1. This site uses cookies. By continuing to use this site, you are agreeing to our use of cookies. Learn More.

sosyal politika final denemesi

Konusu 'Deneme Sınavları' forumundadır ve Aşk'a İnanmışt'ı tarafından 17 Şubat 2009 başlatılmıştır.

 1. Aşk'a İnanmışt'ı

  Aşk'a İnanmışt'ı Genel Yönetici Staff Member

  Katılım:
  28 Mart 2008
  Mesajlar:
  23.143
  Beğenilen Mesajları:
  2.143
  Bulunduğu Yer:
  ŞANLIURFA
  Tuttuğu Takım:
  GALATASARAY
  Skype:
  fehmi56397
  -) Herkese, içinde yaşamakta olduğu toplumun olanaklarına uygun bir yaşam düzeyini sağlamakla kendini görevli bilen, devlet aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Sosyal devlet
  B) Hukuk devleti
  C) Laik devlet
  D) Otoriter devlet
  E) Demokratik devlet
  ________________________________________
  2-) Aşağıdakilerden hangisi sosyal politikaların kapsamına giremez?
  A) Ayrımcılığın önlenilmesi
  B) Yoksulluk koşullarıyla savaşılması
  C) Adaletsizliğin giderilmesi
  D) Mesleki örgütlenmelerin ortadan kalkmasını sağlamak
  E) Engellilerin toplum yaşamına entegre olmasına yardımcı olmak
  ________________________________________
  3-) Ekonomik nitelikli belli bir hedefe varabilmek için izlenilen kamusal politikalara ne ad verilir?
  A) Sosyal politikalar
  B) Hukuksal politikalar
  C) Ekonomi politikaları
  D) Devlet politikaları
  E) Tarım politikaları
  ________________________________________
  4-) Örgütlü işgören ve işveren ile devlet arasındaki ilişkileri bir sistem bütünlüğü içinde inceleyen disipline ne ad verilir?
  A) Sosyal politika
  B) Ekonomi Politikası
  C) Endüstri ilişkileri
  D) Çalışma ekonomisi
  E) Hukuk sosyolojisi
  ________________________________________
  5-) Sanayi Devrimi önce hangi sektörde yaşanmıştır?
  A) Hizmet
  B) Dokuma
  C) İnşaat
  D) Kimya
  E) Gıda
  ________________________________________
  6-) İlk işçi sendikaları aşağıdaki ülkelerden hangisinde kurulmuştur?
  A) Hollanda
  B) Fransa
  C) İngiltere
  D) A.B.D.
  E) İsveç
  ________________________________________
  7-) Türkiye'de çocuk ve kadın işgücünün korunmasına yönelik hukuki düzenlemeler ilk kez aşağıdaki kanunların hangisinde yer almıştır?
  A) Mecelle
  B) Borçlar Kanunu
  C) Umumi Hıfzıssıha Kanunu
  D) 3008 Sayılı İş Kanunu
  E) 1961 Anayasası
  ________________________________________
  [​IMG] Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı'da sanayinin daha geç kurulmaya çalışılmasının nedenlerinden değildir?
  A) Yurt dışından ithal edilen malların ucuzluğu nedeniyle rekabet edilememesi
  B) Sanayileşmiş ülkelere tanınan kapitülasyon ayrıcalığı
  C) Yerli sanayinin korunmasına yönelik önlemlerin alınmayışı
  D) Yurt dışından ithal edilen malların çokluğu nedeniyle rekabet edilememesi
  E) İşgücünün olmaması
  ________________________________________
  9-) Aşağıdakilerden hangisi, Uluslararası Çalışma Örgütünün genel denetim yetkisi çerçevesinde oluşturduğu kurullardan birisidir?
  A) Konferans Komitesi
  B) Guvernörler kurulu
  C) Uluslararası Araştırmalar Enstitüsü
  D) Uluslararası Araştırmalar merkezleri
  E) Adalet Kurulu
  ________________________________________
  10-) Aşağıdakilerden hangisi Philadelphia Bildirgesi'nde yer alan konulardan biri değildir?
  A) Emek, alınıp, satılabilen, kiralanabilen bir mal değildir.
  B) Düşünce ve örgütlenme özgürlüğü, sürekli gelişmenin temel koşuludur.
  C) Yoksulluk, tüm insanlık için önlenmesi zorunlu bir sorundur.
  D) İşçi ve işveren temsilcileriyle, hükümet temsilcilerinin eş koşullar altında kararlı ve sürekli çabalarla geliştirilmelidir.
  E) Yaşlılık ve işgörmezlik gelirlerinin güvence altına alınması
  ________________________________________
  11-) İş ilişkileri ve yaşamının çeşitli alanlarda esnekleştirildiği çalışma türlerine ne ad verilir?
  A) Atipik istihdam biçimleri
  B) Pasif istihdam biçimleri
  C) Aktif istihdam biçimleri
  D) Seri çalışma biçimleri
  E) Fordist üretim biçimleri
  ________________________________________
  12-) Aşağıdaki maddelerden hangisi işsizliğe karşı korumayı öngören araçlardan nüfus politikaları ile ilgili değildir?
  A) İşgücünün başka ülkelere gönderilmesi
  B) Nüfusun çoğalma hızı
  C) Aile planlaması
  D) Eksik istihdam sorunu
  E) Teknolojik gelişmenin gereği kalifiye işgücü
  ________________________________________
  13-) Aşağıdakilerden hangisi, sosyal politikalarca günümüzde uygun (optimal) iş süresi uzunluğu olarak kabul edilir?
  A) Günde 7, haftada 36 saat
  B) Günde 7, haftata 42 saat
  C) Günde 7,5, haftada 42 saat
  D) Günde 8, haftada 40 saat
  E) Günde 8, haftada 45 saat
  ________________________________________
  14-) İş görme ediminin birden çok işçi tarafından paylaşılarak, üstlenilmesi, esnek çalışma türlerinden hangisidir?
  A) Çağrı üzerine çalışma
  B) Ödünç çalışma
  C) Esnek saatlerle çalışma
  D) Part-time çalışma
  E) İş paylaşımlı çalışma
  ________________________________________
  15-) İşçi sendikalarının, toplu pazarlık masasında kabul edebileceği en düşük ücret düzeyine ne denir?
  A) Asgari ücret
  B) Pazarlık ücreti
  C) İşçi sendikası durak noktası
  D) işveren sendikası durak noktası
  E) Pazarlık alanı
  ________________________________________
  16-) İşgörene işgörmesi karşılığında ödenen kök ücret dışında, sosyal ücret anlayışıyla yapılan parasal, ayni ya da parasal ve ayni nitelikli tüm ödemelere ne ad verilir?
  A) Giydirilmiş ücret
  B) Kök ücret
  C) Ek ücret
  D) Net ücret
  E) Sosyal ücret
  ________________________________________
  17-) Ücret ödenme dönemi en geç ne kadarda bir olabilir?
  A) 1 hafta
  B) 15 gün
  C) 1 ay
  D) 3 ay
  E) 6 ay
  ________________________________________
  1:cool: Aşağıdakilerden hangisi, ücretin belirlenmesinde rol oynayan değişkenlerden olamaz?
  A) Kıdem
  B) Eğitim
  C) Mesleki bilgi
  D) Beceri düzeyi
  E) Yaş
  ________________________________________
  19-) WHO tarafından, sakatların nüfusun yüzde kaçını oluşturduğu kabul edilmektedir?
  A) 1'ini
  B) 2'sini
  C) 3'ünü
  D) 5'ini
  E) 10'unu
  ________________________________________
  20-) Aşağıdaki yol ve yöntemlerin hangisi, eski hükümlüler yönünden daha dar bir uygulama alanına sahiptir?
  A) Kota
  B) İşverenlerin sakat ve eski hükümlü çalıştırmaya özendirilmesi
  C) Bazı iş ve mesleklerin seçilerek sakatlar ve eski hükümlüler için ayrılması
  D) Korumalı işyerleri
  E) Evde çalıştırma
  ________________________________________
  21-) Emzikli kadınların yararlanabilecekleri isteğe bağlı izin düzenlemeleri aşağıdaki özelliklerden hangisini taşımaz?
  A) İşe tekrar dönebilme hakkının tanınması
  B) Ücretsiz olması
  C) Kadının isteğe bağlı tutulması
  D) Sınırlandırılmış bir süreye bağlanması
  E) İşverenin izninin aranılması
  ________________________________________
  22-) Sosyal politikalar aşağıdaki iş ya da mesleklerin hangisinde kadınların çalıştırılabilmelerini öngörür?
  A) Maden işletmesinin büro işlerinde
  B) Tünel inşaatında
  C) Kanalizasyon şebekesinin döşenmesinde
  D) Sünger çıkartılmasında
  E) Metro tünelleri yapımında
  ________________________________________
  23-) T.C. Anayasasının hangi maddesi küçüklerin çalışma yaşamında korunmasını öngörür?
  A) 49
  B) 30
  C) 50
  D) 33
  E) 10
  ________________________________________
  24-) Gençlerin psikolojik ve sosyal gelişmeleri üzerinde olumsuz etkiler oluşturabileceği düşünülerek aşağıdaki işyerlerinden hangisinde çalışmalarının önlenmesi gerekmez?
  A) Oyun salonu
  B) Hamam
  C) Kahve
  D) Diskotek
  E) Hastane
  ________________________________________
  25-) Aşağıdakilerden hangisi yaşlı nüfus tanımının kapsamı içinde yer almaz?
  A) 55-65 yaş grubunda olanlar
  B) 75-85 yaş grubunda olanlar
  C) 65-70 yaş grubunda olanlar
  D) 65'den daha yukarı yaşlarda olanlar
  E) 70'den daha yukrı yaşlarda olanlar
  ________________________________________
  26-) 1976 yılında yürürlüğe konulan 2022 sayılı kanun, kaç yaşını doldurmuş muhtaç, güçsüz ve kimsesiz Türk vatandaşlarına aylık bağlanmasını öngörür?
  A) 60
  B) 65
  C) 70
  D) 75
  E) 80
  ________________________________________
  27-) Çevre sorunlarının çözümüne yönelik uluslararası işbirliğinin ilk adımları hangi ülkelerin baskısı ve talebi ile gerçekleşmiştir?
  A) Sanayileşmiş ülkelerin
  B) Sanayileşmemiş ülkelerin
  C) Türkiye'nin
  D) Az Gelişmiş ülkelerin
  E) Çevre sorunları yaşamak istemeyen ülkelerin
  ________________________________________
  2:cool: Çevre sorununun ortaya çıkardığı tehlikelere yönelik kamuoyu tepkisi neden genellikle geç kalmaktadır?
  A) Çevre sorunları ancak ekolojik sistemin tolerans sınırının aşılması durumunda fark edilebildiğinden
  B) Çevre sorunları bizi hemen hemen hiç etkilemediğinden
  C) Daha önemli sorunlarımız olduğundan
  D) Çevre sorunları önlenemeyeceğinden
  E) Kitle iletişim araçlarının yetersizliğinden
  ________________________________________
  29-) Sosyal politikalar açısından hava, toprak, su, bitki ve hayvan varlığı ile doğal ve tarihsel zenginliklerin tümüne ne ad verilir?
  A) Sosyal denge
  B) Atmosfer
  C) Dünya
  D) Evren
  E) Çevre
  ________________________________________
  30-) Devlet, yerel yönetimler, gönüllü kuruluşlar, özel kurum ve kuruluşlar ile kişilerin çevrenin korunmasında ortaklaşa hareket etmeleri gereği aşağıdaki ilkelerden hangisini anlatır?
  A) Sakınma ilkesi
  B) İşbirliği ilkesi
  C) Önceden önleme ilkesi
  D) Bütünleştirme ilkesi
  E) Kirleten öder ilkesi
  ________________________________________
  1-) A
  2-) D
  3-) C
  4-) C
  5-) B
  6-) C
  7-) C
  [​IMG] E
  9-) A
  10-) E
  11-) C
  12-) E
  13-) D
  14-) E
  15-) C
  16-) C
  17-) C
  1:cool: E
  19-) E
  20-) C
  21-) E
  22-) A
  23-) C
  24-) E
  25-) A
  26-) B
  27-) A
  2:cool: A
  29-) E
  30-) B
   

Sayfayı Paylaş