1. This site uses cookies. By continuing to use this site, you are agreeing to our use of cookies. Learn More.

uluslar arası iktisat ara deneme 1

Konusu 'Deneme Sınavları' forumundadır ve Aşk'a İnanmışt'ı tarafından 17 Şubat 2009 başlatılmıştır.

 1. Aşk'a İnanmışt'ı

  Aşk'a İnanmışt'ı Genel Yönetici Staff Member

  Katılım:
  28 Mart 2008
  Mesajlar:
  23.218
  Beğenilen Mesajları:
  2.144
  Bulunduğu Yer:
  ŞANLIURFA
  Tuttuğu Takım:
  GALATASARAY
  Skype:
  fehmi56397
  1. Merkantilizmde, dış ticaret politikasının temel amacı aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Hammadde ithalatının kısıtlanması

  B) Mamul mal ihracatının kısıtlanması

  C) Hazinenin altın stoklarının artırılması

  D) Serbest dış ticaret politikası uygulanması

  E) Uluslararası uzmanlaşma ve işbölümü  2. Adam Smith’in üzerinde durduğu “görünmez el” neyi ifade eder?

  A) Fiyat mekanizmasını

  B) Hükûmet müdahalesini

  C) Serbest girişimciliği

  D) Serbest dış ticareti

  E) Teknolojik gelişmeyi  3. soru aşağıda verilen tabloya göre cevaplandırılacaktır.  X ülkesi Y ülkesi
  A malı 80 birim 10 birim
  B malı 40 birim 20 birim


  3. Tabloya göre, ülkelerin üretim maliyetlerine ilişkin aşağıdaki denklemlerden hangisi doğru-dur?

  A) 1A = 1/2B ve 1A = 2B

  B) 1A = 1B ve 1A = 1/2B

  C) 1A = 8B ve 1A = 4B

  D) 1A = 1B ve 1A = 4B

  E) 1A = 2B ve 1A = 1/2B  4. Bir malın üretim hacmi genişlerken firma içinden kaynaklanan etkilerle maliyetlerin düşmesi nasıl adlandırılır?

  A) Çoğalan maliyet

  B) Tam uzmanlaşma

  C) Eksik uzmanlaşma

  D) İçsel tasarruflar

  E) Dışsal tasarruflar  5. Karşılaştırmalı Üstünlük Teorisine göre, uluslararası ticaretin yapılabilmesi için temel koşul aşağıdakilerden hangisidir?

  A) İç maliyetlerin (fiyatların) uluslararası fiyatlara eşit olması

  B) İç maliyetlerin önce artıp sonra azalması

  C) İç maliyetlerin önce azalıp sonra artması

  D) İç maliyetlerin sürekli azalması

  E) İç maliyet oranının uluslararası fiyat oranından farklı olması  6. İki ülkeli standart uluslararası ticaret modellerinde talep koşullarına yer verilmemesi duru-munda aşağıdakilerden hangisi açıklanamaz?

  A) Ülkelerin yurtiçi maliyet oranları

  B) Uluslararası denge fiyatları oranının (dış ticaret hadlerinin) sınırları

  C) Uluslararası denge fiyatları düzeyi

  D) Hangi ülkenin hangi malı daha düşük maliyetle ürettiği

  E) Üretim olanakları eğrisinin şekli  7. Başka bir ülkenin malından talep edilecek bir birim karşılığında, ülkenin kendi malından tek-lif edilecek miktarları gösteren eğri aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Talep eğrisi

  B) Toplumsal kayıtsızlık eğrisi

  C) İç maliyet eğrisi

  D) Üretim olanakları eğrisi

  E) Teklif eğrisi  8. Aşağıdakilerden hangisi iki ülkenin teklif eğrilerinin kesiştiği noktada belirlenir?

  A) Uluslararası denge fiyatları oranı

  B) Yurtiçi maliyet oranı

  C) Dönüşüm eğrisi

  D) Ülkenin toplam kaynak arzı

  E) Teknolojik gelişme düzeyi  9. Uluslararası piyasalarda belirli bir malı ihraç eden tüm ülkelerin satmak istedikleri miktar, o malı ithal eden tüm ülkelerin satın almak istedikleri toplam miktardan düşük olduğu durum-da aşağıdakilerden hangisi gerçekleşir?

  A) Malın fiyatı değişmez.

  B) Malın fiyatı düşer.

  C) Malın fiyatı önce yükselir, sonra düşer.

  D) Malın fiyatı önce düşer, sonra yükselir.

  E) Malın fiyatı yükselir.  10. Dönüşüm ve toplumsal kayıtsızlık eğrisine dayalı bir modelde kapalı ekonomi dengesi hangi koşul altında sağlanır?

  A) Bir toplumsal kayıtsızlık eğrisinin dönüşüm eğ-risini kestiği noktada

  B) Dönüşüm eğrisinin içinde bir noktada

  C) Dönüşüm eğrisinin dışında bir noktada

  D) Dönüşüm eğrisinin bir toplumsal kayıtsızlık eğ-risine teğet olduğu noktada

  E) Toplumsal kayıtsızlık eğrilerinin birbirlerini kes-tikleri noktada  11. Dış ticaret teorisi analizlerinde dış ticaretin ülke refahını artırıcı etkileri nasıl gösterilir?

  A) Uluslararası fiyat doğrusunun dönüşüm eğrisi-ni kesmesiyle

  B) Uluslararası fiyat doğrusunun iç maliyet doğru-suna paralel olmasıyla

  C) Toplumsal kayıtsızlık eğrilerinin dönüşüm eğri-sini kesmesiyle

  D) Toplumsal kayıtsızlık eğrilerinin kesişmesiyle

  E) Uluslararası fiyat doğrusunun kapalı ekonomi durumuna göre daha yüksek bir toplumsal ka-yıtsızlık eğrisine teğet olmasıyla  12. Faktör donatımı teorisi aşağıdaki soruların hangisiyle ilgilidir?

  A) Devlet hangi amaçla gümrük tarifesi koyar?

  B) Uluslararası uzmanlaşmanın yararları nelerdir?

  C) Karşılaştırmalı üstünlük teorisine göre üretim neden kârlıdır?

  D) Ülkelerin yurtiçi üretim maliyetleri neden fark-lıdır?

  E) Ülkeler arasında zevk ve tercihler neden fark-lıdır?  13. “Emek zengin ülkeler, emek – yoğun malları, sermaye zengin ülkeler de sermaye – yoğun malları daha ucuza üretirler.” ifadesi hangi teorinin temel sonucudur?

  A) Karşılaştırmalı üstünlük teorisi

  B) Mutlak üstünlük teorisi

  C) Faktör donatımı teorisi

  D) Karşılıklı talep teorisi

  E) Teklif eğrisi teorisi  14. Aşağıdakilerden hangisi Heckscher – Ohlin teorisinin temel varsayımlarından biri değildir?

  A) Ülkelerin faktör donatımı farklıdır.

  B) Malların faktör yoğunluğu farklıdır.

  C) Ülkeler arası talep koşulları benzerdir.

  D) Ülkeler üretim teknolojilerine serbest olarak eri-şebilirler.

  E) Üretim maliyetlerini kullanılan emek miktarları belirler.  15. A ülkesinde toplam sermaye miktarının toplam emek miktarına bölünmesiyle elde edilen oran, B ülkesinde aynı işlemin yapılmasıyla elde edilen orandan daha yüksek olduğu durumda aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

  A) A ülkesi göreceli olarak sermaye zengin ül-kedir.

  B) A ülkesi göreceli olarak emek zengin ülkedir.

  C) A ülkesi emek ve sermaye bakımından zengin ülkedir.

  D) B ülkesi emek ve sermaye bakımından zengin bir ülkedir.

  E) B ülkesi göreceli olarak sermaye zengin ülke-dir.  16. A ülkesi emek zengin, B ülkesi sermaye zengin bir ülke ise serbest dış ticaret, gelir dağılımını hangi faktör lehine değiştirir?

  A) A ülkesinde emek, B ülkesinde sermaye lehine

  B) B ülkesinde emek, A ülkesinde sermaye lehine

  C) A ve B ülkesinde emek lehine

  D) A ve B ülkesinde sermaye lehine

  E) Her iki ülkede de hem emek, hem sermaye le-hine  17. ABD üzerine yapılan bir çalışmada bu ülkenin emek yoğun mallar ihraç edip sermaye yoğun mallar ithal ettiği sonucuna varılmıştır. Bu sonuca ne ad verilir?

  A) Ricardo paradoksu

  B) Heckscher – Ohlin paradoksu

  C) Smith paradoksu

  D) Mill paradoksu

  E) Leontief paradoksu  18. Hükûmetin, belirli amaçları gerçekleştirmek üzere ülkenin dış dünya ile olan ekonomik faaliyetlerine yaptığı sistematik müdahalelere ne ad verilir?

  A) Genel ekonomi politikası

  B) Merkantilist ticaret politikası

  C) Liberal ekonomi politikası

  D) Dış ticaret politkası

  E) Ekonomik kalkınma politikası  19. Aşağıdakilerden hangisi normal koşullarda dış ticaret politikasının hedeflerinden biri değildir?

  A) Köyden kente nüfus göçünü önlemek

  B) Dış dengeyi sağlamak

  C) Kalkınmayı hızlandırmak

  D) İşsizliği önlemek

  E) Hazineye gelir sağlamak

  20. Aşağıdakilerden hangisi dar anlamda dış ticaret politikasının araçlarından biri değildir?

  A) Tarifeler

  B) İthalat kotaları

  C) İhracat kotaları

  D) İhracatta vergi iadesi

  E) Asgari ücret politikası  21. Aşağıdaki uygulamalardan hangisi geçmişte dünya ticaretinin serbestleştirilmesi üzerinde önemli ölçüde etkili olmuştur?

  A) En fazla kayırılmış ülke kuralı

  B) Bağlı ticaret anlaşmaları

  C) Gönüllü ihracat kısıtlamaları

  D) İki yanlı ticaret anlaşmaları

  E) Takas ve kliring  22. Aşağıdaki dönemlerin hangisinde dünya ticareti aşırı biçimde kısıtlamalara tabi tutulmuş-tur?

  A) XIX. asır boyunca

  B) 1990 sonrasında

  C) Dünya Savaşı öncesinde

  D) 1980’li yıllarda

  E) 1930’larda  23. Genç endüstriler tezinde öngörülen korumacılığın özelliği nedir?

  A) Geçici korumacılık

  B) Sürekli korumacılık

  C) Dinamik karşılaştırmalı üstünlük teorisi ile çelişkili olması

  D) Tüm endüstrileri kapsayan korumacılık

  E) Sanayiye sübvansiyon verilmesi  24. ABD’de tekstil ve giyim gibi sektörlerde çalışanların lobi faaliyetleri ile hükûmetin koruyu-cu önlem almasını sağlayan çalışmalarındaki temel amaç nedir?

  A) Bu endüstrilerde emeğin düşük verimliliği.

  B) Ülkenin ulusal ekonomik çıkarları.

  C) Ülkedeki döviz yetersizlikleri.

  D) Ülkenin az gelişmiş ülkelerin kalkınmasına destek olmak istemesi.

  E) ABD ile Avrupa Birliği arasındaki ekonomik çekişme.  25. Gümrük tarife anlaşmaları ile ortak gümrük tarifesi uygulanması aşağıdakilerden hangisi-nin uygulama alanını daraltmaktadır?

  A) Anlaşmalı tarife

  B) Gümrük tarife kotaları

  C) Otonom tarife

  D) Spesifik tarife

  E) Ad valorem tarife  26. İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra sanayi malları üzerindeki tarifeler azaltılırken özellikle az ge-lişmiş ülkelerde bu malların serbest ticaretinin tam olarak sağlanamaması hangi nedenle ilgi-lidir?

  A) Az gelişmiş ülkelerin ihraç ettikleri emek yoğun sanayi ürünlerinin gelişmiş ülke piyasalarında önemli kısıtlamalara tabi tutulması.

  B) İthalat kotaları uygulamasının sürdürülmesi.

  C) Az gelişmiş ülkelerin GATT’a üye olmamaları.

  D) Tarife indirimlerinin daha çok tarımsal ürünler-de yapılması.

  E) Tarife indirimlerinin daha çok sanayi ürünle-rinde yapılması.  27. Tarifelerin en eski ve yaygın bir müdahale aracı olması aşağıdakilerden hangisiyle ilgilidir?

  A) Koruma etkisiyle

  B) Dış ticaret hadleri etkisiyle

  C) Gelir dağılımı etkisiyle

  D) Gelir etkisiyle

  E) Üretim maliyeti etkisiyle  28. Spesifik vergiler daha çok hangi nitelikteki mallar için uygundur?

  A) İleri teknoloji ürünleri

  B) Sanayi ürünleri

  C) Otomobil

  D) Standart mallar

  E) Bilgisayarlar  29. Gümrük tarifeleri, ulusal geliri hangi grubun lehine değiştirir?

  A) Tüketicilerin

  B) Tarifeye tabi malın yurtiçi üreticilerinin

  C) İhracatçıların

  D) İthalatçıların

  E) Yurtiçi tüketiciler

  30. Aşağıdakilerden hangisi gümrük savaşını tanımlar?

  A) İki ülkenin tarifelerini karşılıklı olarak yükseltmesi.

  B) Gümrükleri yükseltmek için ülkelerin savaşa girişmesi.

  C) Birisi gümrük koyarken diğerinin gümrüklerini azaltması.

  D) İki ülkenin birden gümrüklerini düşürmesi.

  E) İki ülkenin tariflerde kademeleşmeye gitmesi.  31. İthalat kotaları hangi amaca hizmet etmezler?

  A) Dış ödeme açıklarını baskı altına alma

  B) Sermaye çıkışlarını sınırlandırma

  C) Yurtiçi endüstrilere etkin bir koruma sağlama

  D) Tarım kesimini koruma

  E) Hazineye gelir sağlama  32. Kotaların doğurmuş olduğu kârlar ne tür gelirdir?

  A) Emek geliri

  B) Sermaye geliri

  C) Rant geliri

  D) Faiz geliri

  E) Hem emek, hem sermaye geliri  33. Aşağıdaki araçlardan hangisi etkilerini fiyat mekanizması kanalıyla göstermez?

  A) Tarifeler

  B) Vergiler

  C) Sübvansiyonlar

  D) Devalüasyon

  E) Kotalar  34. Dünya Enerji Buhranını izleyerek sanayileşmiş ülkelerde korumacı önlemlerin yoğunlaşması-na ne ad verilir?

  A) Yeni korumacılık

  B) Küreselleşme

  C) Ekonomik entegrasyon

  D) Ekonomik birleşme

  E) Dolarizasyon  35. Daha çok tekstil gibi emek – yoğun malların sanayileşmiş ülkelere ihracatı üzerine konulan ve ithalatçı ülke ile ihracatçı ülke arasındaki anlaşmanın sonucu olan kısıtlamalara ne ad verilir?

  A) İthalat kotası

  B) Kambiyo kontrolü

  C) Gönüllü ihracat kısıtlaması

  D) İhracat sübvansiyonu

  E) İhracat yasağı  36. Dış ticarette görünmez engeller diye adlandırılan kısıtlamalar aşağıdakilerden hangisini içermektedir?

  A) Gümrük tarifesini

  B) İhracat vergilerini

  C) Kur ayarlamalarını

  D) Teknik, idare ve sağlık kurumundaki standartları

  E) Döviz kontrolünü  1. C -
  2. A -
  3. A -
  4. D -
  5. E -
  6. C -
  7. E -
  8. A -
  9. E -
  10. D -
  11. E -
  12. D -
  13. C -
  14. A -
  15. A -
  16. A -
  17. E -
  18. D -
  19. A -
  20. E -
  21. A -
  22. E -
  23. A -
  24. A -
  25. C -
  26. A -
  27. D -
  28. D -
  29. B -
  30. A -
  31. E -
  32. C -
  33. E -
  34. A -
  35. C -
  36. D
   

Sayfayı Paylaş