2010 KPSS Genel Kültür Soruları ve Cevapları

Aşk'a İnanmışt'ı

Genel Yönetici
Staff member
Katılım
28 Mart 2008
Mesajlar
23.247
Tepki puanı
2.148
Puanları
163
Yaş
40
Bulunduğu Yer
ŞANLIURFA
Tuttuğu Takım
GALATASARAY
1. Türk Devletinde

I. Taht kavgalarının ortaya çıkması

II. Ülke topraklarının bölümlere ayrılması

III. İstenilen dine inanılması

durumlarından hangileri ülkeninin hükümdara ait ortak malı sayılmasının sonuçlarından biridir? DATA Yayınları

A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I - II
E) I - II - III

Cevap: A


--------------------------------------------------------------------------------
2. Türk İslam mimarisi aşağıdaki devletlerden hangisi ile başlamıştır? DATA Yayınları
A) Memluklar
B) Karahanlılar
C) Eyyübiler
D) Gazneliler
E) Selçuklular

Cevap: B


--------------------------------------------------------------------------------

3.Aşağıdakilerden hangisi Türklerin İslam toplumuna katıldıktan sonra uygulamaya alınanlardan biri değildir? DATA Yayınları

A) Ahilik
B) Kümbet mimarisi
C) Arap alfabesi
D) Vakıf sistemi
E) Veraset sistemi

Cevap: E


--------------------------------------------------------------------------------

4. XIX. YY ortalarından itibaren sanayi inkılabı osmanlı devletinde esnaf teşkilatının önemini azaltımıştır

Aşağıdakilerden hangisin bu durum ile ilgili gelişmlerden biri olduğu savunulamaz? DATA Yayınları

A) İthalatın azalması
B) İşsizliğin artması
C) Para değerinin düşmesi
D) Yerli malın iç pazarda sürümünün azalması
E) Üretimde kullanılan hammaddenin dışarıya çıkması

Cevap: A


--------------------------------------------------------------------------------

5.Aşağıdakilerden hangisi I. Meşrutiyet Döneminin özelliklerinden biri değildir? DATA Yayınları

A) Mebusan Meclisi üyelerinin 4 yılda bir seçilmesi
B)Ayan Meclisi üyelerinin padişah tarafından seçilmesi
C) Mebusan Meclisinin padişahın izniyle kanun teklifi hazırlaması
D) Mebusan Meclisi üyelerinin halk tarafından seçilmesi
E) Birden fazla siyasi partinin kurulması

Cevap: E


--------------------------------------------------------------------------------


6.Rusya, Tanzimat Fermanı ve Islahat Fermanında cinsiyet ve din farkı gözetmeksizin, kanunlar önünde eşit bir osmanlı tebaası meydana getirmek için konulmuş olan ilkeleri yeterli bulmamış, cemaatlerin mevcut imtiyazlarını göz önünde bulundurarak milliyetçilik esaslarına göre tekrar düzenlenmesini istemiştir.

Rusya bu tutumuyla Osmanlı Devleti'nde

I. Toprak bütünlüğünü korumak

II. Rejimini değiştirmeye çalışmak

III. Bünyesindeki etnik unsurlardan yararlanmak

gibi gelişmelerden hangilerini amaçlamıştır? DATA Yayınları

A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I, II
E) I, II ve III

Cevap: C


--------------------------------------------------------------------------------
7.Osmanlı zamanında Kitab-ı Bahriye adlı eseriyle ve haritacılık alanındaki çalışmalarıyla ünlü bilim adamı aşağıdakilerden hangisidir? DATA Yayınları
A) Piri Reis
B) Ali Kuşçu
C) Seydi Ali Reis
D) Matrakçı Nasuh
E) Sabuncuoğlu Serefeddin

Cevap: A

8.Osmanlı Devletinde resmi tarih yazarlarına verilen ad nedir? DATA Yayınları

A) Mültezim
B) Mütevelli
C) Nişancı
D) Reisül'kütab
E) Vakanivüs

Cevap: X


--------------------------------------------------------------------------------

9.Osmanlı imparatorluğunda 17 yy.da gerileme dönemine girilmesi, bu gerilemenin ....... duraklama döneminden sonra yıllar geçtikçe hızlanması;

Bu hızlanmayla birlikte Osmanlı İmparatorluğunda;

I. Sınırlar

II. Nüfus

III. Teokratik yapı

konularından hangilerinde değişme olmuştır? DATA Yayınları

A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I, II
E) I, II, III

Cevap: D


--------------------------------------------------------------------------------

10.

- Mondros Ateşkes Antlaşmasında geçersiz kılınmış

- Doğu Trakya'nın savaşılmadan alınmas

- Kurtuluş Savaşı'nın askeri bölümünün sona ermesi

gelişmeleri aşağıdaki hangisinin kazanımları arasındadır? DATA Yayınları

A) Gümrü
B) Kars
C) Mudanya
D) Moskova
E) Ankara

Cevap: C

11.Mustafa Kemal "Hattı müdafaa yoktur, sathı müdafaa vardır. O satıh bütün vatandır, vatanın her karış toprağı vatandaşın kanıyla ıslanmadıkça terk olunamaz" emriyle aşağıdaki savaşlardan hangisinin kaderini etkilemiştir? DATA Yayınları

A) I. İnönü
B) Sakarya
C) II. İnönü
D) Eskişehir Kütahya
E) Başkomutanlık

Cevap: B


--------------------------------------------------------------------------------

12.

I. Anadolu Ajansı

II. İradeyi Milliye

III. Hakimiyeti Milliye

IV. Peyamı Sabah

Yukarıdakilerden hangileri kurtuluş savaşında milli birliği tehlikeye düşüren iç ve dış tehditlere karşı milleti uyaran basın yayın organlarındandır? DATA Yayınları

A) Yalnız I
B)Yalnız II
C) Yalnız IV
D) III , IV
E) I, II, III

Cevap: E

--------------------------------------------------------------------------------

13.Moskova Antlaşmasında yer alan "iki taraftan birinin tanımadığı antlaşmayı diğeri de tanımayacaktır" maddesi aşağıdaki antlaşmalardan hangisinin yok sayıldığının göstergesidir? DATA Yayınları

A) Ankara
B) Sevr
C) Kars
D) Gümrü
E) Brest-Litowsk

Cevap: B


--------------------------------------------------------------------------------
14.Aşağıdakilerden hangisi Erzurum ve Sivas Kongresinde alınan kararların ortak özelliği değildir? DATA Yayınları
A) Mustafa Kemalin kongre başkanlığına seçilmesi
B) Milli kuvvetlerin etkin, milli iradenin hakim kılınması
C) Vatanın parçalanmaz bir bütün olduğu
D) Temsil kurulunun doğu illerinin tamamını temsil ettiğinin kabul edilmesi
E) Azınlıkların siyasi egemenliği ve sosyal dengeyi bozacak imtiyazların verilmesine karşı çıkılması

Cevap: D


--------------------------------------------------------------------------------
15.Aşağıdakilerden hangisi Misakı Millide yer alan kararlardan biridir DATA Yayınları
A) Batı cephesinin açılması
B) Düzenli Ordunun kurulması
C) Batı Trakyanın geleceğinin halk oylamasına sunulması
D) Temsilciler kurulunun ankaraya getirilmesi
E) Anadolu ve Trakyadaki Müdafai Hukuk cemiyetlerinin birleştirilmesi

Cevap: C


--------------------------------------------------------------------------------
16.Atatürk "“ Bugüne dek izlenen eğitim ve öğretim yöntemlerinin, ulusumuzun gerileme tarihinde en önemli etken olduğu inancındayım. Onun için bir milli eğitim programından söz ederken geçmişin boş inançlarından ve yaratılışımızın nitelikleriyle ilgisi olmayan yabancı düşüncelerden, doğudan ve batıdan gelen tüm etkilerden büsbütün uzak, ulusal yaratılışımıza ve tarihimize uygun bir kültür düşünüyorum.
Atatürkün bu sözleriyle aşağıdakilerden hangisine vurgu yaptığı söylenemez? DATA Yayınları

A) Ulusal değerin korunması
B) Eğitim öğretimde çağdaşlaşma
C) Ulusal değerlere uygun eğitim modeli sunmaya
D) Toplum yapımımızın ihtiyaçlarını karşılama
E) Geçmişteki eğitim sistemini devam ettirmeye

Cevap: E


--------------------------------------------------------------------------------
17.
I. Türk Tarih kurumunun kurulması

II. Türk Dil kurumunun açılması

III. Şapka giyilmesi hakkındaki kanun

Yukarıdaki gelişmelerden hangisi Atatürk milliyetçiliğinin gelişmesi ve hızlanmasında etkili olduğu söyelenebilir? DATA Yayınları

A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve II
E) I , II, III

Cevap: D


--------------------------------------------------------------------------------
18.Yeni Türk devletinde aşağıdakilerden hangisi ile yaşanan sorunun egemenlik anlayışından kaynaklandığı savunulamaz DATA Yayınları
A) Yabancı okullar
B) Osmanlı borçları
C) Kabotaj kanunu
D) Boğazlar
E) Kapitülasyonlar

Cevap: B


--------------------------------------------------------------------------------
19. 1929-1930 yılları arasında dünya ekonomik bunalımının baş göstermiştir. Bu durum Türk devletinin ekonomisine yeniden yön vermesini gerekli kılmıştır
Bu gereksinim;

I. Devletçilik ilkesinin uygulanması

II. İlk beş yıllık sanayi planının hazırlanması

III. Teşviki Sanayi kanunun çıkarılması

gelişmelerden hangisine zemin hazırlmaştır? DATA Yayınları

A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I , II
E) II, III

Cevap: D


--------------------------------------------------------------------------------
20.Yeni Türk devletinin;

I. Bağımsızlık

II. Barışseverlik

III. Devletçilik

ilkelerinden hangilerini uluslararası ilişkilerde temel aldığı savunulabilir? DATA Yayınları

A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I , II
E) I, II, III

Cevap: D


--------------------------------------------------------------------------------

21. 1961 anayasası yeni türk devletinin bütün fertleri ile kaderde kıvançta ve tasada ortak kılmak, bölünmez bir bütün halinde milli bilinç ve ülkü etrafında toplamak biçiminde ifade edilen ilke aşağıdakilerden hangisidir? DATA Yayınları

A) Milliyetçilik
B) Halkçılık
C) Laiklik
D) Devletçilik
E) Cumhuriyetçilik

Cevap: A--------------------------------------------------------------------------------

22.Türk devriminin "laiklik ilkesi, saltanat ve hilafete karşıdır." yargısının;

I. Egemenliğin millete ait olması

II. Yönetimin din kurallarına dayandırılmaması

III. Azınlık okullarının öğretime devam etmesi

durumlarından hangileri ile ilgili olduğu savunulabilir? DATA Yayınları

A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I, II
E) II, III

Cevap: D


--------------------------------------------------------------------------------


23.Atatürk "düşüncede vicdan özgürlüğü haktır"

Bu yargının;

I. Kendine özgü siyasi ve felsefi bir düşünceye sahip olduğunu açıklayabilmesi

II. Bağlı olduğu dinin gereklerini yerine getirmemesi

III. Kendi etnik kökenini diğer etnik kökenlerden üstün görmeyi açıklayabilmesi

düşüncelerinden hangilerini desteklediği söylenebilir? DATA Yayınları

A) Yalnız I
B)Yalnız II
C) I, II
D) II, III
E) I , II, III

Cevap: C


--------------------------------------------------------------------------------


24.

I. Menemen Olayı

II. Atatürk'e suikast girişimi

III. İslam Teali Cemiyetinin kurulması

IV. Anzavur ayaklanması

Ulus egemenliğine dayalı rejime karşı bir tepki niteliği olma yolunda yukarıdaki gelişmelerden hangisi cumhuriyetin ilanından sonra gerçekleşmiştir? DATA Yayınları

A) I , II
B) I, IV
C) II, III
D) III, IV
E) I, II, IV

Cevap: A


--------------------------------------------------------------------------------


25.Bulgaristan balkan ülkesi olmasına rağmen Balkan Antantına girememiştir.

Bulgaristanın Balkan Antantına girememesinde;

I. Romanya'dan Dobruca'yı istemesi

II. Ege Denizine inmeyi amaçlaması

III. Rusya'nın bölgede savaş istememesi DATA Yayınları

A) Yalnız I
B)Yalnız II
C) Yalnız III
D) I, II
E) I, II, III

Cevap: D


--------------------------------------------------------------------------------


26.

I. Nüfus mübadelesi

II. Kardak kayalıkları

III. Karasularının 6 milden 12 mile çıkarılması

Yukarıdakilerden hangileri Atatürk döneminde Yunanistanla yaşanan sorunlardan biridir? DATA Yayınları

A) Yalnız I
B) Yalnız III
C) I, II
D) II, III
E) I, II, III

Cevap: A


--------------------------------------------------------------------------------


27.

I. Seçmen yaşının 18 den 22 ye çıkarılması

II. Kadınlara seçme seçilme hakkı verilmesi

III. Tek dereceli seçim sisteminin getirilmesi

Yukarıdakilerden hangileri atatürk döneminde görülen değişiklikler arasındadır? DATA Yayınları

A) Yalnız I
B)Yalnız II
C) Yalnız III
D) I, II
E) I, II, III

Cevap: D


--------------------------------------------------------------------------------

28. Atatürk döneminde;

I.Atatürk ilkeleri anayasaya girdi

II. Demokrat parti kuruldu

III. Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası kuruldu

gelişmelerinden hangisi demokrasinin gelişmesi amacıyla yapılmıştır?

A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I, II
E) I, II, III


--------------------------------------------------------------------------------

29.
--------------------------------------------------------------------------------

30.
--------------------------------------------------------------------------------

COĞRAFYA

1.İç Anadolu Bölgesinde yukarıdaki haritada gösterilen alanlardan hangisinde çoraklaşma nedeniyle tarımda yüksek verim alınması zordur? DATA Yayınları

A) I
B) II
C) III
D) IV
E) V

Cevap: C


--------------------------------------------------------------------------------

2. Türkiye'de zeytinliklerin çıkabildiği yüksek çığır kuzeye bakan yamaç larda genelde 200-250 m. yükseklikte güneye bakan yamaçlarda 500-600m yükseklikte yetiştiği bilinmektedir.

Bu duruma neden olan etmen aşağıdakilerden hangisidir? DATA Yayınları

A) Bakı durumu
B) Bağıl nem
C) Gündüz süresi
D) Toprak türü
E) Su kaynakları

Cevap: A

3.Aşağıdakilerden hangisi Türkiye'de tarımsal etkinliklerle ilgili doğru bir bilgidir? DATA Yayınları

A) Üretimin fazla olduğu tahıl ürünlerinin çoğu dış ülkelere ihrac edilir
B) Güney Doğu Anadolu'da sulamadan dolayı pamuk üretimi artmıştır.
C) İklim koşulları nedeniyle şeker pancarı yalnızca iç bölgelerde yetişir.
D) Tarımda makineleşmenin en yaygın olduğu yer Karadeniz bölgesidir.
E) İklimi uygun olduğu için incir en çok Akdeniz bölgesinde yetişir.

Cevap: B


--------------------------------------------------------------------------------

4.

I. Turizm gelirleri en yüksek

II. Endüstri kuruluşları en fazladır.

III. Enerji tüketimi en fazladır.

IV. Ulaşımın imkanlarının en fazla olduğu yer

Yukarıdaki özelllikleri verilen bölge aşağıdakilerden hangisidir? DATA Yayınları

A) Akdeniz
B) Karadeniz
C) Marmara
D) İç Anadolu
E) Ege Bölgesi

Cevap: C


--------------------------------------------------------------------------------

5.Aşağıdakilerden hangisi orta karadeniz ve iç batı Anadolu Bölgelerinin ortak özelliklerinden değildir? DATA Yayınları

A) Termal kaynakların yaygın olması
B) Fındık, mısır ve tütün üretiminin fazla olması
C) Linyit rezervlerinin yaygın olması
D) Büyükbaş hayvancılığın yaygın olması
E) Karayolu ulaşımında önemli kavşak noktalarına sahip olması

Cevap: B


--------------------------------------------------------------------------------

6. Türkiye'nin orta kuşakta bulunması aşağıdaki ekonomik özelliklerden hangisi üzerinde etkili olmuştur? DATA Yayınları

A) Tarihi eserlerin ve doğal güzelliklerin olması
B) Kişi başı düşen ulusal gelirin büyük kentlerde daha yüksek olması
C) İşletilen maden yataklarının çeşitlilik bakımından zengin olması
D) Çeşitli tarım ürünlerinin yetiştirilmesi
E) Kara yolu ve demiryolu transit taşımacılığının gelişmiş olması

Cevap: D


--------------------------------------------------------------------------------

7. Bir yerin endüsrisinin gelişmesi için hammaddeye yakınlık, enerji kaynaklarına yakınlık, işgücü ve ulaşım kolaylığı üretim araç ve hammadde temini kolaylığı gibi etmenler önemlidir.

Aşağıdakilerden hangisi endüstri kuruluşlarında diğerlerinden farklı bir etmene bağlıdır? DATA Yayınları

A) Adana ve çevresinde dokumanın gelişmesi
B) Edremit ve Ayvalıkta sıvı yağ üretiminin yapılması
C) Çanakkale'de konserve balıkçılığın yaygın olması
D) Seydişehir'de aliminyum tesislerinin kurulması
E) Bursa'da otomotiv endüstrisinin olması

Cevap: E


--------------------------------------------------------------------------------

8.Aşağıdakilerden hangisi son yıllarda Türkiye'ye gelen yabancı turist sayısındaki artışı etkilememiştir? DATA Yayınları

A) 1. sınıf turistik tesislerin yaygın olması
B) Metropol kentlerde uluslararası kongreler ve fuarların düzenlenmesi
C) Turistik bölgelere nüfusun iç göçlerle artması
D) Formula 1 gibi spor organizasyonlarının yapılması
E) Yamaç paraşütü, kayak, rafting gibi etkinliklerin yapılmaya başlanması

Cevap: C


--------------------------------------------------------------------------------

9. Son yıllarda Türkiye'de tarımsal bağlı olarak aşağıdakilerden hangisinde azalma olduğu söylenebilir DATA Yayınları

A) Tarımsal etkinliklerin iklime bağımlılığında
B) Tarımsal ürünlerin pazarlanması olanaklarında
C) Tarımsal ürünlerin tüketiminde
D) Tarımdan elde edilen gelirlerde
E)

Cevap: A


--------------------------------------------------------------------------------

10.Benzer topografik ve klimatik özelliklere sahip olmalarına karşın İstanbul ili nüfus yoğunluğu Çanakkale ilinin 50 katıdır. Bu yoğunluk farkının oluşması aşağıdakilerden hangisinde daha fazla görünmektedir? DATA Yayınları

A) İstanbul'un kapladığı alanın küçük olması
B) İstanbul'un ticaret ve ekonomi bakımından çok gelişmiş olması
C) Çanakkale boğazının batı kısmında Gelibolu Milli Parkının olması
D) İstanbul'da kültür ve sanat etkinliklerinin fazla olması
E) Çanakkale'de tarım alanlarının geniş yer tutması

Cevap: B


--------------------------------------------------------------------------------

11. Haritada gösterilen alanlardan hangisinde nüfus artışın temel nedeni doğurganlıktır? DATA YayınlarıA) I
B) II
C) III
D) IV
E) V

Cevap: E


--------------------------------------------------------------------------------

12.21 Haziranda haritada gösterilen kentlerin hangisinde Kırşehire göre hem gündüz kısa hem de güneş daha erken doğar? DATA Yayınları

A) Siirt
B) Antalya
C) Sinop
D) Artvin
E) Bolu

Cevap: A


--------------------------------------------------------------------------------

13.Türkiyede bir yıla ait buğday ve arpa üretim miktarı ile ekim alanlarını illere göre gösteren bir grafikten yararlanılarak aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? DATA Yayınları

A) Buğdayda en yüksek verimin hangi ilden alındığına
B) Türkiye'nin yıllık toplam arpa üretim miktarına
C) Buğday üretimi için hangi illerden daha yüksek verimin alındığına
D) Hangi illerin ikliminin buğday üretimine daha uygun olduğuna
E) Arpa üretim miktarının en fazla olduğu ile

Cevap: X


--------------------------------------------------------------------------------

14.Devlet Meteoroloji işleri genel müdürlüğü İstanbul'da yarın kuvvetli karayel ve şiddetli kar yağışı beklenmektedir uyarısı yapmıştır

Bu uyarı;

I. İstanbul'da kuzey sektörlü rüzgarların egemen olması

II. Kış mevsiminin yaşanması

III. Kuzey-batı yönünden gelen bir hava kütlesi olması

verilerinden hangilerine dayanılarak yapılmış olabilir? DATA Yayınları

A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I, II
D) I, III
E) II, III

Cevap: X


--------------------------------------------------------------------------------

15.Türkiye'nin aşağıdaki özelliklerinden hangisi yükseltisinin fazla olmasının sonucu değildir? DATA Yayınları

A) Bitkisel ürünlerinin zengin olması
B) Karayolu ve demiryolu yapım maliyetinin yüksek olması
C) Sıra dağların genelde doğu - batı yönünde uzaması
D) Nüfus dağılışının düzensiz olması
E) Yaylacılığın önemli bir etkinlik olması

Cevap: X


--------------------------------------------------------------------------------

16.Çalışma çağı (15-64 arası) olan ve bir işte çalışan nüfusa aktif nüfus denir. Türkiye'de 1955 yılında nüfusun %82 si aktif nüfus iken, 2005 yılında bu oran %45 e düşmüştür.

Türkiyede kalkınma hızının ve kişi başına düşen ulusal gelirin artmasına karşın, aktif nüfusun azalması aşağıdakilerden hangisini etkilediği savunulamaz? DATA Yayınları

A) Kadının çalışma hayatında daha fazla yer bulması
B) Nüfusun bir kısmının çalışmak amacıyla yurtdışına göç etmesi
C) 15-25 yaş grubundaki öğrenci sayısının artması
D) İş oranlarındaki artışın nüfus artışından az olması
E) Makineli tarıma geçilmesi ile tarımda çalışan sayısının azalması

Cevap: X


--------------------------------------------------------------------------------

17. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye'nin ekolojik dengesini bozan etmenlerden değildir? DATA yayınları

A) Tarımda göl sularını aşırı kullanmak
B) Birçok hayvan türünün bilinçsiz avlanması
C) Kentlerin hızlı ve plansız büyümesi
D) Yeraltı sularının bilinçsizce yeryüzüne çekilmesi
E) Akarsu ağızlarında deltaların genişlemesi

Cevap: E


--------------------------------------------------------------------------------

18.İskenderun, kendisi gibi bir liman kenti olan Sinop ve Trabzon'a göre daha fazla gelişmiştir.

Bunun temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir? DATA yayınları
A) Korunaklı liman olması
B) Eski yerleşim yerlerine yakın olması
C) Gelişmiş bir ulaşım ağına sahip olması
D) Ağır endüstri kuruluşlarının bulunması
E) Verimli tarım alanlarının bulunması

Cevap: C


--------------------------------------------------------------------------------

ANAYASA SORULARI1.Tüzük ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? DATA yayınları

A) Tüzük, kanunun ve yönetmeliğin uygulanmasını sağlamak amacıyla çıkartılır
B) Hangi tüzüklerin Resmi Gazete'de yayımlanacağı kanunla belirtilir
C) Tüzük çıkarma yetkisi yalnızca Bakanlar Kuruluna tanınmıştır
D) Tüzüklerin anayasaya ve kanunlara uygunluğunun denetimini anayasa mahkemesi yapar
E) Tüzük tasarıları hakkında düşüncelerini bildirmek danıştayın idari görevleri arasında yer alır.

Cevap: C


--------------------------------------------------------------------------------

2.1982 anayasasına göre, aşağıdaki idari birimlerden hangisi mahalli idareler içerisinde yer alır? DATA yayınları

A) Mahalle
B) Bucak
C) Köy
D) İlçe
E) Belediye

Cevap: X


--------------------------------------------------------------------------------

3.

I. Cumhurbaşkanın tek başına yaptığı işlemler

II. Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu kararları

III. Genelkurmayın tek başına yaptığı işler

IV. Yüksek Askeri Şura kararları

Yukarıdaki idari işlemlerden hangisine karşı anayasa ile yargı yolu kapatılmıştır?DATA yayınları

A) I, II
B) II, IV
C) III, IV
D) I, II, IV
E) I,II,III,IV

Cevap: X


--------------------------------------------------------------------------------

4.Aralarında var olan borç ilişkisi dolayısıyla alacaklının borçludan isteyebileceği, borçlunun da yerine getirmekle yükümlü olduğu davranış biçimine ne ad verilir? DATA yayınları

A) İş
B) Edim
C) Çalışma
D) Alacak
E) Sözleşme

Cevap: B


--------------------------------------------------------------------------------

5.Bir gerçek kişinin doğumu ve soybağıyla ilgili kayıtları içeren kütüğe ne ad verilir? DATA yayınları

A) Doğum kütüğü
B) Evlenme kütüğü
C) Boşanma kütüğü
D) Ölüm kütüğü
E) Yerdeğiştirme kütüğü

Cevap: A


--------------------------------------------------------------------------------

6.Henüz ergin olmamış veya ergin olmakla birlikte kısıtlanmış olan çocuk üzerinde medeni kanun tarafından ana ve babaya tanınan haklara ne ad verilir? DATA yayınları

A) Velayet
B) Vesayet
C) Veraset
D) Soy bağı
E) Evlat edinme

Cevap: A


--------------------------------------------------------------------------------

7.1982 anayasasına göre aşağıdakilerden hangisi ile hükümetin (Bakanlar Kurulu) görevi sona erer? DATA yayınları

A) Adalet bakanının istifası halinde
B) Cumhurbaşkanının görevden ayrılması halinde
C)Milli Savunma Bakanın istifası halinde
D) Genelkurmay Başkanının istifası halinde
E) Başbakanın ölümü halinde

Cevap: E


--------------------------------------------------------------------------------

8.1982 anayasasına göre aşağıdakilerden hangisi anayasa metnine bağlı değildir?

A) Başlangıç kısım
B) Anayasanın ilk dört maddesi
C) Anayasanın geçici maddeleri
D) Anayasa bulunan madde kenar başlıkları
E) Anayasanın 175. maddesi

Cevap: D


--------------------------------------------------------------------------------

9.1982 anayasasına göre TBMM başkanlık divanı için bir yasama döneminde kaç defa seçim yapılır?

A) 1
B)2
C)3
D)4
E)5

Cevap: B


--------------------------------------------------------------------------------

10.Avrupa Merkez Bankası başkanı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Ben- beinonke
B)Jean Claude Trichet
C)Paul W.F. Witz
D) Rodrig de Rota
E) Donique Srauss - Kahn

Cevap: B


--------------------------------------------------------------------------------

11.Aşağıdakilerden hangisi Türkiye'nin de üye olduğu Ekonomik İşbirliği Teşkilatına (EİT) üye değildir?

A) Azerbaycan
B) Afanistan
C) Tacikistan
D) İran
E) Irak

Cevap: E


--------------------------------------------------------------------------------

12.12 Mayıs 2010 tarihinde Türkiye ile imzalanan bir antlaşma ile 30 günü geçmeyen seyahatler ve 180 gün için 90 günü aşmayacak şekilde vize uygulamasını karşılıklı kaldıran ülke aşağıdakilerden hangisidir?

A) Rusya
B) Yunanistan
C) Brezilya
D) Almanya
E) İran
 
Ce: 2010 KPSS Genel Kültür Soruları ve Cevapları

paylaşım için teşekkürler
 
Back
Yukarı