Vatandaşlık Dersi Çıkmış Sorular

Aşk'a İnanmışt'ı

Genel Yönetici
Staff member
Katılım
28 Mart 2008
Mesajlar
23.247
Tepki puanı
2.148
Puanları
163
Yaş
40
Bulunduğu Yer
ŞANLIURFA
Tuttuğu Takım
GALATASARAY
1. İdari vesayet ilkesi aşağıdakilerden hangisinin bir sonucudur? A) İdarenin bütünlüğü ilkesinin B) Kamu idarelerinin özerkliğinin korunması ilkesinin C) Yetki genişliği ilkesinin D) Merkezden yönetim ilkesinin E) Yerindelik denetimi ilkesinin 2. Aşağıdakilerden hangisi Türk vatandaşlığını kanıtlamada kullanılabilecek belgelerden biri değildir? A) Pasaport B) Pasavan C) Nüfus kayıtları D) Nüfus cüzdanı E) Seyahat vesikası 3. Aşağıdakilerden hangisi merkezi idarenin görevlilerinden biri değildir? A) İl idare şube başkanı B) Kaymakam C) Köy muhtarı D) İl idari kurulu üyesi E) İlçe idare kurulu üyesi 4. Aşağıdakilerin hangisinde ilk kez birden çok siyasal parti yer almıştır? A) 1950 yılında yapılan milletvekili seçimlerinde B) 1961 Anayasası'nın halkoyuna sunulmasında C) Birinci Büyük Millet Meclisi seçimlerinde D) 1927 yılında yapılan milletvekili seçimlerinde E) 1946 yılında yapılan milletvekili seçimlerinde 5. Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu, aşağıdaki mali kurumlardan hangisinin gözetim ve denetimi altında çalışır? A) TC. Merkez Bankası B) Türkiye Bankalar Birliği C) Maliye Bakanlığı D) Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu E) Hazine Müsteşarlığı 6. Sıkıyönetim veya olağanüstü hal durumunda çıkarılabilecek kanun hükmünde kararnamelerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? A) Resmi Gazete'de yayımlanmaları gerekmez. B) Bir yetki kanununa dayanması gerekmez C) Bakanlar Kurulu'nca Danıştay'ın incelemesinden geçirildikten sonra çıkarılabilir. D) Temel hak ve hürriyetlere ilişkin düzenleme yapamaz. E) TBMM'nin onayına sunulmasına gerek yoktur. 7. Bir kişinin, canına veya malına yönelik yapılan saldırılara kaşı kendini savunmasına hukuk dilinde ne denir? A) Zor kullanma B) Meşru müdafaa C) Savunma D) Gayrı meşru savunma E) Cebri saldırı 8. Aşağıdakilerden hangisi, 1982 Anayasası'na göre, "Sosyal ve e-konomik haklar" bölümünde yer almıştır? A) Seçme ve seçilme hakkı B) Seyahat hakkı C) Haberleşme hakkı D) Sendika kurma hakkı E) Din ve vicdan özgürlüğü hakkı 9. Aşağıdaki ülkelerden hangisi, Birleşmiş Milletler teşkilatında veto hakkına sahiptir? A) Belçika B) Japonya C) Çin D) İspanya E) Almanya 10. Laiklik ilkesi, hangi yıl anayasada yapılan değişiklikle yer almıştır? A) Anayasada 1937'de yapılan değişiklikle B) Anayasada 1924'te yapılan değişiklikle C) Anayasada 1928'de yapılan değişiklikle D) 1961 Anayasası'nın kabul edilmesiyle E) Anayasada 1946 yapılan değişikle 11. Aşağıdaki devletlerden hangisi, dünyanın en zengin ve en gelişmiş sekiz ülkesi içerisinde yer almaktadır? A) Hollanda B) İspanya C) Belçika D) Macaristan E) Rusya 12. Türkiye'de halk, yöneticilerini aşağıdaki yollardan hangisiyle belirler? A) Güven oylamasıyla B) Seçimle C) İki dereceli seçim sistemiyle D) Halk oylamasıyla E) Gensoru yoluyla 13. Türkiye'de üniversite rektörleri, hangi makam tarafından atanır? A) Bakanlar Kurulu B) Başbakan C) Milli Eğitim Bakanı D) Cumhurbaşkanı E) Yüksek Öğretim Kurulu Başkanı 14. 1982 Anayasası'na göre, yeni bir ilin kurulması aşağıdaki kurumlardan hangisinin alacağı kararla gerçekleşebilir? A) Bakanlar Kurulu'nun B) Cumhurbaşkanlığı'nın C) TBMM'nin D) Anayasa Mahkemesi'nin E) İçişleri Bakanlığı'nın 15. Aşağıdakilerden hangisi, doğrudan seçimle göreve gelen yöneticilerden biri değildir? A) Muhtarlar B) İl Genel Meclis Üyeleri C) İl Özel İdare Meclisi Üyeleri D) Belediye Başkanları E) Valiler 16. l. Tarım II. İnşaat III. Hizmet IV. Sağlık Türkiye'de istihdam alanlarının hangi ikisinde, kalifiye olmayan işgücü en fazla kullanılmaktadır? A) l ve II B) l ve III C) l ve IV D) II ve IV E) III ve V 17. Türkiye'de serbest piyasa kuralları içerisinde özel ve kamu kuruluşları arasındaki uyuşmazlıklarla ilgilenmek ve piyasadaki tekelleşmeyi önlemek, aşağıdaki kurumlardan hangisinin görevi kapsamındadır? A) Merkez Bankası'nın B) Hazine Müsteşarlığının C) Sermaye Piyasası Kurumu'nun D) Ekonomiden Sorumlu Devlet Bakanlığı'nın E) Rekabet Kurulu'nun 18. Aşağıdakilerden hangisi, 1982 Anayasasına göre, TBMM'nin görev ve yetkileri arasında yer almaz? A) Savaş ilanına karar vermek B) Yasaların iptali için yapılan başvuruları görüşmek C) Bakanları denetlemek D) Kanun koymak ve gerektiğinde değiştirmek E) Bütçe tasarılarını görüşmek ve kabul etmek 19. Seferberlik, uygulama alanı ve kapsamı bakımından iki gruba ayrılır. Aşağıdakilerden hangisi uygulama alanı bakımından seferberlik türüdür? A) Topyekün seferberlik B) Silahlı Kuvvetler Seferberliği C) Sanayi Seferberliği D) Genel Seferberlik E) Mal ve Hizmet Seferberliği 20. l. Nükleer Silahlar II. Biyolojik Silahlar III. Kimyasal Silahlar Bu üç önemli silah aşağıdaki kısaltmalardan hangisi ile ifade edilmektedir? A) NBM B) ABN C) NBS D) NBC E) Fizyon 21. l. İl Seçim Kurulu II. Bakanlar Kurulu III. Milli Güvenlik Kurulu IV. Anayasa Mahkemesi 1982 Anayasası'na göre siyasi partilerin gelir ve giderlerinin denetimini yandakilerden hangisi yapmaktadır? A) l ve II B) II ve III C) III ve iv D) Yalnız ll E) Yalnız IV 22. l. Diyanet İşleri Bakanlığı II. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu III. Devlet Denetleme Kurulu 1982 Anayasası'nda düzenlenmiş kurumlardan biri yukarıdakilerden hangisi değildir? A) Yalnız B) Yalnız II C) Yalnız ll D) l ve II E) II ve IV 23. l. Avrupa insan Hakları Mahkemesi II. Avrupa Parlamentosu III. Avrupa Güvenlik Konseyi Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi gereğince yukarıdakilerden hangisine kişiler bireysel başvuru yapabilir? A) Yalnız B) Yalnız II C) Yalnız ll D) l ve II E) II ve III 24. Aşağıdakilerden hangisi Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nda Subaylara verilen rütbelerden biri değildir? A) Tümamiral B) Koramiral C) Tuğamiral D) Tuğgeneral E) Oramiral 25. l. Marşı İstiklal Marşı'dır. II. TBMM seçimlerinin beş yılda bir yapılması III. Dilinin 'Türkçe" olması 1982 Anayasasında Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin "değiştirilemez, değiştirilmesi teklif edilemez" maddeleri vardır. Yukarıdakilerden hangisi bunlar arasında yer alır? A) l ve II B) l ve III C) l ve III D) Yalnız II E) Yalnız ll
 
26. l. Milletvekilleri seçildikleri bölgenin temsilcisidirler. II. Milletvekilleri oy verenlerin temsilcisidir III. Milletvekilleri tüm milletin temsilcisidir Milletvekillerinin temsil durumlarıyla ilgili 1982 Anayasası'na göre yukarıdakilerden hangisi doğrudur? A) Yalnız B) Yalnız II C) Yalnız ll D) l ve II E) II ve III 27. l. Meclis Başkanı II. Geçici Başbakan III. Görevde bulunan Meclis TBMM seçim dönemi dolmadan seçimin yenilenmesine karar verdiği zaman, yeni meclis seçilene kadar Meclis'in yetkilerini yukarıdakilerden hangisi kullanır? A) Yalnız B) Yalnız II C) Yalnız ll D) l ve II E) II ve III 28. I. Bakanlardan biri II. Yerine görevlendireceği bir bakanlık görevlisi III. Başbakanlık müsteşarı 1982 Anayasasına göre, açık olan bakanlıklardan izinli ya da özürlü bakana aşağıdakilerden hangisi geçici bir süreyle vekalet etme yetkisine sahiptir? A) Yalnız ll B) Yalnız II C) Yalnız l D) III ve II E) l ve III 29. Türkiye'nin de taraf olduğu uluslar a-rası sözleşmeler ve bunların yaptırım güçleri vardır. Buna göre Türkiye, taraf olduğu uluslar arası sözleşmeler gereğince aşağıdakilerden hangisinin zorunlu yargı yetkisini kabul etmiştir? A) Avrupa Parlamentosu B) Birleşmiş Milletler Adalet Divanı C) Uluslar arası para onu D) Avrupa Konseyi E) Avrupa insan Hakları Mahkemesi 30. l. Cumhurbaşkanı'nın halk tarafından seçilmesi II. Cumhurbaşkanı'nın tek başına yaptığı işlerin yargı denetimine açık olması III. Yasama-yürütme-yargı işlerinin tek elden yürütülüyor olması Türk parlamenter sisteminin yukarıda verilen özelliklerinden hangisi doğrudur? A) Yalnız l B) Yalnız II C) Yalnız lll D) l ve II E) II ve III CEVAP ANAHTARI 1. A 7. B 13. D 19. D 25. B 2. E 8. D 14. C 20. D 26. C 3. C 9. C 15. E 21. E 27. C 4. E 10. A 16. A 22. B 28. C 5. D 11. E 17. C 23. A 29. E 6. D 12. B 18. B 24. D 30. C
 
Back
Yukarı