçeleri ile birlikte Bakanlığa önermekle
  yükümlüdür. Kamu idareleri, Kurumun finansman hedeflerinin gerçekleştirilmesini doğrudan
  etkileyecek düzenlemeler ve uygulamalar konusunda Kurumun görüşünü almak zorundadır.
  Başkan, belirlenen hedeflerin gerçekleşmesine yönelik alınan ve plânlanan tedbirleri,
  elde edilen sonuçları ve diğer kamu idarelerinden yapılan önerileri ve sonuçlarını içeren bir
  raporu altı aylık dönemler halinde Bakanlar Kuruluna, Türkiye Büyük Millet Meclisi Sağlık,
  Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonuna ve Plan ve Bütçe Komisyonuna sözlü ve yazılı
  olarak sunar.
  Kurum, belirlenen hedeflere ilan edilen sürelerde ulaşılamaması ya da ulaşılamama
  olasılığının ortaya çıkması halinde, nedenlerini ve alınması gereken önlemleri Bakanlığa
  yazılı olarak bildirir ve kamuoyuna açıklar.
  Kurumun gelirleri ve giderleri
  MADDE 34- Kurumun gelirleri şunlardır:
  a) Sosyal sigorta ve genel sağlık sigortası prim gelirleri, idarî para cezaları, gecikme
  cezaları, gecikme zamları ve katılım payları.
  b) Sosyal sigorta ile genel sağlık sigortasına yapılan Devlet katkısı.
  c) Taşınır ve taşınmaz gelirleri.
  ç) Primsiz ödemeler karşılığı olarak merkezî yönetim bütçesinden yapılan ödemeler.
  16
  d) Kurumca hazırlanan her türlü standart form, manyetik, elektronik veya akıllı kart
  satışından elde edilecek gelirler ile her türlü data hattı, internet kullanımı ve benzeri kira
  gelirleri.
  e) Merkezî yönetim bütçesinden yapılacak diğer transferler.
  f) Gerçek veya tüzel kişiler tarafından doğrudan veya vasiyet yoluyla yapılan bağışlar.
  g) Primlerin ve diğer gelirlerin değerlendirilmesinden elde edilen gelirler.
  h) Diğer gelirler.
  Kurumun giderleri şunlardır:
  a) Sosyal sigorta kapsamında sigortalı ve hak sahiplerine ödenecek olan gelir, aylık ve
  ödenekler.
  b) Genel sağlık sigortası kapsamında yapılacak giderler.
  c) Primsiz ödemeler kapsamında sigortalı ve hak sahiplerine ödenecek olan aylık,
  tazminat ve diğer ödemeler.
  ç) Genel yönetim giderleri.
  d) Faiz giderleri.
  e) Eğitim, araştırma, danışmanlık hizmet giderleri.
  f) Diğer giderler.
  Kurumun taşınmaz edinimi ve mal varlıklarının hukukî durumu
  MADDE 35- Kurum, görevlendirildiği hizmetlerin gereği ve bağışlar dışında taşınmaz
  edinemez.
  Kurumun malları, alacakları, banka hesapları 2004 sayılı İcra ve İflâs Kanunu ile 6183
  sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun bakımından Devlet malı hükmünde
  olup, alacakları imtiyazlı alacaklardır.
  Kurumun taşınır ve taşınmazları, bankalardaki mevduatları dahil her türlü hak ve
  alacakları haczedilemez, hakkında 2004 sayılı İcra ve İflâs Kanununun haciz ve iflas
  hükümleri uygulanmaz.
  Kurum her türlü dava ve icra işlemlerinde teminat yatırmak mükellefiyetinden
  muaftır.
  Kurum, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine tâbi değildir. 2886 sayılı Kanun
  kapsamına giren işlerde uygulanacak usûl ve esaslar Kurumca çıkarılacak yönetmelikle
  düzenlenir.
  Kurumun sahibi bulunduğu taşınmazların kira artış oranları, 213 sayılı Vergi Usul
  Kanunu uyarınca her yıl belirlenen yeniden değerleme oranından az olmamak üzere rayiç
  değerle belirlenir.
  Vergi ve fon muafiyeti
  MADDE 36- İlgili kanunlarda yer verilmemiş olsa dahi, Kuruma ait taşınır ve
  taşınmazlar, bunların alım ve satım işlemleri ile Kuruma yapılacak bağış ve yardımlar,
  Kurumun taraf olduğu davalar, icra kovuşturmaları ile ilâmlar, Kurum tarafından satın alınan
  taşınmazlar ile ilgili tüm tapu işlemleri, Kurum tarafından yapılan bütün işlemler ve bu
  işlemler için ilgililere verilmesi veya bunlardan alınması gereken yazı ve belgeler ve bunların
  suretleri; damga vergisi ve harçlar ile belediyelerde yürütülecek her türlü hizmet karşılığı
  alınan ücret ve katılma payından müstesnadır.
  Çeşitli malî hükümler
  MADDE 37- Genel yönetim giderleri, Kurumun yıllık toplam gelirinin % 5'ini
  aşamaz.
  Kurumun elde ettiği her türlü gelirin; riskin dağıtılması ilkesi ve basiretli yönetim
  kurallarına göre Kurum lehine en yüksek getiriyi sağlayacak şekilde yönetilmesi esastır.
  17
  Süresi içinde ödenmeyen sosyal sigorta ve genel sağlık sigortası primleri, işsizlik
  sigortası primleri, idarî para cezaları, gecikme zamları, katılım payları Kurum alacağına
  dönüşür ve bu alacakların tahsilinde, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında
  Kanunun 51 inci, 102 nci ve 106 ncı maddeleri hariç diğer maddeleri uygulanır.
  Kurumun primsiz ödemeler için yapılan giderleri merkezî yönetim bütçesinden
  karşılanır. Diğer giderlerin primler ve primlerin değerlendirilmesinden elde edilecek gelirler
  ile karşılanması esastır. Sosyal güvenlik kanunları dışında Kurum giderlerini artıracak yasal
  düzenlemelerin Kuruma getireceği malî yükün merkezî yönetim bütçesinden karşılanması
  zorunludur.
  Sosyal sigorta fonu, genel sağlık sigortası fonu ile primsiz ödemelere ilişkin fon,
  hiçbir şekilde birleştirilemez ve fonlar arasında kaynak aktarılamaz.
  ONBİRİNCİ BÖLÜM
  Sorumluluk ve Yetkiler
  Yöneticilerin sorumlulukları ve yetki devri
  MADDE 38- Kurumun her kademedeki yöneticileri görevlerini; mevzuata, stratejik
  plân ve programlara, performans ölçütlerine, hizmet kalite standartlarına ve Kurumdan hizmet
  alan kişilerin memnuniyetini esas alacak şekilde yürütmekten üst kademelere karşı
  sorumludur.
  Kurumda her kademedeki yöneticiler, sınırlarını açıkça belirtmek ve yazılı olmak
  şartıyla yetkilerinden bir kısmını astlarına devredebilir. Yetki devri, uygun araçlarla ilgililere
  duyurulur.
  Tebligat
  MADDE 39- Bu Kanun gereğince yapılacak tebligatlar hakkında, 7201 sayılı Tebligat
  Kanunu hükümleri uygulanır.
  ONİKİNCİ BÖLÜM
  Çeşitli Hükümler
  Yazışma, evrak, bilgi arşivleme esasları
  MADDE 40- Kurumun her türlü işlemleri ve kayıtları elektronik ortamda tutulabilir.
  Elektronik ortamda yapılan işlemlerin ve saklanan bilgilerin tespit ve tevsikinde Kurum
  kayıtları esas alınır. Kurum kayıtları, adlî ve idarî merciler nezdinde resmî belge olarak
  geçerlidir. Kurum kayıtlarına itiraz edilmesi halinde ispat mükellefiyeti itiraz edene aittir.
  Kişilerin başvurularından, Kurum tarafından reddedilenlerin gerekçelerinin
  bildirilmesi ve konuyla ilgili kişilerin kanunî haklarına yer verilmesi zorunludur.
  Yönetmelik ve tebliğler
  MADDE 41- Başkanlık merkez ve taşra teşkilâtının görev ve yetkileri, çalışma usûl
  ve esasları ile Kurum personelinin işe alınma, atanma, yükselme, yer değiştirme, görev, yetki
  ve sorumlulukları Kurum tarafından çıkarılacak yönetmelikler ile düzenlenir.
  Bu Kanun gereği çıkarılması gereken yönetmelikler, Kanunun yürürlük tarihinden
  itibaren en geç bir yıl içinde yürürlüğe konulur.
  Kurum, kanunla yerine getirmekle yükümlü olduğu hizmetlerin uygulanmasına ilişkin
  hususları duyurmak amacıyla tebliğ çıkarmaya yetkilidir. Kurum dışındaki gerçek ve tüzel
  kişileri ilgilendiren tebliğler, Resmî Gazetede yayımlanır.
  Eklenen ve değiştirilen hükümler
  18
  MADDE 42- a) (10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol
  Kanunu ile ilgili olup yerine işlenmiştir.)
  b) (9/1/1985 tarihli ve 3146 sayılı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının
  Teşkilât ve Görevleri Hakkında Kanun ile ilgili olup yerine işlenmiştir.)
  c) (25/6/2003 tarihli ve 4904 sayılı Türkiye İş Kurumu Kanunu ile ilgili olup
  yerine işlenmiştir.)
  d) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 36 ncı maddesinin "Ortak Hükümler"
  bölümünün (A/11) numaralı bendinde yer alan "Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığı
  Müfettiş Yardımcıları ve Sigorta Müfettiş Yardımcıları" ibaresi "Sosyal Güvenlik Kurumu
  Müfettiş Yardımcıları" şeklinde değiştirilmiş; aynı bentteki "Bağ-Kur Denetmen
  Yardımcıları","Sosyal Sigorta Uzman Yardımcıları","Bağ-Kur Denetmenliğine" ve "Sosyal
  Sigorta Uzmanlığına" ibareleri çıkarılmıştır.
  e) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun "Zam ve Tazminatlar" başlıklı 152 nci
  maddesinin "II- Tazminatlar" bölümünün "A- Özel Hizmet Tazminatı" bendinin (g) alt
  bendinde yer alan "Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlık Başmüfettişi, Müfettişi ve Müfettiş
  Yardımcıları, Sigorta Müfettişi ve Sigorta Müfettiş Yardımcıları," ibaresi "Sosyal Güvenlik
  Kurumu Başmüfettişi, Müfettiş ve Müfettiş Yardımcıları" şeklinde değiştirilmiş, (i) alt
  bendinde yer alan "Sosyal Sigorta Uzmanları" ile "Bağ-Kur Denetmenleri" ibaresi
  çıkarılmıştır.
  f) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa ekli (I) sayılı Ek Gösterge Cetvelinin; "IGenel
  İdare Hizmetleri Sınıfı" bölümünün (c) bendinde yer alan "Sosyal Sigortalar Kurumu
  Başkanı" ibaresi çıkarılmış, (d) bendine "Sosyal Güvenlik Kurumu Rehberlik ve Teftiş
  Başkanı" ibaresi eklenmiş, (g) bendinde yer alan "Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlık
  Müfettişleri, Sigorta Müfettişleri," ibaresi "Sosyal Güvenlik Kurumu Müfettişleri, Sosyal
  Güvenlik Uzmanları," şeklinde değiştirilmiş, (h) bendinde yer alan "Bağ-Kur Denetmenleri,",
  "Sosyal Sigorta Uzmanları" ve "Sosyal Güvenlik Uzmanları" ibareleri çıkarılmıştır.
  g) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa ekli (II) sayılı Ek Gösterge Cetvelinin "2.
  Yargı Kuruluşları, Bağlı ve İlgili Kuruluşlar ile Yüksek Öğretim Kuruluşlarında" başlıklı
  bölümünde yer alan "Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığına Bağlı Daire Başkanları" ibaresi
  çıkarılarak yerine "Sosyal Güvenlik Kurumu Aktüerya ve Fon Yönetimi Daire Başkanı,
  Sosyal Güvenlik Kurumu İnsan Kaynakları Daire Başkanı, Sosyal Güvenlik Kurumu Destek
  Hizmetleri Daire Başkanı, Sosyal Güvenlik İl Müdürü (Ankara, İstanbul, İzmir)" ibareleri, "5-
  Yargı Kuruluşları Bağlı ve İlgili Kuruluşlar ile Yükseköğretim Kuruluşlarında" başlıklı
  bölümüne "Sosyal Güvenlik İl Müdürü" ibaresi eklenmiştir.
  h) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa ekli (IV) sayılı Makam Tazminatı
  Cetvelinin (5/c) numaralı bendinde yer alan "Sosyal Güvenlik Kurumu Daire Başkanları (Ana
  ve Yardımcı Hizmet Birimi)" ibareleri çıkartılarak, "Sosyal Güvenlik Kurumu Daire
  Başkanları," ibaresi eklenmiş; (8/a) bendinde yer alan "Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığı
  Müfettişleri ile Sigorta Müfettişleri" ibaresi "Sosyal Güvenlik Kurumu Müfettişleri" şeklinde
  değiştirilmiş; (9/a) bendine "İl Emniyet Müdürleri" ibaresinden sonra gelmek üzere ",Sosyal
  Güvenlik İl Müdürleri (Ankara, İstanbul, İzmir)", (9/b) bendine "İl Emniyet Müdürleri"
  ibaresinden sonra gelmek üzere ", Sosyal Güvenlik İl Müdürleri" ibareleri eklenmiştir.
  Yürürlükten kaldırılan hükümler
  MADDE 43- a) 9/7/1945 tarihli ve 4792 sayılı Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu,
  b) 16/7/2003 tarihli ve 4947 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu Teşkilâtı Kanununun 1 ilâ
  9 uncu maddeleri ile geçici birinci maddesi,
  c) 29/7/2003 tarihli ve 4958 sayılı Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununun 1 ilâ 24 üncü
  maddeleri ile geçici birinci maddesi,
  19
  d) 2/9/1971 tarihli ve 1479 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar
  Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununun 1 ilâ 23 üncü maddeleri,
  e) 8/6/1949 tarihli ve 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun 1
  ilâ 3 üncü, 6 ilâ 11 inci, 20 ilâ 22 nci ve 25 ilâ 29 uncu maddeleri,
  f) 24/6/1983 tarihli ve 72 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 1 inci maddesinin
  (2) numaralı fıkrasının (c) bendi,
  g) 13/12/1983 tarihli ve 178 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 35/A maddesinin
  (b) bendi,
  yürürlükten kaldırılmıştır.
  Fatura ve benzeri belgelerin incelenmesi
  EK MADDE 1– (Ek: 8/3/2007-5597/4 md.)
  a) Örnekleme yoluyla inceleme:
  Sağlık hizmeti sunan gerçek veya tüzel kişiler ile kamu idarelerine ait döner sermayeli
  işletmelerin hizmet bedeli olarak düzenledikleri ve ödenmek üzere Kuruma (5502 sayılı
  Kanunla devredilen kurumlar dahil) gönderdikleri faturalar, genel sonuçlar verecek şekilde %
  5 ilâ % 10 oranında örnekleme metoduyla incelenir. Bu inceleme sonucunda sağlık hizmeti
  sunan gerçek veya tüzel kişiler ile kamu idarelerine ait döner sermayeli işletmelerin incelenen
  döneme ait bütün faturalarına uygulanmak suretiyle ödenecek tutar tespit edilir ve buna göre
  ödeme yapılır.
  (Değişik ikinci fıkra: 17/4/2008-5754/88 md.) Yukarıdaki fıkra kapsamındaki kişi ve
  kurumlarca, 1/1/2007 tarihinden önce Kuruma gönderilen faturalardan henüz incelemesi
  tamamlanmamış olanlar, yukarıdaki fıkraya göre incelenerek yılı bütçesine gider kaydedilir,
  avans verilmiş ise mahsup edilir. Verilen avanslardan iade edilmesi gereken tutarlar, Kurum
  tarafından alacak hesaplarına alınır. İnceleme sonucu tespit edilen hata oranı ile incelemenin
  bu fıkra hükümlerine göre yapıldığı ilgili kişi ve kurumlara yazılı olarak bildirilir. 1/1/2007
  tarihinden sonra Kuruma incelenmek üzere teslim edilen faturalar için, örnekleme yapılarak
  fatura incelemesi yöntemini kabul etmeyen gerçek veya tüzel kişiler ile kamu idarelerine ait
  döner sermayeli işletmeler, bu tercihlerini hizmet vermeye başlamadan önce ilgili kuruma
  yazılı olarak bildirir. Bildirimde bulunulmaması halinde örnekleme yöntemi kabul edilmiş
  sayılır. Örnekleme yöntemini kabul eden gerçek veya tüzel kişiler ile kamu idarelerine ait
  döner sermayeli işletmelerin sözleşme veya ilgili mevzuatı içinde sonuçlandırılamayan
  alacaklarına mahsup edilmek üzere incelemesine başlanmamış alacak tutarını geçmemek
  üzere Kurum tarafından uygun görülecek oranda avans ödemesi yapılır. Örnekleme yoluyla
  tespit edilen hata oranının tüm alacaklara teşmili sonucunda kalan tutarın ödenmesi dışında
  sağlık hizmeti fatura eden gerçek veya tüzel kişiler ile kamu idarelerine ait döner sermayeli
  işletmelere başka bir ödeme yapılmaz.
  Örnekleme yöntemiyle yapılacak inceleme ve kontrol için kurum dışından tabip ve
  eczacı görevlendirilebilir. İhtiyaç halinde, 1/6/1989 tarihli ve 3568 sayılı Serbest
  Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanununa
  tâbi meslek mensupları ile bağımsız denetim kuruluşlarına da yaptırılabilir.
  Örnekleme yoluyla faturası incelenecek gerçek veya tüzel kişiler ile kamu idarelerine
  ait döner sermayeli işletmeleri belirlemeye, örnekleme oranını bu kişi ve işletmeler için
  birinci fıkrada yer alan oranlar arasında kalmak kaydıyla farklı oranlarda uygulamaya, fatura
  inceleme ve kontrolüne ilişkin diğer usûl ve esasları, Sağlık Bakanlığı ile Maliye Bakanlığının
  görüşlerini alarak düzenlemeye Kurum yetkilidir.
  b) Elektronik ortamda inceleme ve saklama:
  Kurum, uygun gördüğü sağlık hizmeti sunan gerçek veya tüzel kişiler ile kamu
  idarelerine ait döner sermayeli işletmelerden verdikleri hizmete ilişkin fatura ve benzeri
  belgeleri 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun Mükerrer 242 nci maddesine
  20
  uygun olarak elektronik ortamda düzenlemelerini ve bunların dayanağı belgelerle birlikte
  elektronik ortamda göndermelerini isteyebilir.
  Bu takdirde ilgililere yapılacak ödemeler bu belgeler üzerinde yapılacak incelemelere
  göre sonuçlandırılır. Elektronik ortamda belge düzenlenmesine, bu belgelerin saklanmak veya
  incelenmek üzere Kuruma veya belirleyeceği gerçek veya tüzel kişiler ile kamu idarelerine ait
  döner sermayeli işletmelere iletilmesine, bilgi aktarımında uyulacak format ve standartlar ile
  uygulamaya ilişkin usul ve esasları Maliye Bakanlığının görüşlerini alarak belirlemeye
  Kurum yetkilidir.
  Bu maddeye uygun olarak yapılan inceleme ve ödeme 10/12/2003 tarihli ve 5018
  sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununa uygun olarak yapılmış sayılır.
  EK MADDE 2– (Ek: 8/3/2007-5597/4 md.)
  Maliye Bakanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu ve 18/6/1992 tarihli ve 3816 sayılı
  Ödeme Gücü Olmayan Vatandaşların Tedavi Giderlerinin Yeşil Kart Verilerek Devlet
  Tarafından Karşılanması Hakkında Kanuna göre tedavi yardımı verilen kişilerin sağlık
  harcamalarını karşılamakla görevli kurumlar; sağlık yardımlarını karşıladığı sigortalı,
  iştirakçi, emekli ve diğer hak sahipleri için Sağlık Bakanlığına bağlı birinci basamak sağlık
  kuruluşları tarafından verilecek sağlık hizmetlerini doğrudan hizmet alımı sözleşmesiyle
  sağlamaya yetkilidir.
  Sağlık Bakanlığı, sözleşmede belirtilen tutar karşılığında yukarıda belirtilen
  kurumların sağlık yardımlarını karşıladığı kişilere bu basamak ve kuruluşlarda verilmesi
  gereken her türlü sağlık hizmetini sunmakla yükümlüdür ve sözleşmede belirlenen tutar
  dışında bu kurumlardan ve sağlık yardımı sağlanan kişiden ayrıca bir bedel isteyemez.
  Sözleşme ile doğrudan temin edilmesi öngörülen hizmetler için kurumlara ayrıca
  fatura ve dayanağı belge gönderilmez.
  Bu basamak kapsamında sağlık hizmeti verilecek kişileri ve sağlık hizmetlerini
  belirlemeye, bu basamaktan ikinci basamak sağlık kurum ve kuruluşlarına yapılacak sevkin
  usul ve esaslarını belirlemeye, Maliye Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve Sosyal Güvenlik
  Kurumu müştereken yetkilidir.
  ONÜÇÜNCÜ BÖLÜM
  Geçici ve Son Hükümler
  Devredilen kurumlar ve devre ilişkin hükümler
  GEÇİCİ MADDE 1- 4947 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu Teşkilâtı Kanunu ile
  kurulan Sosyal Güvenlik Kurumu, 4958 sayılı Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu ile kurulan
  Sosyal Sigortalar Kurumu, 1479 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar
  Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu ile kurulan Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız
  Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu ile 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı
  Kanunu ile kurulan Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığının; merkez ve taşra teşkilâtlarının
  kadroları ile kadrolarında görev yapan memur ve işçileri, 657 sayılı Devlet Memurları
  Kanununun 4 üncü maddesinin (B) bendi gereği çalıştırılan personeli mevcut statüleri ile her
  türlü taşınır ve taşınmazları, tapuda bu Kurumlar adına kayıtlı olan taşınmazları ve hizmet
  binaları, araç, gereç, malzeme, demirbaş ve taşıtları, alacakları, hakları, borçları, iştirakleri,
  dosyaları, yazılı ve elektronik ortamdaki her türlü kayıtları ve diğer dokümanlar ile birlikte
  hiçbir işleme gerek kalmaksızın bu Kanunun yürürlük tarihi itibarıyla görevleri ile birlikte
  Kuruma devredilmiştir. Devir işlemleri her türlü vergi, resim ve harçtan muaftır.
  Devredilen kurumların kullanımında bulunan veya mülkiyeti Hazineye ait olup da
  devredilen kurumlara tahsisli taşınmazlar hiçbir işleme gerek kalmaksızın Kuruma tahsis
  edilmiş sayılır.
  21
  Devredilen kurumlar tarafından yapılmış olan sözleşmeler, kredi anlaşmaları, yatırım
  projeleri, bu kurumların leh ve aleyhine açılmış davalar, icra takipleri Kurum tarafından
  yürütülür ve bütün hak, yetki, yükümlülük, alacak ve borçlarıyla birlikte Kuruma geçer.
  Devredilen kurumlarla ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına; sözleşmeler, kredi
  anlaşmaları, yatırım projeleri ve davalar dolayısıyla bankalarca verilmiş olan teminat
  mektupları ile ipotek belgeleri hiçbir işleme gerek olmadan Kurum muhatap alınarak verilmiş
  sayılır.
  (Değişik beşinci fıkra: 1/7/2006-5538/33 md.) Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı,
  Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı, Sosyal Sigortalar Kurumu ile Esnaf ve Sanatkarlar ve
  Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumunun 2006 yılı bütçelerinin mevcut esas
  ve usûller çerçevesinde uygulanmasına 2006 yılı sonuna kadar devam edilir. Bu Kanun
  gereğince Kurumun yeni teşkilâtlanma nedeniyle ihtiyaç duyacağı her türlü gider Bakan onayı
  ile devredilen kurum bütçelerinden karşılanabilir.
  Devredilen kurumlara şartlı olarak yapılan her türlü taşınır, taşınmaz, taşıt ve diğer
  bağışların, devirden sonra bağışlama şartlarına uygun olarak kullanılmalarına devam olunur.
  Teşkilâta ve kadrolara ilişkin hükümler(1)
  GEÇİCİ MADDE 2- Kurumun merkez ve taşra teşkilâtı ve kadroları kademeli olarak
  en geç üç yıl içinde bu Kanuna uygun hale getirilir. Üç yıllık süre Bakanlar Kurulu kararı ile
  iki yıla kadar uzatılabilir. Bu süre içinde Kurumun yürütmekle sorumlu olduğu görevler
  Kurum personeli ve/veya devredilen kurumların merkez ve taşra teşkilâtı personeli tarafından
  yürütülmeye devam edilir. Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce Kamu Personeli
  Seçme Sınavı sonucu açıktan ataması yapılmak üzere yerleştirilenler ile ilân edilmiş bulunan
  kadrolara görevde yükselme veya unvan değişikliği suretiyle yapılacak atamalar hariç olmak
  üzere, bu fıkrada belirtilen süre içerisinde devredilen kadrolardan boş bulunanlar ile herhangi
  bir şekilde boşalan kadrolara atama yapılamaz. __________________________
  (1) Bu madde ile ihdas edilen kadrolar için 20/5/2006 tarihli ve 26173 sayılı Resmi Gazeteye bakınız.
  Bu Kanun gereği Yönetim Kurulu oluşturuluncaya kadar, devredilen kurumların
  yönetim kurulları ilgili mülga kanunları gereği görevlerini yapmaya devam ederler. Kurum
  Yönetim Kurulunun en az toplanma yeter sayısı kadar üyesi göreve başladıktan sonra
  devredilen kurumların yönetim kurullarının görevleri ve tüzel kişilikleri sona erer, yetkileri
  Kurum Yönetim Kurulu tarafından ilgili kanunların mülga hükümlerine göre kullanılır ve bu
  yetkilerden uygun gördüklerini Başkana veya ilgili birimlere devredebilir. Bu madde gereği
  görev süreleri sona eren yönetim kurulu üyeleri hakkında 43 üncü madde ile yürürlükten
  kaldırılan kanun hükümlerindeki yönetim kurulu üyeliği sürelerinin dolmasına ilişkin
  hükümler uygulanır. Yönetim Kurulu üyelerinden bu fıkra gereği görevi sona erenlere,
  normal Yönetim Kurulu üyeliği sürelerinin dolmasına kadar geçecek süre için Yönetim
  Kurulu kadrolarına bağlı olarak almakta oldukları malî hakları ödenmeye devam edilir. Bakan
  bu süre içinde bu kişileri, Bakanlıkta ya da Kurumda durumlarına uygun görevlerde
  görevlendirebilir.(1) (2)
  Bu Kanuna; ekli (1), (2) ve (4) sayılı listelerde belirtilen kadrolar ihdas edilerek 190
  sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (III) sayılı cetvele Sosyal Güvenlik Kurumu
  bölümü olarak, ekli (3) sayılı listede belirtilen kadrolar ihdas edilerek 190 sayılı Kanun
  Hükmünde Kararnamenin eki (I) sayılı cetvelin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına
  ilişkin bölümüne ve ekli (5) sayılı listede belirtilen kadrolar ihdas edilerek 190 sayılı Kanun
  Hükmünde Kararnamenin eki (I) sayılı cetvelin Maliye Bakanlığına ilişkin bölümüne
  eklenmiştir.
  Devredilen kurumlarda Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı, SSK Başkanı, Sosyal
  Güvenlik Kurumu Başkan Yardımcısı, Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcısı, I. Hukuk
  22
  Müşaviri, Daire Başkanı (22/12/2005 tarihli ve 5436 sayılı Kanunla kadrosu kaldırılan Daire
  Başkanı dahil), Kurul Başkanı, Bölge Müdürü kadrolarında bulunanların görevleri sona erer
  ve bunlardan devredilen T.C. Emekli Sandığı Genel Müdürlüğünde Genel Müdür ve Genel
  Müdür Yardımcısı kadrolarında bulunanlar ekli (5) sayılı listede ihdas edilen, diğerleri ise ekli
  (3) sayılı listede ihdas edilen Bakanlık Müşaviri kadrolarına atanmış sayılırlar. İl Müdürü,
  Sigorta İl Müdürü, Sağlık İşleri İl Müdürü, Sigorta Müdürü kadrolarında bulunanların
  görevleri sona erer ve bunlar ekli (4) sayılı listede ihdas edilen Başkanlık Müşaviri
  kadrolarına atanmış sayılırlar. Bu madde gereği ihdas edilen Bakanlık Müşaviri ile Başkanlık
  Müşaviri kadrolarının herhangi bir sebeple boşalması halinde kadroları hiçbir işleme gerek
  kalmaksızın iptal edilmiş sayılır. Bu fıkra ve beşinci fıkra uyarınca ataması yapılan personel
  devredilen kurumlardaki kadrolarında ve/veya görevlerinde görevlendirilmiş sayılır ve
  devredilen kurumlarda yürütmekle sorumlu oldukları görevleri birinci fıkrada belirtilen süreyi
  geçmemek üzere yürütmeye devam ederler. Görevlendirme süresince devredilen
  kurumlardaki eski kadrosuna ait aylık, ek gösterge ve her türlü zam ve tazminatları ile diğer
  malî haklarını almaya devam ederler, ancak atandıkları yeni kadronun aylık ve malî hakların
  toplam net tutarı eski kadrolarının aylık ve malî hakları toplam net tutarından yüksek olanlar
  yeni kadronun aylık ve malî haklarını almaya devam ederler. Bu süreler 5434 sayılı Türkiye
  Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun ek 68 inci ve ek 73 üncü maddelerinde belirtilen
  sürelerin hesabında dikkate alınır. _____________________
  (1) Bu fıkranın 2007 yılında uygulanması ile ilgili olarak, 29/12/2006 tarihli ve 26391 Mükerrer sayılı Resmi
  Gazetede yayımlanan 2007 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun 30 uncu maddesinde düzenleme yapılmış
  olup, daha sonra bu uygulamayı düzenleyen hüküm Anayasa Mahkemesinin 5/4/2007 tarihli ve E.: 2007/17,
  K.: 2007/45 sayılı Kararı ile iptal edilmiştir.
  (2) Bu fıkrada yer alan "yetkileri Kurum Yönetim Kurulu tarafından mülga kanun hükümlerine göre kullanılır."
  ibaresi, 8/3/2007 tarihli ve 5597 sayılı Kanunun 3 üncü maddesiyle "yetkileri Kurum Yönetim Kurulu
  tarafından ilgili kanunların mülga hükümlerine göre kullanılır ve bu yetkilerden uygun gördüklerini
  Başkana veya ilgili birimlere devredebilir." şeklinde değiştirilmiş ve metne işlenmiştir.
  Devredilen kurumlarda Başmüfettiş, Sigorta Başmüfettişi, Müfettiş, Müfettiş
  (özelleştirme), Sigorta Müfettişi, Müfettiş Yardımcısı ve Sigorta Müfettiş Yardımcısı
  kadrolarında çalışanlar, (…) (1) bu Kanunla ihdas edilen Başmüfettiş, Müfettiş ve Müfettiş
  Yardımcısı kadrolarına; Sosyal Güvenlik Uzman Yardımcısı, Sosyal Sigorta Uzman
  Yardımcısı ve Sosyal Sigorta Uzmanı unvanını haiz olanlar ilgisine göre Kurum bünyesindeki
  Sosyal Güvenlik Uzman Yardımcısı ve Sosyal Güvenlik Uzmanı kadrolarına mevcut kadro
  dereceleri ile birlikte başka bir işleme gerek kalmaksızın atanmış sayılır. Devredilen
  kurumlarda sigorta yoklama memuru kadrosunda bulunanlar ise Kurum bünyesindeki sosyal
  güvenlik kontrol memuru kadrolarına mevcut kadro dereceleri ile birlikte başka bir işleme
  gerek kalmaksızın atanmış sayılır.(1)
  –––––––––––––––––––––––––
  (1) Bu fıkranın birinci cümlesinde yer alan "birinci fıkrada belirtilen süre sonunda" ibaresi, 8/3/2007 tarihli ve
  5597 sayılı Kanunun 3 üncü maddesiyle madde metninden çıkarılmıştır.
  Devredilen kurumların ve Kurumun kadro değişiklikleri birinci fıkrada belirtilen süre
  içerisinde 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 9 uncu maddesinin son fıkrası
  uygulanmaksızın anılan Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine göre yapılır.
  Devredilen kurumların merkez teşkilâtına ait kadrolarda bulunan personelden birinci
  fıkrada belirtilen süre sonunda bu Kanunla ihdas edilen (1) veya (2) sayılı listede yer alan
  Kurum kadrolarına atanamayanlar, otuz gün içinde başvurmaları halinde devredilen
  kurumlarının bağlı veya ilgili olduğu bakanlıktaki veya bu bakanlıklara bağlı veya ilgili
  kurumlardaki ihtiyaç duyulan kadrolara en geç otuz gün içinde atanabilirler. Talepte
  bulunmayan veya talepte bulunmasına rağmen bu şekilde atanamayan personel ile devredilen
  23
  kurumların taşra teşkilâtına ait kadrolarda bulunan personelden bu Kanunla ihdas edilen (1)
  veya (2) sayılı listede yer alan Kurum kadrolarına atanamayanların kadroları, birinci fıkrada
  belirtilen sürenin bitiminden itibaren altmış gün içinde, (4) sayılı listeye aynı kadro
  unvanlarıyla ilgisine göre merkez veya taşra teşkilâtı olarak eklenmiş sayılır. Ancak, bu
  şekilde eklenecek kadro sayısı toplam 2500 adedi geçemez. Bu kadrolar herhangi bir nedenle
  boşaldığında hiçbir işleme gerek kalmaksızın iptal edilmiş sayılır. Birinci fıkrada belirtilen
  sürenin bitiminden itibaren altmış günlük sürenin sonunda devredilen kurumlara ait kadrolar
  ile bu Kanunla ihdas edilen (3), (4) ve (5) sayılı listede yer alan kadrolara atananların
  devredilen kurumlardaki eski kadroları iptal edilerek 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü
  Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin eki cetvellerden çıkarılmış sayılır.
  24/11/1994 tarihli ve 4046 sayılı Kanunun 25 inci maddesi uyarınca devredilen
  kurumlara tahsis edilmiş kadrolar (Müfettiş hariç) Kuruma tahsis edilmiş, bu kadrolarda görev
  yapan personel, kadrolarıyla birlikte hiçbir işleme gerek kalmaksızın Kuruma devredilmiş
  sayılır, bunlar ile (Müfettiş dahil) 4958 sayılı Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununun geçici 1
  inci maddesinin (A) fıkrasının ikinci paragrafında, 9/1/1985 tarihli ve 3146 sayılı Kanunun
  geçici 9 uncu maddesinin (D) fıkrasında ve 22/12/2005 tarihli ve 5436 sayılı Kanunun 17 nci
  maddesinin dördüncü fıkrasında sayılanların söz konusu hükümlerde yer alan hakları saklıdır.
  Devredilen kurumlar adına 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B)
  bendi gereğince vize edilmiş bulunan sözleşmeli personel pozisyonları Kurum adına vize
  edilmiş sayılır.
  22/12/2005 tarihli ve 5436 sayılı Kanun ile devredilen Kurumlara tahsis edilen
  kadrolar, hiçbir işleme gerek kalmaksızın Kuruma tahsis edilmiş sayılır ve bu kadrolarda
  istihdam edilen personel, 5436 sayılı Kanun uyarınca tahsis edilen önceki kurumlardaki
  görevlerini yürütürler.
  Bu madde uyarınca atanan personelin yeni kadrolarında göreve başladıkları tarih
  itibarıyla eski kadrolarına ilişkin olarak en son ayda aldıkları aylık, ek gösterge, ikramiye (bir
  aya isabet eden net tutarı) her türlü zam ve tazminatları, makam tazminatı, temsil tazminatı,
  görev tazminatı, ek ödeme (ilave nitelikteki ek ödemeler hariç) ve benzeri adlarla yapılan her
  türlü ödemelerin (fazla mesai ücreti hariç) toplam net tutarının (bu tutar sabit bir değer olarak
  esas alınır); yeni atandıkları kadrolara ilişkin olarak yapılan aylık, ek gösterge, ikramiye (bir
  aya isabet eden net tutarı), her türlü zam ve tazminatları, makam tazminatı, temsil tazminatı,
  görev tazminatı, ek ücret, ek ödeme (ilave nitelikteki ek ödemeler hariç) ve benzeri adlarla
  yapılan her türlü ödemelerin (fazla mesai ücreti hariç) toplam net tutarından fazla olması
  halinde aradaki fark tutarı, herhangi bir vergi ve kesintiye tâbi tutulmaksızın fark kapanıncaya
  kadar ayrıca tazminat olarak ödenir. Atandıkları kurumdaki kadro unvanlarında isteğe bağlı
  olarak herhangi bir değişiklik olanlarla, kendi istekleriyle başka kurumlara atananlara fark
  tazminatı ödenmesine son verilir.
  Devredilen kurumlarda 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tâbi olarak çalışan
  personelden; son üç yılda olumlu sicil almış olmak, 30 uncu maddenin birinci fıkrasının (a)
  bendinde sayılan şartları taşımak, İngilizce, Fransızca ve Almanca dillerinden birinde Kamu
  Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından en az (C) düzeyinde belge ibraz
  etmek, Kurumca belirlenen konuda tez hazırlamak şartıyla yapılacak ilk sosyal güvenlik
  uzmanı yeterlik sınavına katılabilirler. Bunlardan yeterlik sınavında başarılı olanlar "Sosyal
  Güvenlik Uzmanı" kadrolarına atanırlar. Ancak bu şekilde sosyal güvenlik uzmanı olarak
  atanacakların sayısı, sosyal güvenlik uzmanı kadro sayısının % 5'ini geçemez.
  Bu Kanunda geçen Kurum hizmeti ibaresi, devredilen kurumlarda geçirilen hizmet
  sürelerini de kapsar.
  Birinci fıkrada belirtilen süre içinde devredilen kurumların personelinden ekli (3) ve
  (5) sayılı listedeki bakanlık müşaviri kadrolarına atanmış sayılanlar için Bakan tarafından bu
  Kanuna göre yapılan görevlendirme sona erdirilebilir, bu personel Bakanlıkta, Kurumda veya
  24
  devredilen kurumlarda durumlarına uygun ihtiyaç duyulan başka görevde görevlendirilebilir,
  aynı usûl ile yeni görevlendirme yapılabilir. Devredilen kurumların diğer personeli için ise
  Başkan tarafından, bu Kanuna göre yapılan görevlendirmeye ihtiyaç kalmaması halinde
  görevlendirme işlemi sona erdirilebilir, bu personel Kurumda veya devredilen kurumlarda
  durumlarına uygun ihtiyaç duyulan başka görevde görevlendirilebilir, aynı usûl ile yeni
  görevlendirme yapılabilir.
  Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihi takip eden ay başından itibaren, ek ödeme,
  ikramiye ve fazla çalışma ücretleri eski kadro ve görevlerinde görevlendirilmiş sayılanların
  görevlendirilmeleri süresince, görevlendirildikleri kadro ve/veya görev unvanı dikkate
  alınarak, bunların dışındakilerin ise, bu Kanun ile ihdas edilen Kurum kadrolarına atanıncaya
  kadar, devredildikleri kurumlardaki kadro unvanları dikkate alınarak, bu Kanunun 28 inci
  maddesine göre hesaplanır.
  Devredilen kurumlarda, bu Kanunun yürürlük tarihi itibarıyla kamu konutlarından
  yararlanmakta olan personelin bu hakları, görevleri devam etmek kaydıyla birinci fıkrada
  belirtilen sürece devam eder.
  6 ncı maddenin ikinci fıkrası gereği aranan Yönetim Kurulunun toplanma yetersayısı,
  bu maddenin birinci fıkrası gereği belirlenen sürede “beş” olarak uygulanır.
  (Ek fıkra: 1/7/2006-5538/33 md.) Bu Kanun ile Kuruma devredilen T.C. Emekli
  Sandığı Genel Müdürlüğü bünyesinde daha önce 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanununun
  mülga hükümlerine göre görev yapmış olan "Sağlık Kurulu", Kurum Yüksek Sağlık Kurulu
  oluşturuluncaya kadar görevlerini yapmaya devam eder.
  Taşınmazlara ilişkin hükümler
  GEÇİCİ MADDE 3- Kuruma, bu Kanunun geçici 1 inci maddesinin birinci fıkrası
  uyarınca devrolunan taşınmazlardan, Kurumun hizmet gereği ihtiyaç duymadığı taşınmazlar,
  bu Kanunun yürürlük tarihinden itibaren bir yıl içerisinde Yönetim Kurulu tarafından
  belirlenerek, rayiç bedeli üzerinden satılmak üzere Maliye Bakanlığına bildirilir. Bu
  taşınmazlar bildirim tarihinden itibaren altı ay içinde tapuda re’sen Hazine adına tescil edilir.
  Bu taşınmazlar, Maliye Bakanlığınca satılır ve satış bedelleri, satış tarihinden itibaren bir ay
  içinde Kuruma ödenir. Bu fıkra uyarınca Hazine adına tescil edilen taşınmazlardan, beş yıl
  içinde satılamayanların bedeli rayiç bedel üzerinden Hazine tarafından Kuruma ödenir. Bu
  fıkra kapsamında gerçekleştirilen taşınmaz devirlerinde devralan taraf, devreden tarafa küllî
  halef olur.
  Kuruma devredilen oteller ile iştirak paylarından Kurum Yönetim Kurulunca
  belirlenecek olanların satış işlemlerinin, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından
  gerçekleştirilmesine karar verilmesi halinde, satışı gerçekleştirilecek oteller ile iştirak payları
  bu Başkanlığa bildirilir ve özelleştirme programına alınmak üzere Özelleştirme İdaresi
  Başkanlığınca Özelleştirme Yüksek Kuruluna sunulur. Özelleştirme Yüksek Kurulunun kararı
  üzerine satış işlemleri, 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun hükümleri
  çerçevesinde gerçekleştirilir. Satışa konu oteller ile iştiraklerin değer tespit çalışmaları,
  Kurum Yönetim Kurulunun uygun görüşü alındıktan sonra sonuçlandırılır. Satış gelirleri,
  Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından yapılan giderler düşüldükten sonra Kuruma
  aktarılır. Satılmak üzere özelleştirme programına alınan Kuruma ait oteller ile iştirak
  paylarının mülkiyeti ve statüsü aynen devam eder.
  Kuruma, bu Kanunun geçici 1 inci maddesi hükmüne göre devrolunan taşınmazlarla
  ilgili olarak, bu taşınmazlar hakkında sonradan Kurum lehine yapılacak değişiklikler hariç
  olmak üzere, Kurumca iktisap tarihindeki imar durumuna uygun olarak ifraz, tevhit, tescil,
  tespit, imar plânı tadili ve kat mülkiyetine geçiş işlemleri, imar mevzuatındaki kısıtlamalara
  tâbi olmaksızın ilgili kuruluşlarca Kurumun talebini izleyen iki ay içinde yerine getirilir. Kat
  mülkiyetine geçiş için, ilgili kadastro müdürlüğünce zemindeki fiili durumu tespit eden plân,
  25
  vaziyet plânı sayılır ve 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanununun 12 nci maddesinin ikinci
  fıkrasının (b) bendinde yazılı fotoğrafın Kurum yetkilisince tasdik edilerek, ilgili tapu sicil
  müdürlüğünden talepte bulunulması halinde, başkaca bilgi ve belgeye gerek bulunmaksızın
  bu taşınmaz üzerinde kat mülkiyeti tesis edilir.
  Geçici 2 nci madde hükümlerine göre Kurum Yönetim Kurulu oluşuncaya kadar,
  devredilen kurumlara ait oteller, iştirakler ve taşınmazlardan özelleştirme programına alınmış
  olanların satış işlemleri, bu Kanunla yürürlükten kaldırılan mevzuat hükümlerine göre
  yürütülür.
  Diğer mevzuattaki atıflar
  GEÇİCİ MADDE 4- Diğer mevzuatta Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı, Sosyal
  Sigortalar Kurumu, Bağ-Kur Genel Müdürlüğü ve Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı
  Genel Müdürlüğüne ve bunların yönetim kurullarına yapılan atıflar, bu Kanunla kurulan
  Sosyal Güvenlik Kurumuna veya Yönetim Kuruluna yapılmış sayılır.
  Bu Kanun gereğince hazırlanacak yönetmelikler yürürlüğe girinceye kadar mevcut
  tüzük ve yönetmeliklerin bu Kanuna aykırı olmayan hükümlerinin uygulanmasına devam
  olunur.
  Saklı tutulan haklar ve hizmet içi eğitim
  GEÇİCİ MADDE 5- Bu Kanunun 30 uncu maddesinde belirtilen yabancı dil şartı, bu
  Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce göreve başlayan Müfettiş Yardımcıları ve Sigorta
  Müfettiş Yardımcıları hakkında uygulanmaz.
  Rehberlik ve Teftiş Başkanlığının görev alanıyla ilgili olarak başmüfettişler,
  müfettişler ve müfettiş yardımcıları, bu Kanunun yürürlüğe girmesinden itibaren bir yıl
  içinde, meslekî eğitime tâbi tutulurlar.
  506 sayılı Kanunun geçici 20 nci maddesi kapsamındaki sandıkların devri
  GEÇİCİ MADDE 6- 19/10/2005 tarihli ve 5411 sayılı Bankacılık Kanununun geçici
  23 üncü maddesinin ikinci fıkrası gereği oluşturulacak komisyona her Sandık için ayrı ayrı
  olmak üzere hesabı yapılan Sandığı temsilen bir kişi, Sandık iştirakçilerini temsilen bir kişi
  katılır. Aynı maddenin altıncı fıkrası gereği uygulamaya ilişkin usûl ve esasların
  belirlenmesinde komisyon, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Hazine
  Müsteşarlığı, Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme
  Kurumu, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu, Sosyal Sigortalar Kurumu, Sandık iştirakçilerini
  istihdam eden kuruluşlar ve sandıkların birer temsilcisinden oluşur ve Çalışma ve Sosyal
  Güvenlik Bakanlığınca belirlenecek tarihe kadar önerilerini yazılı olarak verirler. 5411 sayılı
  Bankacılık Kanununun geçici 23 üncü maddesinin uygulanmasına ilişkin iş ve işlemlerde
  Türkiye Odalar, Borsalar ve Birlik Personeli Sigorta ve Emekli Sandığı Vakfı iştirakçilerini
  istihdam eden kuruluşları 18/5/2004 tarihli ve 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği
  ile Odalar ve Borsalar Kanunu ile kurulan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği temsil eder.
  GEÇİCİ MADDE 7– (Ek: 31/7/2008-5797/6 md.)
  2008 yılı için geçerli olmak ve toplam 500 adedi geçmemek üzere, 14/12/2007 tarihli
  ve 5724 sayılı 2008 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun 22 nci maddesinin birinci
  fıkrasındaki (23000 adet) sınırlamasına tabi olmaksızın, bu Kanunla 190 sayılı Kanun
  Hükmünde Kararnameye eklenen merkez ve taşra teşkilatı Sosyal Güvenlik Kurumu
  kadrolarından boş bulunan 200 Sosyal Güvenlik Uzman Yardımcısı ile 300 Sosyal Güvenlik
  Kontrol Memuru kadrolarına KPSS sınav sonuçlarına ve Başkanlıkça belirlenen puan
  gruplarına göre atamaları yapılır.
  26
  Sosyal Güvenlik Kontrol Memuru kadrolarına Kurum dışından yapılacak atamalarda
  KPSS (A) grubu sınav sonuçlarına ve Başkanlıkça belirlenecek puan grubuna göre 70 ve üstü
  puan alanlardan ilan edilen kadronun başarı sırasına göre birbuçuk katına kadarının çağrılması
  ile yapılacak sözlü sınavda başarı gösterenlerin taşra teşkilatı kadrolarına atamaları
  Başkanlıkça yapılır.
  Personele dair geçiş hükümleri
  GEÇİCİ MADDE 8- (Ek:13/2/2011-6111/164 md.)
  Bu maddenin yürürlük tarihi itibarıyla,
  a) Kurum Sosyal Güvenlik Kontrol Memuru kadrolarında çalışanlardan altı ay içinde
  açılacak yeterlik sınavında başarılı olanlar Sosyal Güvenlik Denetmeni kadrolarına atanırlar.
  Bunların Sosyal Güvenlik Kontrol Memurluğunda geçen süreleri Sosyal Güvenlik
  Denetmenliğinde geçmiş sayılır.
  b) (a) bendi gereği Sosyal Güvenlik Denetmeni kadrolarına atanamayan Sosyal
  Güvenlik Kontrol Memuru kadrolarında çalışanlar, bu Kanuna ekli ihdas edilen şahsa bağlı
  Sosyal Güvenlik Kontrol Memuru kadrolarına atanmış sayılırlar. Bunların herhangi bir
  şekilde bu kadrolardan ayrılmaları halinde, şahsa bağlı olarak ihdas edilen Sosyal Güvenlik
  Kontrol Memuru kadroları kendiliğinden iptal edilmiş olur.
  Bu maddeye göre yapılacak yeterlik sınavlarının usul ve esasları Kurumca belirlenir.
  Yürürlük
  MADDE 44- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
  Yürütme
  MADDE 45- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
   

Sayfayı Paylaş