AÖF 2 sınıflar Osmanlı tarihi ders notları 1566-1789

melek

Demirbaşlardan
Katılım
11 Nisan 2008
Mesajlar
2.610
Tepki puanı
255
Puanları
133
Tuttuğu Takım
GALATASARAY
Ünite 5: Viyana Bozgunu Yılları 1683-1699

S-1.Osmanlı’ya karşı oluşturulan ittifakta hangi ülkeler vardır?
*Avusturya, Lehistan,Venedik ve Rusya
S-2-Viyana bozgunu yıllarının sadrazamları kimlerdir?
*Siyavuş Paşa, Merzifonlu Kara Mustafa paşa, Elmas Mehmet Paşa,Fazıl Mustafa Paşa
S-3.Zenta Muharebelerinde Osmanlıyı yenen ordu komutanı kim?
*Prens EUgen
S-4 1685-87 yıllarında Venedik öncülüğündek Haçlı donanmaları nereleri işgal etmiştir?
*Korfu, İnebahtı,Modon ve Navarin
S-5 Fazıl Ahmet Pşa sadrazamlığında gelişen başlıca olaylar nelerdir?
Bütçeyi denkleştirme,Savaş fırsatçılarını cezalandırma, Baruthaneyi Amire’yi kurma,Binlerce yeniçeriyi ordudan atma.
S-6 Viyana bozgun yıllarında hala Osmanlı’da olan merkez neresidir?
*Belgrad
* S-7- Bu dönemde bizzat sefere katılan ve huzurunda divan düzenleyen padişah kim?
2.Mustafa..
S-8 Dönemde bazı olaylar ve antlaşmaları eşleştiriniz.
Zenta Muharebesi- Karlofça ant……2.Süleyman’ın ölümü-2Ahmet’in tahta çıkışı Budin’in düşmesi-Macaristan Hakimiyeti sona erdi 2.Viyana bozgunu- Kahve külturunun Avrupa’da yayılması.
S-9-Bu dönemdeki bazı olayların kronolojik sıralaması nasıldır?
1-Kahlenberg muarebeleri 2-Budin’in düşmesi 3-Belgrad’ın düşüşü
4-Salankamen muharebeleri 5-Zenta Muharebeleri
S-10.Budin2i Kahramanca savunan Osmanlı devlet adamı kim?
*Abdurrahman Abdi Paşa
s-11 2 Mustafa döneminde hangi toprakların kazanılması Osmanlı2nın hala güçlü olduğnu kanıtlar?
*Belgrad,Niş ve Semendre
S-12 Viyana seferi öncesi Osmanlı’nın Avrupa politikasını açıklayınız.
Köprülü Fazıl Ahmet Paşa Macarların yardım isteğini kabul etmemiş ama Kara Mustafa Paşa Viyanayı fethetme arzusuyla bu isteği kabul etmiştr?Avusturya svaş istememişti.
S-13.OsmanlıDa viyana’ya ne denirdi?
*Beç
S-14 Kahlenberg muharebesinde Osmalı’yı kim yendi.?
Görünürde Lehistan kralı olsa da asıl Charles de Lorrainne’nin alman kuvvetleri.
S-15 ll.Viyana bozgunu sebepleri kısaca
*Viyana savunma topçularının üstün olması,Viyana kuşatmasının uzun sürmesi, Stratejik noktaların kaybedilmesi, KırımHanı2nın birlikleri çekmesi, Viyana’ya gelen yardım
S-16.Tahnit nedir?
*Ölen kişinin iç organlarının çıkarılıp bozulmaması için vucudun ilaçlanması ( 2.süleyman’a yapıldı)
S-17.Salankamen muharebesinin öneminedir?
Bu muharebe kaybedilmesi Avusturyanın dikkatni fransaya verdiği dönemde Macaristan ‘ı elegeçirme fırsatını kaybettirdi.Fazil Mustafa Paşa savaşta şehid olması reformların durmasına neden oldu.
Not: Budin2in kaybedilmesinden sonraki panikle; kısa sürede Macaristan da elden çıkmıştır …

ÜNİTE 6: KARLOFÇA VE Rövanşı (1699-1718)
S-1.Zenta Muharebeleri ardından Osmanlı ve Avusturya siyaseti naısldı?
*Hem Osmanlı hem de Avusturya savaş yerine barış taraftarıydı.Osmanlı’nın toprakları geri alma umudu kalmamışken Avusturya’da da savaştan bıkkınlık vardı
S-2 Rami Efendi kimdir?
Osmanlı adına Karlofça ant imzalayan reisülküttabdır.Başarılı bulunmaktadır.
S-3- Edirne olayını değerlendiriniz.
1703 Edirne olayının görünürdeki sebebi Gürcü seferine giden askerlerin maaşlarını alamaması için isyanıydı ama asıl neden 2.Mustafa ve Köprülü ailesi arasındaki mücadele, Şeyhülislam Feyzullah efendinin yetkisini aşan işler yapması, 2.Mustafa nın Edirne’ye yerleşmesi,.Not: ilk defa Osmanlı hanedanına alternatifi hanedan arayışı olmuştur (kırım Hanlığından)
S-4 sefere çıkan son padişah kim?
Ll Mustafa.(iyi bir hattatdır.Yazdıkları günümüze ulaşmıştır)
S-5 –Feylesof ve k,tap kurdu olarak bilinen sadrazam kimdir
*Şehid ali Paşa
S-6 Karlofça antlaşması ile ilgili genel değerlendirmeler nelerdir?
*Lehistan Podlya ve Ukraynanın Osmanlı hakimiyetindeki bölgelerini aldı.Venedik Mora’yı aldı.Avusturya;Tımaşvar hariç Macaristan ve Erdel’i aldı.Osmanlı Kırım Tatarlarının Lehistan’a saldırılmayacağı garantisi verildi.
S-7 Bu dönemde Osmanlı’nın yaptığı aşlıca anlaşmalardır?
*Rusya-Prut Rusya-İstanbul Avusturya-Karlofça Avusturya-Pasarofça
S-8 2.Mustafa dönemi isyanları nelerdir?
Gazi Giray Han İsyanı, Bebe Süleyman İsyanı, Husayn el Abbas isyanı, Edirne Vakası
S-9.Edirne Vakası ile nasıl bir taht değişikliği olmuştur.?
2.Mustafa yerine 3.Ahmet geçti.
S-10.Prut Savaşı’nın nedenleri nelerdir?
*Osmanlı Karlofça ile kaybettiği yerleri geri almak, *İsveç Kralı Şarl’ın Osmanlı’ya sığınması *Petro’nun Balkanlar’da Osmanlı’ya karşı isyan çıkacağı umudu *Kazak liderinin de Şarl ile Osmanlı’ya sığınması
S-11 Osmanlı Karlofça antlaşması ile kaybettiği yerleri hangi fetihten sonra geri alma umudu oldu?
*Mora’nın fethi
s-12 . 18 yy in başlıca antlaşmaları hangileridir?
*1728 pasorofça .Avusturya 1711 Prut Rusya 1700 İstanbul Rusya 1699 karlofça Kutsa İtttifak
S-13 Amcazede Hüseyin Paşa nçin görevi bırakmıştır?
Feyzullah Efendi’yi etkisizleştirmek amacıyla 2 Mustafa’yı tahttan indirmek istemesini padişahın öğrenmesi.
S-14.Amcazede Hüseyin Paşa’nın ıslahatlarını yazınız?
*Tımarlı sipahileri aksayan noktaları düzeltmeye başladı . *Kapıkulu ocağı düzeltilmeye çalışıldı
*Kahve,yağ, tutun sabun gibi madelerden vergi düşürüldü *Toprağı terk edenlerin dönmesi için vergi muhafiyeti sağlandı *Boş arazilere aşiretler iskan edilmeye çalışıldı.

ÜNİTE : BATILILAŞMA HAMLELERİ VE SON ZAFERLER (1718-1739),
s-1 istanbul’un 1/8 ini yakan büyük yangın hangi yıl çıkmıştır?
*1729
S.2- Lale Devrini kısaca değerlendiriniz.?
*1718 Pasarofça Ant ile başlar * Sadrazam Nevşehirli Damat İbrahim paşa’dır.*İlk kez elçi gönderildi *Dnemin şairi Nedim’dir?
S-3 Matbaa ile ilgili kısaca bilgi veriniz?
*İ.Müteferrika ve Sait Efendi kurdu. *Masrafları devlet karşıladı *1727 de Şeyhul İslam ve padişah’dan izin alındı *İlk basılan eser Van Kulu Lugati’dır.
s-4 Seferatnamzi ile toplumumuzu etkileyen Pris elçisi kimdir?
*28 Mehmet Çelebi
S-5 !.Mahmut’un tahta çıkınca ilk işi ne oldu?
*İyice bunaltan Patrona Halil ve arkadaşlarını bertaraf etmek
S-6.Lale devrinde yapılan yenilikler?
*Çini fabrikaları kuruldu *Tulumbacı ocağı kuruldu *Kütüphaneler kuruldu *Tercüme odaları kuruldu *Kumaş fab ve kağıt fab kuruldu
s-7 1736-39 Savaşlarında Avusturya’ya karşı savaşan başarılı sadrazam kimdir?
*Hacı İvaz Mehmed efendi
S-8….1736-39 dönemi devletlerin Osmanlı siyaseti nedir?
Rusya: Rusya ve Azak’ı ele geçirmek Avusturya: Rusya isteğiyle Osmanlı savaş açmak Fransa: Osmanlı’nın yanında yeralarak taviz koparmak İngiltere: Osmanlı’yı Rusya’’ya karşı kışkırtmak.
s-9 1732 de imzalanan antlaşma ile Rusya Hangi bölgede Osmanlı hakimiyetini tanıdı?
KaFKASLAR..
S-10.Şark Meselesi nedir?
Osmanlı’nın parçalanması sonrası toprakları paylaşma
S-11 Matbaa niçin kapatıldı?
Matbaa iMüteferrika ‘nın gayretleriyle faaliyet göstermişti.O ölünce Matbaa devam etmedi..ÇÜNKÜ OKUyAN KİTAP ALAN BİR TOPLUM DEĞİLDİK …( kitabın yorumu bu ben de katılıyorum ? siz?)
ÜNİTE 8 UZUN BARIŞ DÖNEMİ VE ÇÖKÜŞÜN BAŞLANGICI (1739-1789)
S-1 Uzun barış dönemi hangi tarihleri kapsar.?
*1739-1768
S-2Uzun barış dönemine hangi ismin askeri ıslahatları damga vurmuştur?
*Humbaracı Ahmet Paşa ( Fransız kökenli islahatcı )
s-3.Osmanlı’da ilk kağıt fabrikası nererede?
*Yalova
S-4Osmanlı’da niçin sık sık büyük yangınlar olmuştur?
*Evlerin ahşap olması, sokakların bitişik olması , itfaiyenin olmaması, kundaklama olaylarının olması
S-5 Osmanlı ‘ya isyan eden gürcü prensi kim destekledi?
Rusya çariçesi ll Katerina
s-6 1787-92 savaşında Osmanlı devleti hangi ülke ile ittifak etmiştir?
İsveç
S-7 Kırım ‘ın son han ı kimdir?
*Şahin Giray ( Rusların kendini kullandığını anlayıp Osmanlı’ya sığındı ve Rodos adasında öldrüldü)
S-8Küçük kaynarca antlaşması hangi padişah döneminde imzalandı
*1774 1 abdulhamit
s-8.1739-68 yıllarında Osmanlı devleti hangi devletle anlaşa imzalamıştır?
*Danımarka
S-9.Kırım hangi antlaşma ile bağımsız oldu?
*1792 yaş ant
s.10.İstanbul depremi halkta nasıl etki bıraktı.
Büyük yıkıma neden olan depremler aylarca süren artçılar yüzünden insanlar evlerine bile gidememiştir?
s-11 1443-46 Osmanlı iran savaşı nedeni nedir?
Görünüşteki nedeni Caferiliğin 5. Mezhep olarak kabulu ama asıl nedeni İsan ın Musul cevresine göz Dikmesi.
 
Back
Yukarı