Kpss-a hukuk grubu soru ve cevapları

Aşk'a İnanmışt'ı

Genel Yönetici
Staff member
Katılım
28 Mart 2008
Mesajlar
23.247
Tepki puanı
2.148
Puanları
163
Yaş
40
Bulunduğu Yer
ŞANLIURFA
Tuttuğu Takım
GALATASARAY
KPSS-A HUKUK GRUBU SORU VE CEVAPLARI
ANAYASA HUKUKU SORULARI
1. Aşağıdakilerden hangisi Anayasa mahkemesi denetimine tabidir?
I) Milletvekili dokunulmazlığının kaldırılması kararı
II) Miletvekilliğinin düşürülmesi kararı
III) İçtüzüğün değiştirilmesi kararı
C: Hepsi
2. Aşağıdakilerden hangisi ilk kez 1982 anayasası ile düzenlenmiştir?
C: Cumhurbaşkanlığı kararnamesi
3. Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının özellikleri hangisinde Anayasaya göre doğru verilmiştir?
a) Siyasetle uğraşmalarının yasak olması
b) Kuruluş amaçları dışındaki faaliyetlerin yasaklanması (Doğru cevap)
c) Derneklerle ortak hareket edememesi
d) Organlarının mahalli en büyük mülki amir tarafından fesh edilebilmesi
e) Sendikalarla ortak hareket edememesi
4. 1982 Anayasası'nın ilk şeklinde olmadığı halde 2001 yılında getirilen düzenleme hangisidir?
C: Adil yargılanma hakkı
5. Hangisi Anayasa'da yer alan yerel idarelerin özelliği değidir?
C: Faaliyet alanlarını bakanlar kurulunun belirlemesi
6. Seçimlerin yenilenmesi ile ilgili olarak hangisi doğrudur?
C: Basit çoğunlukla verilen yenileme kararı
MEDENİ HUKUK
1.Tam ehliyetsiz A, halıyı çok düşük fiyata alıyor, sonucu nedir?
C: İşlem gecersizdir
2. A, annesi B'ye ait nüfus cüzdanını çalıp 900 milyar borcu için B'nin gayrimenkülünü B bankası lehine ipotek ettiriyor, B bankası da bu hakkı C bankasına devrediyor, sonucu nedir?
C: İşlem C bankası için geçerlidir
3. 16 yaşındaki A, velisinin izniyle B'ye 1 milyar borç veriyor, sonra borcunu güvence altına almak için önce C'ye kefalet veriyor sonra alacağını D'ye ivazsız olarak temlik ediyor, sonucu nedir?
C: Kefalet sözleşmesi baştan geçersizdir
4. İyiniyet hangisinde etkilidir?
C: Hakların kazanılması
5. Hakimin yarattığı hukukun özelliği değildir?
C: Anayasa mahkemesine gidilmesi
6. Hangisi sadece kişiye bağlı bir haktır?
C: Oturma hakkı
İDARE HUKUKU
1. Geri alma ile ilgili hangisi yanlıştır?
C: Hukuka uygun işlemlerde geri alınabilir
2. Belediye adına kim imtiyaz verir?
C: Belediye meclisi
3. Tüzüğü kim çıkarır?
C: Bakanlar Kurulu
4. Hangi yetki ancak olağanüstü dönemde kullanılabilir?
C: İstimval yetkisi
5. İlçeler hangi işlemle kurulur?İ
C: Kanunla
BORÇLAR HUKUKU
1. Aşağıdakilerden hangisi zamanaşımını durduran sebeplerden birisidir?
a) Borcun borçlu tarafından ikrarı
b) Borç için rehin verilmesi
c) Borç için kefil gösterilmesi
d) Alacağın borçluya icra takibinde bulunması
e) Alacağın türk mahkemeleri önünde ileri sürülememesi. (Doğru cevap)
2. Müteselsil borcun özelliği değildir?
C: Borcu ödemeyebileceği halde ödeyen rücu hakkını kullanamaz
3. A çok sevdiği arkadaşı B'ye antika değerindeki saatini hediye etmek istemektedir. Ancak A, karısından çekindiği için, saati B'ye sattığına dair bir yazılı belgeyle saati B'ye teslim etmiş ve bir süre sonra da ölmüştür. Bu durumda aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
C: Muvazaa resmi şekil geçersiz
4. Borçlu A'ın 5 milyarlık borcunu B sözleşme ile üstleniyor. Borç muaccel olduğunda C'ye borcu ödemek istediğinde C, borcu A'nın ödemisini isteyip ödemeyi reddediyor, bunun üzerine B daha önceden olan aynı cins ve muaccel alacağı için takas beyanında bulunuyor, hangisi yanlıştır?
C: C'nin ödemeyi kabul etmemesi üzerine B borçlunun temerrüdüne düşmüştür.
CEZA HUKUKU
1. A, B'yi öldürmek için ateş ediyor, B kolundan yaralanıyor, sonra kolu mikrop kapıp ölüyor. Bu durumda hangi suçtan ceza yargılanır?
C: Adam öldürmeye teşebbüs
2. Hangisi meşru müdafanın özelliğidir?
C: Hukuka aykırılığı sınırlar
3. Hangisi haksız tahrikin özelliğidir?
C: Subjektif indirim sebebidir
CEZA MUHAKEMELERİ USUL HUKUKU
1. Tutuklama ile ilgili hangisi doğrudur?
a)Olayın toplumda infiale sebep olması halinde hakim tutuklamaya karar vermek zorundadır.
b)Mağdurun ve yakınlarının sanığa zarar verme ihtimali varsa tutuklamaya karar verilmelidir.
c)Delilleri karartmaya çalışatığı için tutuklanan sanık teminatla salıverilemez (Doğru cevap)
2. Kamu davası açma emrini kim verir?
a)Vali
b)Savcının mensup olduğu ağır ceza mahkemesi başkanı
c)Adalet bakanı (Doğru cevap)
d)Bakanlar kurulu
3. Özel afla ilgili hangisi doğrudur?
a) Özel af suçu ortadan kaldırır
b) Özel af sadece belli kişiler ve belli suçlar için çıkarılabilir.
c) Genel af şuçu ortadan kaldırır.
d) Özel af cezayı kaldırır (Doğru cevap)
e) Cumhurbaşkanının af yetkisine dair bir şık
İCRA-İFLAS HUKUKU
1. Aşağıdakilerden hangisi iflasın kaldırılması nedenidir?
a) İflas tasfiyesinin bitmesi
b) 1. alacaklılar toplantısının yapılmaması
c) İflas masasına girecek mal olmaması
d) İflas idaresinin seçilememesi
e) Konkordatonun tasdiki (Doğru cevap)
2. İflas hukukundaki iptal davası ile borçlar hukukundaki butlan davası arasında aşağıdaki farklardan hangisi vardır.?
a) Görevli mahkeme
b) Yetkili mahkeme
c) Davanın kabulü halinde mülkiyetin el değiştirmesi (Doğru cevap)
d) Davanın reddi halinde yargılama giderlerinin kim tarafından ödeneceği
e) İhtiyati tedbir kararı verilip verilmeyeceği
3. Hangisi icra tetkik mercii görevi değil?
C: İtirazın iptali
4. Aşağıdaki aşamalardan hangisinde genel haciz yolu ile kambiyo senetlerine ilişkin haciz yolu arasında fark vardır?
a) Borçtan kurtulma davası (Doğru cevap)
b) İcra inkar tazminatı
c) Satış talebi
d) Paraların paylaştırılması
e) İhalenin feshi
5. Müflisin itibarını iadesini kimler isteyebilir?
a)iflas idaresi
b)müflisin sağlığında alacaklılar
c)müflisin sağlığında eşi
d)ölen müflisin mirasçıları (Doğru cevap)
e)konkordato komiseri
6. İcra ilamı kesin hükümle bozulursa ne olur?
C: İcranın iadesi
TİCARET HUKUKU
1. Kollektif şirket ortağı ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
a) Diğer ortakların izin vermesi kaydıyla aynı tür işlerle uğraşan başka bir kollektif şirkete ortak olabilir.
b) Aynı tür işlerle uğraşan adi şirketin ortağı olabilir
c) Aynı tür işle uğraşan bir limited şirkete ticari mümessil olabilir
d) Aynı tür işlerle uğraşan bir ticari işletmeyi kendi adına işletebilir
e) Aynı tür işle uğraşan bir anonim şirkete yönetim kurulu üyesi olabilir. (Doğru cevap)
2. K L'ye görüldüğünde ödenecek bir bono keşide ediyor. L de C1'e, C1 de C2'ye keşide ediyor. Daha sonra ölen C2'nin tek mirasçısı olan M tarafından; akıl hastası C3 lehine aval veriliyor. Daha sonra C tarafından L'ye; L tarafından da H'ye ciro ediliyor. Aşağıdakilerden hangisi bonoyu akıl hastasının keşide etmesi sonucu değildir?
a) H nin başvurusu üzerine senet bedelini ödeyen L, ödediği meblağın tahsili için sadece K ya başvurabilir.
b) A, C3 ün akıl hastası olduğu gerekçesiyle H ye ödeme yapmaktan kaçınamaz
c) C3, H ye akıl hastalığını gerekçe gösterip ödeme yapmaktan kaçınabilir.
d) H nin başvurusu üzerine senet bedelini ödeyen L, ödediği bedelin thsili için M ye başvurabilir.
e) K, senedi ödemek üzere başvuran H nin ibrazını M nin imzası nedeniyle senedin ciro zincirinin kopuk olduğu iddiasıyla ödemeden imtina edemez. (Doğru cevap)
3. Temerrüd faizinin sonucu değil?
C: Kusursuz olduğunu ispatlarsa kurtulur
4. A bankası X gazetesine ilan verip en yüksek faizi verdiğini ilan ediyor, halbuki en yüksek faizi B ve C bankası vermektedir, bu duruma göre haksız rekabet davası ile ilgili olarak hangisi yanlıştır?
C: Mudiler faiz farkı için dava açabilirler
5. A, mütahit B'ye kat karşığı arazisini veriyor ve B'den, şirket sözleşmesinde temsil yetkisi belirtilmemiş deniz inşaata ait yönetim kurulu üyelerinden D'ye ait aval bulunan 60 milyarlık bonoyu alıyor, hangisi yanlıştır?
C: Şirket bonoyu ödemeyebilir
6. Hangisi adi şirketin özelliği değildir?
C: Şirket ortağı yönetici vekil gibi sorumlu olur
[FONT=&quot]7. Zirai ilaç üreten Ziraat Limited şirketi Adana bölgesinde faaliyet gösteren A acentası ile 5(ya da 3) yıllık bir sözleşme imzalamış ve aynı zamanda A acentasına sözleşme yapma yetkisi de tanımıştır. Buna göre aşağıdaki değerlendirmelerden hangisi doğru değildir?[/FONT][FONT=&quot]
C: LTD. şirket akdeniz bölgesine doğrudan satış yaparsa acentaya ücret öder[/FONT]
 
Ce: Kpss-a hukuk grubu soru ve cevapları

paylaşım için teşekkürler
 
Back
Yukarı