1. This site uses cookies. By continuing to use this site, you are agreeing to our use of cookies. Learn More.

Kpss 2002 maliye

Konusu 'Çıkmış sorular' forumundadır ve Aşk'a İnanmışt'ı tarafından 1 Şubat 2009 başlatılmıştır.

 1. Aşk'a İnanmışt'ı

  Aşk'a İnanmışt'ı Genel Yönetici Staff Member

  Katılım:
  28 Mart 2008
  Mesajlar:
  23.185
  Beğenilen Mesajları:
  2.143
  Bulunduğu Yer:
  ŞANLIURFA
  Tuttuğu Takım:
  GALATASARAY
  Skype:
  fehmi56397
  1. Piyasa faiz oranının düşmesinden yararlanarak hem tahvillerin faiz oranının düşürüldüğü hem de borçlan*manın nominal miktarında artış sağlandığı konversiyon türü aşağıdakilerden hangisidir?
  A)[FONT=&quot] [/FONT]Başabaşın altında konversiyon
  B)[FONT=&quot] [/FONT]Başabaştan yapılan konversiyon
  C)[FONT=&quot] [/FONT]Kademeli konversiyon
  D)[FONT=&quot] [/FONT]Fark ödemeyi gerektiren konversiyon
  E) Anapara konversiyonu
  Cevap: E

  2. Türkiye'de hazineye kısa vadeli avansı aşağıdakilerden hangisi açar?
  A) Maliye Bakanlığı B) Başbakan
  C) TBMM D) TC Merkez Bankası
  E) Ekonomiden Sorumlu Devlet Bakanı
  Cevap: C

  3. Aşağıdakilerden hangisi tahvillerin faiz, oranını etkile*yen faktörlerden biri değildir?
  A) Tahvillerin süresi B) Devletin paraya olan ihtiyacı
  C) Devlere duyulan güven D) Vatandaşın psikolojik durumu
  E) Tahvillerin borsada satışı
  Cevap: D

  4. Borç tahvillerinin faiz oranı aşağıdakilerden hangisiyle saptanır?
  A) Yönetmelikle B) Kanunla
  C) Tebliğle D) Tüzükle
  E)[FONT=&quot] [/FONT]Kanun hükmünde kararnameyle
  F)[FONT=&quot] [/FONT]Kanun hükmünde kararnameyle
  Cevap: E

  5. Aşağıdakilerden hangisi endeksli tahvil ihracında endeksleme sisteminin sakıncalarından biri değildir?
  A)[FONT=&quot] [/FONT]Paranın değer kaybına uğrayacağım devlet tarafından açıkça itiraf edilmesi anlamına gelmesi|
  B)[FONT=&quot] [/FONT]Enflasyon nedeniyle devlet borçlarının hafiflemesini önlemesi
  D) Enflasyonun kontrol altına alınması konusunda
  üzerindeki baskıları artırması

  E) Enflasyon nedeniyle borç hizmetinin otomatik amortismanının hafiflemesini önlemesi
  Cevap: B

  6. Uzun süreli borçlar prensip olarak hangi amaçla kullanılır?
  A) Yatırım yapmak
  B) Eski borçları ödemek
  C)[FONT=&quot] [/FONT]Borç faizleri ödemek
  D)[FONT=&quot] [/FONT]Transfer harcamalarını finanse etmek
  E) Cari harcamaları finanse etmek
  Cevap: A

  7. Vergi ziyan suçundan ceza alan mükellefler,kesinleştiği tarihi izleyen, yılın başından itibaren içinde aynı suçu işlerlerse cezaları artırılır?
  A) 5 B) 4 C) 3 D) 2 E) 1
  Cevap: B

  8. Mükellef hakkında yapılan vergi tarhiyatının, daha sonra vergi hatası veya yargı kararları dikkate alınarak yeniden yapılmasına ne ad verilir
  A) Beyan üzerinde tarh
  B) İkmalen tarh
  C) Düzeltme yoluyla tarh
  D) Re'sen tarh
  E) Zorunlu tarh
  Cevap: C

  9. Kamu harcamalarının tahsilinde, borçlunun iflası veya mallarının haczi durumunda,kamunun diğer alacaklılar karşısındaki önceliğine ne ad verilir?
  A) İhtiyatı haciz B) İhtiyati tahakkuk
  C) Teminat istenmesi D) Rüçhan hakkı
  E) Kefalet istenmesi

  Cevap: D

  10. Aşağıdakilerden hangisinin stopaj yapma yükümlülüğü vardır?
  A) Tam mükellef ücretlinin
  B) Dar mükellef ücretlinin
  C) Tam mükellef işverenin
  D) Tam mükellef değer artış kazancı sahibinin
  E) Dar mükellef değer artış kazancı sahibinin
  Cevap: A

  11. Aşağıdakilerden hangisi kurumlar vergisi matrahının tespitinde indirilebilecek kalemlerden biridir?
  A) Örtülü kazançlar
  B) Kurumlar vergisi
  C) Yedek akçeler
  D) Örtülü sermaye üzerinden ödenen faizler
  E) Mahkeme kararı üzerine ödenen tazminatlar
  Cevap: E
  12. Aşağıdakilerden hangisi yatırım indiriminden yararlanamaz?
  B) Anonim şirketler D) Birinci sınıf tüccarla;
  A) Limited şirketler C) İkinci sınıf tüccarlar
  E) Kollektif şirketler

  Cevap: E

  13. Bütçe yöntem ve tekniğindeki değişmeler kamu harcamalarını nasıl etkiler?
  A) Görünüşte azaltır, B) Görünüşte artırır.
  C) Gerçekte artırır. D) Görünüşte azaltır, gerçekte arttırır.
  E) Görünüşte ve gerçekte azaltır.
  Cevap: C

  14. Aşağıdakilerden hangisi yatırım harcaması değildir?
  A) Etüt ve Proje giderleri
  B) Yapı ve tesis giderleri
  C) Sağlık Harcamaları
  D) Taşıt alımı
  E) Yolluklar
  Cevap: B

  15. Kamu harcamalarının ekonomi içindeki belirleyen oran aşağıdakilerden hangisidir?
  A)[FONT=&quot] [/FONT]Kamu harcamaları / Toplam borç miktarı
  B)[FONT=&quot] [/FONT]Kamu harcamaları /Toplam vergi hasılatı
  C)[FONT=&quot] [/FONT]Kamu harcamaları / Gayri safi milli hasıla
  D)[FONT=&quot] [/FONT]Kamu harcamaları / Özel harcamalar
  E) Kamu harcamaları / Nüfus

  Cevap: A

  16. Aşağıdaki kamu harcamalarından hangisi gelir dağılı*mında eşitsizliği artırıcı etki yapar?
  A) İç borç faiz ödemeleri B) Eğitim harcamaları
  C) Sağlık harcamaları D) Memur maaşları

  E) Yolluklar
  Cevap: C

  17. Toplam talebin, bir öğesini oluşturan ve bu niteliğiyle
  cari dönem üretimini ya da fiyat düzeyini etkileyen
  harcamalara ne ad verilir?

  A) Kalkınma carileri B) Cari harcamalar
  C) Transfer harcamaları D) Gerçek harcamalar
  E) Sermaye teşkili harcamaları
  Cevap: D

  18. Peacock ve Wiseman’ın sıçrama tezinin temeli aşağıdakilerden hangisidir?
  A)[FONT=&quot] [/FONT]Nüfusun hızla artması sonucu kamu harcamalarının artması
  B)[FONT=&quot] [/FONT]Kamu harcamalarının milli gelirin %25 ini aşması
  C)[FONT=&quot] [/FONT]Devletin piyasaya ani müdahalesi sonucu kamu harcamaları*nın artması
  D)[FONT=&quot] [/FONT]Savaş gibi büyük bunalım dönemlerinden sonra kamu har*camalarının savaş öncesi düzeye dönememesi
  E) Teknolojinin gelişmesi sonucu kamusal harcamalarının art*ması
  Cevap: A

  19. Klasik iktisadi görüşe göre, aşağıdakilerden hangisi devletin temel görevidir?
  A)[FONT=&quot] [/FONT]Ödemeler bilançosu dengesinin sağlanması
  B)[FONT=&quot] [/FONT]Savunma ve güvenlik hizmetlerinin yapılması
  C)[FONT=&quot] [/FONT]Ekonomik kalkınmanın gerçekleştirilmesi
  D)[FONT=&quot] [/FONT]Optimum kaynak dağılımının sağlanması
  E) Çalışma yaşındaki tüm bireylere iş sağlanması
  Cevap: D

  20. Kamu kesiminde üretilecek mal ve hizmetlerin siyasi sürecin devreye gitmesinin asıl nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
  A)[FONT=&quot] [/FONT]Bireylerin kamusal mallara olan taleplerim aç
  memeleri

  B)[FONT=&quot] [/FONT]Bireylerin özel mallara olan taleplerini açıklamak istememeleri
  C) Firmaların üretim faktörlerine olan talepleri
  istememeleri

  D) Firmaların ürettikleri özel mallan milliyetine satmak istememeleri
  E) Bireylerin lüks tüketim mallarını tüketmeye olan istekleri
  Cevap: B

  21. Mali anestezi bakımından en uygun vergi aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Gelir Vergisi B) Kurumlar Vergisi
  C) Katma Değer Vergisi E) Arazi Vergisi
  Cevap: B

  22. Binaların mesken olarak kiraya verilmesinden bir takvim yılı içinde elde edilen hasılatın belirli bir kısmının gelir vergisi dışında bırakılması aşağıdakilerden hangisine örnektir?
  A) İstisna B) Muafiyet C) Yansıma D) Vurgu E) Karine
  Cevap: A

  23. Aşağıdakilerden hangisi kamu hizmetinin özelliklerinden biri değildir?
  A)[FONT=&quot] [/FONT]Rekabete açık olmaması
  B)[FONT=&quot] [/FONT]Fiyatların marjinal .maliyeti yansıtamaması
  C)[FONT=&quot] [/FONT]Zorunlu finansman kaynağı ile karşılanması
  D)[FONT=&quot] [/FONT]Ferdi taleplere cevap vermesi
  E) Pazarlanamaz olması
  Cevap: E

  24.Bir ekonomide hangi kaynağın hangi mal ve hizmette ve nasıl tahsis edileceğine, nihai üretimin nasıl
  dağıtılacağına devletin karar verdiği sisteme ne ad verilir?

  A) Karma ekonomi sistemi C) Serbest piyasa sistem
  C) Totaliter müdahaleci-sistem D) Kapitalist sistem
  E) Liberal ekonomi sistemi

  Cevap: D

  25. Vergi mükelleflîği ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
  A)[FONT=&quot] [/FONT]Vergi mükellefi, kanuni mükellef ve aracı mükellef olmak
  üzere ikiye ayrılır.

  B)[FONT=&quot] [/FONT]Vergi mükellefi, adım vergi borcu düşen kişidir.
  C)[FONT=&quot] [/FONT]Vergi mükellefiyeti kişiye bağlıdır.
  D) Vergi mükellefiyeti özel sözleşme devredilemez.
  E) Sadece gerçek kişiler vergi mükellefi olabilirler.
  Cevap: B

  26. Aşağıdakilerden hangisi vergi yansımasını etkileyen mikro ekonomik faktörlerden biri değildir?
  A) Talebin fiyat esnekliği B) Piyasanın yapısı
  C) Verginin türü D) Arzın fiyat esnekliği
  E) Mükelleflerin, vergileri finansman şekli
  Cevap: C

  27.

  GELİR DİLİMLERİ TL.
  VERGİ ORANI (%)
  İlk
  10.000.000
  10
  Sonra gelen
  20.000.000
  15
  Sonra gelen
  40.000.000
  20
  Sonra gelen
  80.000.000
  25
  Yukarıdaki vergi tarifesinin yükseklik farkı yüzde kaçtır?
  A) 5 B) 10 C) 15 D) 20 E) 25
  Cevap: A


  [FONT=&quot]
  [/FONT]
  28. Vergiyi harçtan ayıran temel özellik aşağıdakilerden
  hangisidir?

  A)[FONT=&quot] [/FONT]Zora dayalı olması
  B)[FONT=&quot] [/FONT]Karşılıksız olması
  C)[FONT=&quot] [/FONT]Kesin olması
  D)[FONT=&quot] [/FONT]Parasal bir transfer olması
  E) Kamusal finansman, aracı olması
  Cevap: E
  29. Aşağıdakilerden hangisi geçici bütçenin sakıncalarından biri değildir?
  A)[FONT=&quot] [/FONT]Meclis denetiminin zayıflaması
  B)[FONT=&quot] [/FONT]Yeni hizmetlere başlanamaması
  C)[FONT=&quot] [/FONT]Yatırımların aksaması
  D)[FONT=&quot] [/FONT]Mahsup işlemlerinde karışıklık çıkması
  E) Hizmet maliyetlerinin artması
  Cevap: C

  30. 1982 Anayasasına göre, bütçe yasa tasarısının TBMM Genel kurulunda kaç gün içinde görüşülmesi gerekir?
  A) 10 B) 20 C) 25 D) 55 E) 75
  Cevap: D

  31. Kamu hizmetlerinin en üst düzeyde yerine getirilmesi
  ve kamu giderlerinin etkinliğinin ve verimliliğin yükseltilmesi amacıyla, bütçe kaynaklarının optimal düzeyde kullanılması aşağıdaki bütçelerden hangisinin temelini oluşturur?
  A) Program bütçe B) Performans bütçe C) Devri bütçe
  D) Telafi edici bütçe E) Klasik bütçe
  Cevap: E

  32. Bütçede gayrisafi usulün uygulanması aşağıdaki bütçe
  ilkelerinden hangisinin gereğidir?

  A) Birlik ilkesi B) Genellik ilkesi C) Alenilik ilkesi
  D) Denklik ilkesi E) Yıllık olma ilkesi
  Cevap: B

  33. Bütçe kanunun birinci maddesinde aşağıdakilerden hangisi yer alır?
  A) Gelir bütçesi miktarı B) Gider bütçesi miktarı
  C) Uygulamaya diskin hükümler D) Bütçe cetvelleri
  E) Harcamalara ilişkin hükümler
  Cevap: A

  34. Genel bütçe gider toplamı 11 katrilyon TL, katma bütçe gider toplamı 4 katrilyon TL, hazine yardımı 2 katrilyon TL ise konsolide bütçe kaç katrilyon TL’dır?
  A) 5 B)7 C)13 D) 15 E) 17
  Cevap: D

  35.Aşağıdakilerden hangisi otomatik stabilizatörlerinden
  biri değildir?

  A)[FONT=&quot] [/FONT]Vergi hasılatındaki otomatik değişmeler
  B)[FONT=&quot] [/FONT]İşsizlik sigortası
  C) Tarım ürünleri için ödenen mali yardımlar
  D) Kurum ve aile tasarrufları
  E) İhracat teşvikleri
  Cevap: E

  36. Aşağıdakilerden hangisi kamu harcamalarındaki artışın yaratacağı etkilerden biridir?
  A) IS nin sola kayması B) LM nin sola kayması
  C) IS nin sağa kayması D) LM nin sağa kayması
  E) Faizlerin azalması
  Cevap: C

  37. Aşağıdakilerden hangisi talepteki fazlalığın nedenlerinden biri değildir?
  A)[FONT=&quot] [/FONT]Devletin cari harcamalarının artması
  B)[FONT=&quot] [/FONT]Harcamaların açık bütçe ile finansmanı
  C)[FONT=&quot] [/FONT]Dış ticaret hadlerinin ülke lehine değişmesi
  D)[FONT=&quot] [/FONT]Para arzında genişleme olması
  E) Kapasite kullanım sınırlarına ulaşılması
  Cevap:D

  38. Doğal işsizlik oranının tanımı aşağıdakilerden hangisidir?
  A)[FONT=&quot] [/FONT]Bir ekonominin her zaman tam istihdamdaki işsiz
  dan daha düşük olan işsizlik oranı

  B)[FONT=&quot] [/FONT]Bir ekonominin maksimum sürdürülebilir üretim oranına
  tekabül eden işsizlik oranı

  C)[FONT=&quot] [/FONT]Bir ekonominin her zaman tam istihdamdaki işsizlik oranından daha yüksek olan işsizlik oranı
  D) Ekonomi, potansiyel kapasitesinin yaklaşık olarak yüzde
  96'sı oranında çalışırken ortaya çıkan işsizlik oranı

  E) Toplam işgücü sayısından kamu çalışanlarının sayısının çıkarılmasıyla bulunan oran
  Cevap: C

  39. Paretocu optimallik ölçütü aşağıdakilerden hangisidir?
  B)[FONT=&quot] [/FONT]Bir bireyin doyumunu sabit tutmanın en az bir diğer bireyin
  doyumunu azaltarak sağlanması

  C)[FONT=&quot] [/FONT]Bir bireyin doyumunu artırmanın, en az bir diğer bireyin
  doyumunu aratarak sağlanması

  D)[FONT=&quot] [/FONT]Bir bireyin doyumunun azaltılmasının en az bir diğer bireyin
  doyumunun azaltılmadan sağlanamaması

  E) Bir bireyin doyumunun azaltılmasının en az bir diğer
  doyumu değiştirilmeden sağlanması

  Cevap: A

  [FONT=&quot]
  [/FONT]
  40.Aşağıdakilerden hangisi maliye politikasının amaçlarından biri değildir?
  A)[FONT=&quot] [/FONT]İktisadi kalkınmayı gerçekleştirmek
  B)[FONT=&quot] [/FONT]Ekonomideki enflasyonist eğilimlere karşı koymak
  C)[FONT=&quot] [/FONT]Ekonomideki deflasyonist eğilimlere karşı koymak
  D)[FONT=&quot] [/FONT]Dış ekonomik dengeyi sağlamak
  E)[FONT=&quot] [/FONT]Ekonomide servet dağılımı ve yaşama düzeylerini iyileştirmek
  Cevap: B
   

Sayfayı Paylaş