1. This site uses cookies. By continuing to use this site, you are agreeing to our use of cookies. Learn More.

kpss deneme sınavı Vatandaşlık ve İnkılap Soruları

Konusu 'Deneme sınavları' forumundadır ve Aşk'a İnanmışt'ı tarafından 14 Ocak 2013 başlatılmıştır.

 1. Aşk'a İnanmışt'ı

  Aşk'a İnanmışt'ı Genel Yönetici Staff Member

  Katılım:
  28 Mart 2008
  Mesajlar:
  23.185
  Beğenilen Mesajları:
  2.143
  Bulunduğu Yer:
  ŞANLIURFA
  Tuttuğu Takım:
  GALATASARAY
  Skype:
  fehmi56397
  1- 1982 Anayasasına göre yeni bir ilin kurulması hangi kurumun alacağı kararla gerçekleşir? A. Cumhurbaşkanlığı
  B. Bakanlar Kurulu
  C. İçişleri Bakanlığı D. TBMM
  E. Anayasa Mahkemesi 2- Türkiye Cumhuriyeti'nde serbest piyasa kuralları çerçevesinde özel ve kamu kuruluş firmaları arasındaki uyuşmazlıklara bakmak, piyasadaki tekelleşmeleri önlemek aşağıdaki kurumlardan hangisinin görevidir? A. Hazine Müsteşarlığı
  B. TC Merkez Bankası
  C. Rekabet Kurumu D. Ekonomiden Sorumlu Devlet Bakanlığı
  E. Sermaye Piyasası Kurumu 3- Üniversitelerin en üst yöneticisi olan rektörler hangi makamca atanır? A. Yükseköğretim kurulu başkanı
  B.Cumhurbaşkanı
  C. Başbakan D. Üçlü kararnameyle
  E.Bakanlar kurulu kararıyla 4-Aşağıdaki ülkelerden hangisi dünyanın en gelişmiş ve zengin sekiz ülkesinin oluşturduğu birlik içinde yer alır? A. Rusya B. İsviçre C. Belçika D. Hollanda E. Macaristan 5-Aşağıda verilenlerden hangisi doğrudan seçimle iş başına gelen yöneticilerden değildir? A. İl genel meclisi üyeleri
  B. İl özel idare meclisi üyeleri
  C. Belediye meclisi üyeleri D. İl özel idaresinin doğal başkanı
  E. Muhtarlar 6- 1982 Anayasasına göre aşağıdakilerden hangisi TBMM'nin görev ve yetkilerinden değildir? A. Bakanları denetlemek
  B. Başbakanı denetlemek C. Kanunların iptali için yapılan başvuruları görüşmek
  D. Kanunları gerektiğinde değiştirmek
  E. Hükümetin sunduğu bütçeyi görüşmek 7-1982 Anayasasına göre aşağıdakilerden hangisi, sosyal ve ekonomik haklar bölümünde yer almıştır? A. Özel hayatın gizliliği hakkı B. Sendika hakkı C. Din ve vicdan hürriyeti D. Haberleşme hakkı E. Seyahat hakkı 8- I. 1921 Anayasasında, 1924'de yapılan değişiklikle, II. 1924 Anayasasında, 1928'de yapılan değişiklikle, III. 1924 Anayasasında, 1946'de yapılan değişiklikle, IV. 1924 Anayasasında, 1937'de yapılan değişiklikle, VI. 1961 Anayasasının kabul edilmesiyle, Yukarıda verilen Anayasa değişikliklerinin hangisiyle laiklik ilkesi Anayasada yer almaya başlamıştır? A. IV B. II C. V D. I E. III 9- Aşağıdaki ülkelerden hangisinin Birleşmiş Milletlerde veto hakkı vardır? A. Almanya B. Japonya C. İspanya D. Hollanda E. Çin 10-Hukuka aykırı olarak bir kişinin malına veya canına karşı yapılan saldırılara karşı kişinin kendini savunmasına hukuken ne ad verilir? A. Savunma B. Cebri saldırı C. Meşru müdafaa D. Zor kullanma E. Gayri meşru müdafaa 11-Aşağıdakilerden hangisi 2001 yılının Nisan ayında, '5 yılda 1 milyar çocuğa eğitim' kampanyasını başlatan sivil toplum örgütüdür? A. Çağdaş Yaşama Destekleme Derneği B. 21. Yüzyıl Eğitim ve Kültür Vakfı C. Anne ve Çocuk Eğitimi Vakfı D. Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı E. Türk Eğitim Vakfı 12-Küreselleşme; Dünyadaki tüm ekonomik ve sosyal birimlerin daha yoğun etkileşim içine girmesi ve çeşitli ögelerin uluslar arası hareketliliğini artırması olarak tanımlanır. Küreselleşme sürecinde, uluslar arası hareketliliği en az artan öge aşağıdakilerden hangisidir? A. Sermaye B. Mal C. Emek D. Teknoloji E.Bilgi 13- Aşağıdakilerden hangisinin kamu tüzel kişiliği yoktur? A. Belediyeler B. Üniversiteler C. İl Özel İdareleri D. TRT E. Bakanlıklar 14-Aşağıdakilerden hangisi 'doğal yargıç' (kanuni hakim) güvencesinin bir sonucudur? A. Hiç kimsenin kanunen tabi olduğu mahkemeden başka bir merci önünde yargılanamaması, B. Görülecek davaya göre olağanüstü yargılama C. Herkesin dilediği kişiye karşı dava açabilmesi D. Herkesin her konuda dava açabilmesi E. Herkesin dilediği yerde dava açabilmesi
  15-. 1982 Anayasasına göre, aşağıdakilerden hangisi bir siyasi partinin Anayasa Mahkemesi tarafından temelli kapatılma nedenlerinden değildir? A. Yabancı devletlerden veya uluslararası kuruluşlardan maddi yardım alması. B. Tüzük ve programlarının eşitlik ilkesine aykırı olması. C. Tüzük ve programlarının laiklik ilkesine aykırı olması D. Demokratik devlet ilkelerine aykırı eylemlerin odağı haline gelmesi. E. Önceden izin almadan kurulması. 16-1982 Anayasasına göre, milletvekili seçimlerinde aşağıdakilerden hangisinin uygulanması mümkün değildir? A. Tercihli Oy B. İki dereceli sistem C. İki türlü sistem D. Dar bölge sistemi E. Seçime katılmayan seçmenlere para cezası verilebilmesi 17-Yargı yetkisi Türkiye tarafından da kabul edilmiş olan İnsan Hakları Mahkemesi, hangi uluslar arası kuruluş içinde yer almaktadır? A. Avrupa Birliği B. Avrupa Ekonomik Topluluğu C. Birleşmiş Milletler D. Avrupa Konseyi E .NATO 18-Aşağıdakilerden hangisi 'yarı-doğrudan demokrasi' araçlarından biridir? A. Milletvekillerinin kanun teklif edebilmesi B. Cumhurbaşkanının yayımlamayı uygun bulmadığı kanunları bir kez daha görüşülmesi için yasama organına geri gönderebilmesi. C. Anayasa değişikliklerinin halkoyuna sunulması. D. Cumhurbaşkanının yasama organınca seçilmesi E. Bakanlar Kurulunun kanun hükmünde kararname çıkarabilmesi 19- Ülkemizde yapılan seçimlerde sıkça kullanılan 'Genel Oy' kavramı ne demektir? A. Milletvekili genel seçimlerinde ülke genelinde kullanılmış olan oyların tümü B. Bir siyasal partinin herhangi bir seçim çevresinden milletvekili çıkarabilmesi için ülke genelinde alması gereken asgari oy sayısı. C. Bir siyasal partinin, milletvekili seçimlerinde ülke genelinde aldığı oyların tümü D. Milletvekili veya yerel yönetim seçimlerinden seçme kütüğüne kayıtlı olan seçmenlerin tümü. E. Her vatandaşın, milletvekili veya yerel yönetim seçimlerinde, yaş ve sezginlik dışında başka bir nitelik aranmadan oy hakkına sahip olması. 20-1982 Anayasasına göre, hangi bakanların TBMM seçimlerinden önce çekilmeleri ve yerlerine bağımsızların atanması gerekir? A. Ekonomiden Sorumlu Devlet Bakanı, Adalet Bakanı ve Dışişleri Bakanı B. İçişleri Bakanı, Milli Savunma Bakanı ve Ulaştırma Bakanı C. Adalet Bakanı, İçişleri Bakanı ve Ulaştırma Bakanı D. Adalet Bakanı, Milli Eğitim Bakanı ve İçişleri Bakanı E. Milli Savunma Bakanı, Adalet Bakanı ve Maliye Bakanı 21-. Aşağıdakilerden hangisi ya da hangileri 1982 Anayasasına göre doğrudan doğruya halkın oylarıyla seçilerek göreve gelir? A. Cumhurbaşkanı ve TBMM üyeleri B. TBMM üyeleri, belediye başkanları ve muhtarlar C. Başbakan ve belediye başkanları Cumhurbaşkanı, Başbakan ve Belediye başkanları D. Cumhurbaşkanı, Başbakan ve Belediye Başkanları E. TBMM üyeleri, Başbakan ve Bakanlar 22-. Atatürk'ün 'Hayatta En hakiki mürşit ilimdir' (Hayatta en gerçek yol gösterici bilimdir) sözü aşağıdaki ilkelerden en çok hangisiyle ilişkilidir? A. Halkçılık B. Laiklik C. Cumhuriyetçilik D. İnkilapçılık E.Devletçilik 23-I. Halkevleri II. Millet Mektepleri III. Köy Enstitüleri Yukarıdakilerden hangileri, Atatürk Dönemi'nde kurulmuştur? A. Yalnız I B. Yalnız II C. Yalnız III D. I ve II E.I, II ve III 24-Aşağıdakilerden hangisinin gerçekleştirilmesi diğerlerini zorunlu hale getirmiştir? A. Tekke ve türbelerin kapatılması B. Medreselerin kapatılması C. Tevhid-i Tedrisat Kanunu'nun kabul edilmesi D. Şer'iye ve Evkaf Bakanlığı'nın kaldırılması E.Yabancı okulların Türkiye Cumhuriyeti müfettişlerinin denetiminde olması
   

 2. Aşk'a İnanmışt'ı

  Aşk'a İnanmışt'ı Genel Yönetici Staff Member

  Katılım:
  28 Mart 2008
  Mesajlar:
  23.185
  Beğenilen Mesajları:
  2.143
  Bulunduğu Yer:
  ŞANLIURFA
  Tuttuğu Takım:
  GALATASARAY
  Skype:
  fehmi56397
  25-. Türkiye'nin komşularıyla ve Dünya devletleriyle barışçıl bir politika izlediğini gösteren aşağıdaki gelişmelerden hangisi Atatürk döneminde gerçekleşmemiştir? A. Balkan Atlantı'nın imzalanması B. Milletler Cemiyeti'ne üye olunması C. İtalya'nın Habeşistan'a saldırmasına tepki gösterilmesi D. Sadabat Paktı'nın imzalanması E.Hatay'ın anavatana katılması 26-Türk denizlerinde gemi işletme hakkının yalnız Türkiye'ye ait olması aşağıdakilerden hangisiyle sağlanmıştır. A. Teşvik-i Sanayi Kanunu B. Kabotaj Kanunu C. Lozan Antlaşması D. I. Beş Yıllık Sanayi Planı E.Birinci İzmir İktisat Kongresi 27-. I. Saltanatın kaldırılması II. Halifeliğin kaldırılması III. Yeni Türk harflerinin kabul edilmesi İnkılapların gerçekleştirilmesi sırası aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? A. I, II ve III B. I, III ve II C. II, I ve III D. II, III ve I E.III, II ve I 28- Anlaşma Devletleri Anadolu'yu aşağıdakilerden hangisine dayanarak işgal etmişlerdir? A. Londra Antlaşması B. Sevr AntlaşmasıC. Paris Antlaşması D. Berlin Antlaşması E.Mondros Antlaşması 29-Aşağıdakilerden hangisi, Millet Mekteplerinin amaçlarından biridir? A. Basılan kitap sayısını artırmak, B. Okuma ve yazmada kolaylık sağlamak C. Eğitim ve öğretimi birleştirmek D. Okuma yazma oranını artırmak E.Yüksek okul sayısını artırmak 30-Cumhuriyet Dönemi'nde erkeğin aile kurumuyla ilgili ayrıcalıkları büyük ölçüde aşağıdakilerden hangisiyle kaldırılmıştır? A. Laiklik ilkesinin Anayasa güvencesine alınması B. Türkiye'nin milletler Cemiyeti'ne üye olması C. Medeni Kanunun kabul edilmesi D. İtalyan Ceza kanunu'nun kabul edilmesi E.Çok artili demokratik hayata geçirilmesi 31-. Türkiye, Fener Rum Patrikhanesi'nin İstanbul'dan çıkartılması isteğini aşağıdakilerden hangisiyle ilgili görüşmelerde dile getirilmiştir? A. Lozan Antlaşması B. Ankara Antlaşması C. Mudanya Antlaşması D. Atina Antlaşması E.İstanbul Antlaşması 32-. Osmanlılar'da I. Ferman II. Fetva III. Berat Belgelerinden hangileri padişah tarafından verilirdi? A. Yalnız I B. Yalnız II C. Yalnız III D. I ve III E. I, II ve III 33-Konya'da bulunan; I. İnce Minareli Medresesi II. Karatay Medresesi III. Sırçalı Medrese Türk sanatının hangi dönemine aittir? A. Osmanlılar B. Büyük Selçuklular C. Anadolu Selçukluları D. Anadolu Beylikleri E. Memlükler 34- Osmanlı Devleti'nin ünlü sanatçılarından biri olan Levni, sanat dallarından hangisinde yaptığı çalışmalarla tanınmıştır? A.Minyatür B. Çini C.Müzik D.Hat E. Mimari 35-I. Kars, Sarıkamış, Kağızman, Kulp ve Iğdır'ın yeniden Türk topraklarına katılması II. Batum'un Gürcistan'a bırakılması III. Kafkas petrollerinin işletilmesi Yukarıdakilerden hangileri, Gümrü Antlaşması'nın kapsamındadır? A. Yalnız I B.Yalnız II C. Yalnız III D. I ve II E.II ve III 36-Fatih Sultan Mehmet'ten sonra, hangi padişah halka, Osmanlı Devleti'nin vatandaşlar arasında din ve mezhep ayrılığı gözetilemeyeceği teminatını vermiştir? A. II. Mahmut B. V. Murat C. I. Abdülhamit D. III. Selim E.Abdülaziz 37-1933 yılında kabul edilen Birinci Beş Yıllık Sanayi Planı başarıyla sonuçlandırılmış ve Türk Sanayisi ilerleme yoluna girmiştir. Ancak İkinci Beş Yıllık Sanayi Planı istenilen şekilde uygulanamamıştır. İkinci Beş Yıllık Sanayi Planı'nın uygulanamamasında aşağıdakilerden hangisi etkili olmuştur? A. Dünyada büyük bir ekonomik bunalımın yaşanmaya başlaması B. II. Dünya Savaşı'nın çıkması C. Özel girişimcilerin sayıca az olması D. Teşvik-i Sanayi Kanunu'nun E. Devletçilik ilkesinin uygulanmaya başlaması 38-Türk ordusunun, Sakarya Nehri'nin doğusuna çekilmesi, aşağıdakilerden hangisinde olmuştur? A. II. İnönü Savaşı B. I. İnönü Savaşı
  C. Sakarya Savaşı D. Çerkez Etem Ayaklanması E.Kütahya-Eskişehir Savaşları 39-I. Aşar Vergisi'nin kaldırılması II. Doğru Anadolu ‘da muhtaç çiftçilere toprak dağıtımına dair kanunun kabul edilmesi. III. Ziraat Bankasının kurulması. Köylüyü rahatlatmak ve üretimi artırmak amacında olan yukarıdaki gelişmelerden hangileri, Atatürk Dönemi'nde gerçekleştirilmiştir? A. Yalnız I B. Yalnız II C. Yalnız III D. I ve II E.II ve III 40- Türkiye'de yaşanan her ekonomik krizin ardından olduğu gibi 21 Şubat 2001 ekonomik krizinde de belli koşullarla Türkiye'ye orta ve uzun vadede kredi sağlayan uluslar arası kuruluş aşağıdakilerden hangisidir? A. BM B. FAO C. UNESCO D. BAB E. IMF 41. Yönetim tarzları genel olarak merkezi ve yerel olmak üzere ikiye ayrılır. Aşağıdakilerden hangisi yerel yönetim birimidir? A. İl Özel İdareleri B Meslek Odaları C.Bakanlıklar D. Üniversiteler E. Genel Müdürlükler 42. Aşağıdakilerden hangisi Birleşmiş Milletler Örgütü'nün içinde yer alan eğitim, bilim ve kültür kuruluşudur? A. WHO B. UNESCO C. ILO D.UNICEF E. FAO 43. Cumhurbaşkanlığına bağlı 'Devlet Denetleme Kurulu' tüm kamu kurum ve kuruluşlarında,meslek kuruluşlarında her türlü inceleme, araştırma ve denetleme yapabilir. Ancak, bazı kuruluşlar Devlet Denetleme Kurulunun görev alanının dışında kalır ve denetleme yapamazlar. Aşağıdakilerden hangisi bu kurumlardandır? A. YÖK B. Belediyeler C. Yargı organları D. Bakanlıklar E. İşçi ve Meslek Kuruluşları 44. Banka Düzenleme ve Denetleme Kurulu aşağıdaki kurumlardan hangisine bağlıdır? A. Hazine Müsteşarlığına B. Türkiye Bankalar Birliğine C. Özerk bir yapıdadır. D. Başbakanlığa E. Cumhurbaşkanlığına 45. Aşağıdakilerden hangisi hukuk devletinin temel özelliklerinden değildir? A. İdare ve yasamanın yargı denetimine tabi olması B. Temel hak ve özgürlüklerin güvence altına alınmış olması C. Kanunların üstünlüğü ilkesi D. Yasa ve kanunların idarenin denetiminde olması E. Herkesin kanunlar önünde eşit kabul edilmesi
   

 3. Aşk'a İnanmışt'ı

  Aşk'a İnanmışt'ı Genel Yönetici Staff Member

  Katılım:
  28 Mart 2008
  Mesajlar:
  23.185
  Beğenilen Mesajları:
  2.143
  Bulunduğu Yer:
  ŞANLIURFA
  Tuttuğu Takım:
  GALATASARAY
  Skype:
  fehmi56397
  46. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye Cumhuriyeti Devleti hükümetlerinin görevlerinden değildir? A. Kolluk faaliyetlerini yerine getirmek B. Ülkenin güvenliğini sağlamak C. Kamu hizmetlerini ve düzenini sağlamak D. Sosyal güvenliğini sağlamak E. Ekonomik alandaki faaliyetleri düzenlemek 47- Aşağıdakilerden hangisi kamu iktisadi teşebbüslerinin (KİT) özelleştirilmesinin yararlarından değildir? A. Devletin yükünü azaltmak B. Devletin ekonomiye engellemek C. Siyasilerin müdahalesini engellemek D. Siyasetçilere gelir sağlamak E. Mal ve hizmetlerin niteliğini arttırmak 48-Anayasanın 89. maddesine göre TBMM tarafından hazırlanıp, Cumhurbaşkanının onayına sunulan kanunlar kaç gün içinde yayınlanmak zorundadır? A. Cumhurbaşkanı onbeş gün içinde Resmi Gazetede yayınlamak zorundadır. B. Cumhurbaşkanı otuzgün içinde Resmi Gazetede yayınlamak zorundadır. C. Cumhurbaşkanı yirmigün içinde Resmi Gazetede yayınlamak zorundadır. D. Cumhurbaşkanı kırkbeş gün içinde Resmi gazetede yayınlamak zorundadır. E. Cumhurbaşkanı yedi gün içinde Resmi Gazetede yayınlamak zorundadır. 49-1982 Anayasasına göre, TBMM'de çıkarılan kanun ve kanun hükmünde kararnamelerin iptaline dava açmak ve incelenmesini istemek için aşağıdaki yüksek mahkemelerin hangisinde dava açılır? A. Danıştay B. Sayıştay C. Anayasa Mahkemesi D. İdare Mahkemesi E. Uyuşmazlık Mahkemesi 50- Aşağıdaki yönetim makamlarından hangisi yaptığı eylemlerden dolayı sorumlu tutulamaz? A. Başbakan B. Meclis Başkanı C. Milletvekilleri D. Cumhurbaşkanı E. Başbakan Yardımcısı 51-Aşağıdakilerden hangisi Türkiye'nin AB üyeliği için yaptığı çalışmalardan değildir? A. 1963 Ankara Antlaşması B. Türkiye'nin insan haklarını C. İşkenceyi önleyeceğini kabul etmesi D. 1995 Gümrük Birliğini kabul etmesi E. 1948 de Ortak Pazara giriş için müracaat etmesi 52-. Aşağıdaki Atatürk ilkelerinden hangisi ilk önce yaşama geçirilmiştir? A. Ulusçuluk B. Halkçılık C. Laiklik D.Cumhuriyetçilik E. Devletçilik 53-I. Toplumun istekleri dikkate alınmıştır. II. Akılcılık ve bilimsellik dikkate alınmıştır. III. Dış baskı ve zorlamalar dikkate alınmıştır. IV. Birbirlerini bütünlemesi dikkate alınmıştır. Yukarıdakilerden hangileri Atatürk ilkelerinin özelliklerindendir? A. I-II B. II-IV C. I-III-IV D. III-IV E. I-II-III-IV 54-I. Hıfzısıhha Enstitüsünün açılması II. Müzeciliğin açılması III. Konservatuarların açılması IV. Kız öğretmen okullarının açılması Yukarıdakilerden hangileri Atatürk döneminde açılmıştır? A. I-III B. I-II C. III-IV D. I-IV E. II-III 55-Atatürk döneminde Türk kadınlarına birtakım sosyal ve siyasal haklar verilmiştir. Aşağıdakilerden hangisi diğerlerinden önce verilmiştir? A. Milletvekili seçme hakkı B. Milletvekili seçilme hakkı C. Muhtarlık seçimlerine katılma hakkı D. Belediye seçimlerine katılma hakkı E. Miras ve boşanma hakkı 56-Aşağıdakilerden hangisi 28 Mayıs 1927'de çıkartılan Teşvik-i Sanayi Kanunu'nun amacıdır? A. Beş Yıllık Kalkınma Planını uygulamak B. Devletçilik ilkesini uygulamak C. Yer altı zenginliklerini çıkarmak D. Özel teşebbüsü güçlendirmek E. İşsizlere devlet tarafından iş sağlamak 57-. Türkiye tarihinde çok partili döneme geçiş denemeleri hangi tarihte başlamıştır? A. 1921 B. 1923 C. 1924 D. 1945 E. 1950 58-Aşağıdakilerden hangisi I. Dünya Savaşı sonrasında ABD'nin önderliğinde, dünya barışını korumak için kurulan örgüttür? A. NATO B. Milletler Cemiyeti C. Birleşmiş Milletler D. Sadabat Paktı E. Balkan Antantı 59- I. Suriye sınırının kesinleşmesi II. Boğazlar Sorunu III. Savaş tazminatı IV. Batı sınırının kesinleşmesi Lozan Konferansı'nda tartışılan konulandan bazılarıdır. Bunlardan hangileri Lozan Antlaşması'ndan sonra gündeme gelerek çözümlenen sorunlardandır? A. I-II B. I-II-IV C. II-III-IV D. I-III E. II-III 60-. 28 Ocak 1920'de alınan Misak-ı Milli kararları aşağıdaki kuruluşlardan hangisi tarafından alınmıştır? A. Erzurum Kongresi B Sivas Kongresi C. I. TBMM D. Meclis-i Mebusan E. Temsil Heyeti 61- I. Ulusçuluk II. Devletçilik III. Ümmetçilik Yukarıdakilerden hangisi halifelikle ilgilidir? A. I B. II C. III D. I-III E. I-II-III 62-. I. Tekke ve zaviyelerin kapatılması II. Ölçü ve tartıların değiştirilmesi III. Tarih Kurumu'nun kurulması IV. Medreselerin kapatılması V. Tevhid-i Tedrisat Kanunu'nun kabulü Yukarıdaki verilenlerden hangileri toplumsal hayatın çağdaşlaştırılmasına yönelik yapılan inkılaplardandır? A. I-II-V B. I-II-IV C. III-IV-V D. I-IV-V E. II-IV 63-I. Aşar Vergisinin kaldırılması II. Miladi takvimin kabulü III. Kabotaj Kanununun çıkarılması IV. Hafta sonu tatilin cumadan pazara alınması V. Teşvik-i Sanayi kanununun kabulü. Ticari yönden Batı ülkelerine uyum sağalmak amacıyla yapılan değişiklikler yukarıdakilerden hangileridir? A. II-IV B. I-II C. II-III-IV D. III-IV-V E. I-II-III-IV-V 64-22 Ağustos-12 Eylül 1921 tarihleri arasında gerçekleşen Sakarya Savaşı öncesinde aşağıdaki hazırlıklardan hangisi yapılmamıştır? A. Tekalif-Milliye kararları alındı. B. Ordu herhangi bir yenilgiye karşı ikiye ayrıldı. C. Meclis tüm yetkilerini M. Kemal‘e devretti. D. Meclis Başkomutanlık Yasası'nı onayladı. E. Ordunun savuma eğitimine ağırlık verildi. 65- Aşağıdakilerden hangisi Atatürk'ün milliyetçilik anlayışını yansıtmaz? A. Akılcı ve İnsancıldır. B. Çağdaş ve akılcıdır. C. Sınıf egemenliğini esas alır. D. Ülke ve millet bütünlüğünü esas alır. E. Sınıflar arası egemenliği reddeder. 66-Osmanlı yenileşme tarihinde Batı tarzında kurumlar oluşturulurken geleneksel kurumlar da varlığını sürdürmüştür. Bu durum toplumda ikiliklerin oluşmasına neden olmuştur. Cumhuriyet döneminde aşağıdakilerden hangisinin kaldırılmasıyla bu ikiliğe son verilmiştir? I. Eğitim II. Hukuk III. Askeri A. I-II-III B. I-III C. II-III D. I E. I-II 67-Atatürk'ün en önemli eserlerinden biride bizzat kaleme aldığı 'Nutuk'tur. Bu eserle Atatürk Türk bağımsızlık mücadelesini ve yeni Türk Devletinin kuruluşunu anlatır. I. 1918-1923 II. 1923-1927 III. 1927-1930 IV. 1930-1938 Atatürk'ün bu eserinde anlattığı olaylar hangi dönemleri kapsamaktadır. A. I-III B. II-III C. I-II D. II-III-IV E. I-II-III-IV 68-21 Şubat 1921'de itilaf devletleri Londra'da Sevr Antlaşması'nı gözden geçirip yeni Türk Devleti'ne kabul ettirmek istediler. İtilaf devletlerini böyle bir davranışa yönelten Türk askeri başarısı hangi savaşla sağlanmıştır. A. Sakarya B. I. İnönü C. II. İnönü D. Gediz Muharebeleri E. Büyük Taarruz 69-Kurtuluş Savaşı'nın devam ettiği dönemde TBMM siyasi antlaşmalar yaparak Türk halkının ekonomik ve siyasal çıkarlarını diğer devletlere kabul ettirmeye çalışmıştır. Bu denemde TBMM aşağıdaki devletlerden hangisine ilk olarak 'Kapitülasyonların' kaldırılmasını kabul ettirmiştir. A. Sovyet Rusya B. Fransa C. İtalya D. Almanya E. İngiltere 70-I. Paris Konferansı II Amiral Bristol Raporu III. Londra Konferansı IV. General Harbord Raporu Yukarıdakilerden hangilerinde Türklerin milli davalarındaki haklılığını gösteren ifadeler yer almıştır? A. I ve II B. III ve IV C. I ve IV D. II ve III E. II ve IV 71-. I. Yeniçeri ocağının kaldırılması II. Tanzimat fermanının ilanı III. Sened-i ittifakın ilanı IV. Kanun-i esasinin ilanı V. Islahat fermanının ilanı Yukarıda verilenler XIV yüzyılda Osmanlı devletinde yapılan ıslahat hareketlerinden bazılarıdır. Bu ıslahatlardan hangileri Osmanlı toplumunu oluşturan bireyler arasındaki eşitliği sağlamaya yönelik değildir? A. III ve IV B. IV ve I C. II ve III D. I ve III E. IV ve V 72-. Türk-İslam mimarisinde medrese, cami, mescit, han, saray, kümbet, külliye ve darüşşifa gibi önemli mimari eserler yaratılmıştır. Bu eserlerden hangisi 'Anıtmezar' niteliğinde yapılmıştır? A. Kümbetler B. Külliyeler C. Cami ve Medreseler D. Han ve Saraylar E. Darüşşüfilar 73. Aşağıdakilerden hangisi Selçuklular döneminde yapılmış mimari eserlerdendir? A. Divriği Ulu Camii B. İznik Yeşil Camii C. Karatay Hanı D. Beyazid Külliyesi E. Semerkant Bibi Hatun Türbesi 74. I. Rumeli Hisarı II. İmam Buhari Türbesi III. Kahire Tulunoğlu Ahmet Camiisi IV. Mostar Köprüsü V. Malabadi Köprüsü Yukarıda verilen eserlerden hangileri Osmanlılar dönemine aittir? A. I ve III B. IV ve V C. I, II ve III D. I ve IV E. III, IV ve V
  CEVAPLAR
  1)d c b a d c b A E
  10)c D C C A E B D C E 20)C B D D C E B A E D 30)C A D C A A A B E A 40)E A B C C D E D A C 50)D E A B A E D C B A 60)D E B A B - E C B A 70)E D A C 74)D
   

Sayfayı Paylaş