1. This site uses cookies. By continuing to use this site, you are agreeing to our use of cookies. Learn More.

78 Soruyla İnkılaplar Tekrarı

Konusu 'Deneme sınavları' forumundadır ve Aşk'a İnanmışt'ı tarafından 14 Aralık 2012 başlatılmıştır.

 1. Aşk'a İnanmışt'ı

  Aşk'a İnanmışt'ı Genel Yönetici Staff Member

  Katılım:
  28 Mart 2008
  Mesajlar:
  23.192
  Beğenilen Mesajları:
  2.143
  Bulunduğu Yer:
  ŞANLIURFA
  Tuttuğu Takım:
  GALATASARAY
  Skype:
  fehmi56397
  1. M. Kemâl, 9 Eylül 1923’te Halk Fırkası’nı kurmuştur. Bu partinin de desteği ile Ankara başkent ilân edilmiştir? Ayrıca, cumhuriyet rejimine geçilmesinde de etkili olmuştur.
  Buna göre, M. Kemâl, sözü geçen partiyi kurmakla en çok, aşağıdakilerden hangisini amaçlamıştır?
  A)İnkılâpları gerçekleştirecek kadroyu tek çatı altında toplamak B)İnkılâp karşıtlarının bir parti kurmasını engellemeyi C)Toplumda ikiliklerin çıkmasını önlemeyi D)Tam bağımsızlığı gerçekleştirmeyi E)Çok partili hayatın oluşmasını sağlamayı 2. 1928’de, anayasadaki, “Devletin resmî dîni İslâmdır” maddesinin çıkartılmasının en önemli sonucu, aşağıdakilerden hangisidir? A)Hukukî alanda din ayrımının sona ermesi B)Rejim tartışmalarının bitirilmesi C)Anayasanın lâikleşmesi konusunda önemli bir adımın atılması D)Toplumdaki dînî çatışmaların sona ermesi E)Atatürk ilkelerinin anayasada yer alması 3. I.Kabotaj Kanunu’nun çıkartılması II.Milâdı Takvim’e geçilmesi III.Boğazların uluslar arası ticarete açılması IV.Saat, ölçü ve rakamların değiştirilmesi V.Teşvik-i Sanayi Kanunu’nun çıkartılması
  Yukarıdakilerden hangileri, Batılı devletlerle ekonomik ilişkileri düzenlemek ve kolaylaştırmak amacıyla yapılmıştır? A)III-V B)II-IV C)IV-V D)I-III E)II-V 4. Aşağıdakilerden hangisi, II. TBMM’nin gerçekleştirdiği ilk inkılâptır? A)Saltanatın kaldırılması B)Cumhuriyet’in ilân edilmesi C)Yeni Türk harflerinin kabûl edilmesi D)Halifeliğin kaldırılması E)Medenî Kanun’un uygulamaya konulması 5. I.Şeriye ve Evkaf Vekâleti’nin kaldırılması II.Tevhid-i Tedrisat Kanunu’nun kabûl edilmesi III.Medenî Kanun’un kabûl edilmesi IV.Tekke ve Zâviyelerin kapatılması
  Yukarıda verilenlerden lâiklik çalışmalarıyla ilgili olmayan gelişme, aşağıdakilerden hangisidir? A)Din ve devlet işlerinin ayrılması B)Eğitimde lâikleşme sürecinin başlaması C)Ordunun siyâsetten ayrılması D)Hukuk sisteminin lâikleşmesi E)Çağdaş bir Türk toplumunun oluşması
   

 2. Aşk'a İnanmışt'ı

  Aşk'a İnanmışt'ı Genel Yönetici Staff Member

  Katılım:
  28 Mart 2008
  Mesajlar:
  23.192
  Beğenilen Mesajları:
  2.143
  Bulunduğu Yer:
  ŞANLIURFA
  Tuttuğu Takım:
  GALATASARAY
  Skype:
  fehmi56397
  6. I.Eğitimde ikiliğe son vermek II.Eğitimde çağdaşlaşmak III.Eğitimde lâikliği sağlamak
  Yukarıdaki amaçları gerçekleştirmeye yönelik en önemli ilk inkılâp, aşağıdakilerden hangisidir? A)Şeriye ve Evkaf Vekâleti’nin kaldırılması B)Tekke ve Zâviyelerin kapatılması C)Maarif Teşkilâtı Kanunu’nun çıkarılması D)Tevhid-i Tedrisat Kanunu’nun kabûl edilmesi E)Üniversitelerin açılması 7. I.Türklerin sarı ırktan olduğuna ilişkin Avrupa’daki yanlış bilgiler II.Türk toprakları üzerinde yabancıların târihî iddiaları
  Yukarıdaki asılsız târih tezlerini çürütmek ve Kurtuluş Savaşı’nın kültürel alanda devamını sağlamak için, aşağıdakilerden hangisi gerçekleştirilmiştir? A)Yeni Türk harfleri kabûl edilmiştir B)Türk Dil Kurumu açılmıştır C)Türk Tarih Kurumu açılmıştır D)Tevhid-i Tedrisat kanunu çıkartılmıştır E)Halk Evleri kurulmuştur 8. 1.İzmir İktisat Kongresi (18 Şubat – 4 Mart 1923) kararları arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz? A)Ham maddesi yurt içinde yetişen sanayi dalları kurulmalıdır B)Özel teşebbüse kredi sağlayacak bir devlet bankası kurulmalıdır C)Dış borçlanmaya gidilerek, yabancı işletmelerin kurulması sağlanmalıdır D)Küçük çaplı işletmelerden hızla büyük işletmelere geçilmelidir E)Özel sektör devlet tarafından desteklenmelidir 9. I.1929 Dünya Ekonomik Krizi’nin yaşanması II.Özel sektörün başarısız olması Yukarıdaki gelişmeler, aşağıdakilerden hangisinin hazırlayıcısı olmuştur? A)Teşvik-i Sanayi Kanunu’nun çıkarılmasının B)Devlet bankalarının açılmasının C)Duyûn-u Umûmîye İdâresi’nin kapatılmasının D)Devletçilik ilkesinin uygulanmasının E)Âşâr vergisinin kaldırılmasının 10.Aşağıdakilerden hangisiyle, hukukî alandaki ikilikler sona ermiştir? A)Tevhid-i Tedrisat kanunu’nun çıkartılmasıyla B)Medenî Kanun’un kabûl edilmesiyle C)Ölçü birimlerinin değiştirilmesiyle D)Medreselerin kapatılmasıyla E)Soyadı Kanunu’nun kabûl edilmesiyle
  11.Aşağıdakilerden hangisi, Medenî Kanun ile ulaşılmak istenen amaçlar arasında yer almaz? A)Din ve mezhep çatışmalarını sona erdirmek B)Hukuk birliğini sağlamak C)Siyâsî açıdan kadın – erkek eşitliğini sağlamak D)Azınlıklara tanınan hukukî ayrıcalıklara son vermek E)Hukukî alanda çağdaşlaşmak 12.Aşağıdakilerden hangisi, lâiklik ilkesini gerçekleştirmek için yapılan inkılâp hareketleri arasında yer almaz? A)Şeriye ve Evkaf Vekâleti’nin kaldırılması B)Tekke ve zâviyelerin kapatılması C)Tevhid-i tedrisat Kanunu’nun kabûl edilmesi D)Soyadı Kanunu’nun çıkartılması E)Maarif Teşkilâtı Hakkında Kanun’un kabûl edilmesi 13.Türkiye’de eğitim alanında lâikleşme çalışmalarını başlatan ilk gelişme, aşağıdakilerden hangisidir? A)Tekke ve zâviyelerin kapatılması B)Medreselerin kapatılması C)Tevhid-i Tedrisat Kanunu’nun çıkartılması D)Yeni Türk alfabesinin kabûl edilmesi E)Batı tarzı üniversitelerin açılması 14.1934’te “Hacı, Hoca, Molla, Efendi” gibi unvanlar kaldırılmıştır. Bu kanun, aynı yıl çıkartılan aşağıdaki hangi kanunun devamı niteliğindedir? A)Medenî Kanun’un D)Soyadı Kanunu’nun B)Tevhid-i Tedrisat Kanunu’nun E)Kılık – kıyafet Kanunu’nun C)Takrir-i Sükûn Kanunu’nun 15.I.Evlenme hakkı II.Miras hakkı III.Meslek seçme hakkı IV.Seçme ve seçilme hakkı V.Eğitim hakkı Yukarıdakilerden hangisi, Türk kadınının pek çok Avrupalı hemcinsinden daha önce sahip olduğu bir haktır? A)I B)II C)III D)IV E)V 16.Cumhuriyetin ilk yıllarında azınlıkların hukukî düzeninde patrikhaneler önemli bir rol oynamıştır. Ayrıca Müslümanların da mezhep farkları hukuk sisteminde sorunlara sebep olmuştur. Yukarıdaki hukukî sorunların çözümlenerek hukuk birliğinin kurulmasını sağlayan gelişme, aşağıdakilerden hangisidir? A)Halifeliğin kaldırılması B)Medenî Kanun’un kabûl edilmesi C)Tevhid-i Tedrisat Kanunu’nun kabûl edilmesi D)Kadınlara siyâsî haklar verilmesi E)Medreselerin kapatılması 17.Tarımın geliştirilmesi ve köylünün durumunun iyileştirilmesi için düşünülen, ancak günümüze kadar tam uygulanamayan inkılâp, aşağıdakilerden hangisidir? A)Tarım Kredi Kooperatiflerinin kurulması B)Köylüye destek amaçlı devlet bankası açılması C)Yüksek Ziraat Enstitülerinin açılması D)Âşâr vergisinin kaldırılması E)Toprak reformunun yapılması 18.I.Rejim konusundaki tartışmalar büyük ölçüde sona ermiştir II.Kabine sistemine geçilmiştir III.Devlet başkanlığı sorunu çözümlenmiştir Yukarıdaki bilgiler aşağıdaki inkılâplardan hangisinin sonuçları arasında yer alır? A)Saltanatın kaldırılmasının B)Cumhuriyetin ilân edilmesinin C)Halifeliğin kaldırılmasının D)Medenî Kanun’un kabûl edilmesinin E)Çok partili hayata geçilmesinin 19.Aşağıdaki inkılâp hareketlerinden hangisinin amacı yanlış verilmiştir? İnkılâp Amaç A)Maarif teşkilâtı -Eğitimde lâikleşmekHakkında Kanun B)Medenî Kanun -Hukuk birliğini gerçekleştirmek C)Şeriye ve Evkaf Vekâleti’nin - Eğitim – öğretim birliğini kapatılması sağlamak D)Halifeliğin kaldırılması - Yönetimde lâikleşmek E)Tekke ve zâviyelerin kapatılması - Toplumsal yapılanmayı çağdaşlaştırmak
   

 3. Aşk'a İnanmışt'ı

  Aşk'a İnanmışt'ı Genel Yönetici Staff Member

  Katılım:
  28 Mart 2008
  Mesajlar:
  23.192
  Beğenilen Mesajları:
  2.143
  Bulunduğu Yer:
  ŞANLIURFA
  Tuttuğu Takım:
  GALATASARAY
  Skype:
  fehmi56397
  20.Cumhuriyetin ilk yıllarında, hukukî alandaki bazı sorunlar sebebiyle bu alanda çalışmalar yapılmıştır. Gelişmiş bir hukuk düzeni oluşturmak amacıyla başlatılan çalışmalarda, Batı’daki gelişmiş hukuk sistemleri Türk toplumunun ihtiyaç ve koşullarına göre düzenlenmiştir. Aşağıda verilen devlet ve onlardan alınan kanunların eşleştirmesi hangisinde yanlış olarak verilmiştir? A)İngiltere – İdare Hukuku B)Almanya – Ceza mahkemeleri Usulü Kanunu C)İtalya – Ceza Kanunu D)İsviçre – Medenî Kanun E)İsviçre – Hukuk Mahkemeleri Usulü Kanunu 21.Aşağıdakilerden hangisi, Atatürk’ün eğitim programının dayandığı temel ilkelerden biri değildir? A)Eğitimde millî bir nitelik olmalıdır B)Dînî eğitim ön plânda tutulmalı, ancak bilimselliğe de yer verilmelidir C)Eğitim karma, işe dayalı ve disiplinli şekilde verilmelidir D)Eğitim bilimsel verilere göre düzenlenmelidir E)Eğitim ve öğretimde, zümre veya kültür farklılıkları ortadan kaldırılarak birlik sağlanmalıdır 22.1926’da çıkartılan Kabotaj kanunu ile ulaşılmak istenen amaç, aşağıdakilerden hangisidir? A)1.Beş Yıllık Kalkınma Plânı’nı uygulamak B)Tarımı geliştirmek C)Sanayiyi geliştirmek D)Millî denizciliği geliştirmek E)Duyun-u Umûmîye’nin sona erdirilmesini sağlamak 23.Aşağıdakilerden hangisi, 1924’te kabûl edilen Tevhid-i Tedrisat Kanunu ile ilgili değildir? A)Eğitim ve öğretim birliğinin sağlanması B)Eğitim – öğretim işlerinin devlet denetimine alınması C)İlk öğretimin yalnız erkek çocuklar için zorunlu tutulması D)Eğitim – öğretimin lâik şekle dönmesi E)Eğitim – öğretimin çağdaşlaşması 24.Türk Dil Kurumu’nun açılma sebepleri arasında, aşağıdakilerden hangisi bulunmaz? A)Türkçeyi olumsuz etkileyen yabancı sözcüklerden arındırmak B)Türkçeyi kolay anlaşılan ve işlek bir dil hâline getirmek C)Türkçeyi uluslar arası bilim dili hâline getirmek D)Türkçeyi kendi kaynaklarıyla zenginleştirmek E)Türkçeyi Batı dilleriyle kaynaştırmak 25.I.Cumhuriyet ilkeleri ile bağdaşmaması II.Abdülmecit Efendi’nin devlet başkanı gibi davranması III.Bazı siyâsî çevrelerin eskiye dönme düşüncesi Yukarıda verilenler, aşağıdaki inkılaplardan hangisinin yapılmasına ortam hazırlamıştır? A)Saltanatın kaldırılması B)Tevhid-i Tedrisat Kanunu’nun kabûl edilmesi C) Halifeliğin kaldırılması D)Erkan-ı Harbiye Umûmî Vekâleti’nin kaldırılması E)Diyanet İşleri başkanlığı’nın kurulması 26.Atatürk’ün sağlığında gerçekleştirilen son inkılâp, aşağıdakilerden hangisidir? A)Tekke ve zâviyelerin kapatılması B)Medenî Kanun’un kabûl edilmesi C)Yabancı okulların denetim altına alınması D)Milâdî Takvim’in kullanılmaya başlaması E)Soyadı Kanunu’nun çıkartılması 27. 1925’te Kıyafet Kanunu çıkartılmıştır. Bu kanunla ulaşılmak istenen amaç, aşağıdakilerden hangisidir? A)Batılı devletlerin Türkiye ile ilgili yanlış düşüncelerini değiştirmek ve aralarına almalarını sağlamak B)Yönetimde lâikleşmeyi sağlamak C)Millî kıyafet kültürünü yaşatmak D)Türkiye’nin İslâmiyetten uzaklaştığını kanıtlamak E)Kıyafetleri dînî inançlara göre yeniden düzenlemek 28.Batı ile ekonomik ilişkilerin kolaylaşması için yapılan gelişmeler arasında, aşağıdakilerden hangisi yer almaz? A)Türk Dil Kurumu’nun açılması B)Milâdî Takvim’in kabûl edilmesi C)Uluslar arası rakamların kabûl edilmesi D)Hafta tâtilinin değiştirilmesi E)Yeni ölçü birimlerinin uygulanması 29.Aşağıdakilerden hangisi, yeni Türk alfabesinin kabûl edilmesinin sebeplerinden biri değildir? A)Arap alfabesinin Türk dilinin yapısına uymaması B)Konuşma dili ile yazı dili arasında fark olması C)Okuma – yazma oranının arttırılmak istenmesi D)Batı ile ekonomik ilişkileri geliştirme amacının güdülmesi E)Bilimsel gelişmelerin yakından izlenmek istenmesi 30.Aşağıdakilerden hangisi, halifeliğin kaldırılmasıyla ilgili değildir? A)Lâkliğin önündeki en önemli engel kaldırılmıştır B)Anayasal yönetime geçişi sağlamıştır C)Çağdaş bir toplumun oluşmasına zemin hazırlanmıştır D)İnkılâplar hız kazanmıştır E)Osmanlı hanedanı yurt dışına gönderilmiştir 31.Aşağıdakilerden hangisi, Türkiye’de yaşanan lâikleşme aşamalarından biri değildir? A)Şeriye ve Evkaf Vekâleti’nin kaldırılması B)Maarif Teşkilâtı Hakkında Kanun’un çıkarılması C)Tekke ve zâviyelerin kapatılması D)Medenî Kanun’un kabûl edilmesi E)Kabotaj Kanunu’nun kabûl edilmesi 32.Kamu yararını doğrudan ilgilendiren işletmeleri millîleştirmekle yeni kurulan cumhuriyet hükûmetleri hangi amacı hedeflemişlerdir? A)Millî ekonominin dış rekabete hazır hale gelmesi B)Burjuva sınıfının güçlendirilmesi C)Millî ekonomiyi yabancı sermayeden arındırma düşüncesi D)Kamu harcamalarındaki açığı kapatma düşüncesi E)Ülkeyi kültür emperyalizminden koruma düşüncesi 33.Cumhuriyet Türkiyesi’nin ilk yıllarında ekonomik alanda temel tüketim mallarının ve önemli hizmetlerin devlet tarafından gerçekleştirilmesindeki temel etken aşağıdakilerden hangisidir? A)Halkın elinde yeterli sermayenin bulunmaması B)Yabancı sermayenin ülkeye girmesini engelleme düşüncesi C)Sermaye sınıfının yeni rejimi tehdit etme olasılığı D)özel girişimcinin mal varlığını yurt dışına çıkarmasını önleme E)Ülke ekonomisinin azınlıklar tarafından yönlendirilmesi 34.Cumhuriyetle birlikte yapılan değişimlerden biri de ölçülerde gerçekleştirilmiştir. Bu değişiklik, aşağıdaki ilişkilerin hangisinde Türk Devleti’ne kolaylık sağlamıştır? A)Siyâsî C)Kültürel E)Eğitim B)Diplomatik D)Ekonomik 35.Cumhuriyetin ilk yıllarında tarımla ilgili alınan hangi önlem Türk köylüsünün ekonomik ve sosyal açıdan gelişmesini sağlamıştır? A)Köylüye faizsiz borç para verilmesi B)Toprak reformu yapılması C)Çağdaş tarım konusunda üreticinin bilinçlendirilmesi D)Âşâr vergisinin kaldırılması E)Bilimsel tarıma geçişin sağlanması 36.Aşağıdakilerden hangisi Cumhuriyet’in ilânından önce Avrupalılar tarafından kurulmuş, Cumhuriyet sonrasında da varlığını sürdürmüştür? A)Ziraat Bankası C)Etibank E)Yapı ve Kredi Bankası B)Osmanlı Bankası D)İş Bankası 37.Misâk-ı İktisadî İlkesi, aşağıdakilerin hangisiyle kabûl edilmiştir? A)Cumhuriyet’in ilânı ile B)Âşâr vergisinin kaldırılması ile C)Toprak reformunun yapılması ile D)Teşvik-i Sanayi Kanunu’nun yayınlanması ile E)1.İzmir İktisat Kongresi kararları ile 38.1929 Dünya Ekonomik bunalımı, hangi özelliğinden dolayı Türkiye’yi diğer ülkeler kadar olumsuz etkilememiştir? A)Cumhuriyet rejimi olmasından B)Lâik devlet olmasından C)Tarım ülkesi olmasından D)Batılılaşmakta olmasından E)Sanayileşmekte olmasından 39.1926’da Türk medenî Kanunu’nun yürürlüğe girmesiyle aşağıdakilerden hangisi gerçekleşmemiştir? A)Kadınlara meslek seçme hakkı tanındı B)Kadınlara boşanma hakkı verildi C)Miras kanununda kadın – erkek eşitliği sağlandı D)Mahkemelerde tanık olmada kadın – erkek eşitliği sağlandı E)Patrikhanenin dünya işleriyle ilgili yetkileri kaldırıldı 40.Aşağıdakilerden hangisi, Kemalist Ekonomi Politikası” denilen, Atatürk’ün ekonomi anlayışının özelliklerinden biri değildir? A)Halkın, ayrım yapılmaksızın yaşam düzeyinin yükseltilmesi B)Demir – Çelik Fabrikası’nın Ruslara yaptırılması C)Ekonomik ve toplumsal kalkınmanın bir bütün olarak algılanması D)Teşvik-i Sanayi Kanunu’nun çıkartılması E)Denk bütçe yapılarak enflasyonun engellenmesi 41.Bütün okulların Millî Eğitim Bakanlığı’na bağlanmasını ve eğitimde ikiliğin kaldırılmasını sağlayan kanun aşağıdakilerden hangisidir? A)Mecelle D)Tevhid-i Tedrisat kanunu B)Medenî Kanun E)Kanunnâme-i Âli Osman C)Teşkilât-ı Esâsîye Kanunu
   

 4. Aşk'a İnanmışt'ı

  Aşk'a İnanmışt'ı Genel Yönetici Staff Member

  Katılım:
  28 Mart 2008
  Mesajlar:
  23.192
  Beğenilen Mesajları:
  2.143
  Bulunduğu Yer:
  ŞANLIURFA
  Tuttuğu Takım:
  GALATASARAY
  Skype:
  fehmi56397
  42.1921 Anayasası, Kuvvetler Birliği ilkesini benimsemiştir. Kanunları yapan da uygulayan da TBMM’dir. Anayasanın bu özelliğinin sebebi, aşağıdaki seçeneklerin hangisinde belirtilmiştir? A)İstanbul Hükûmeti’ni etkisizleştirmek B)Halkı İstanbul Hükûmeti’ne karşı ayaklanmaya teşvik etmek C)Önemli kararların hemen uygulanmasını sağlamak D)Egemenliğin kayıtsız – şartsız millete ait olduğunu göstermek E)Saltanatın kaldırılmasına zemin hazırlamak 43.Aşağıdaki olaylardan hangisinden sonra, hukuksal ve toplumsal alanlarda lâikleşme uygulamaları yoğunluk kazanmıştır? A)Menemen İsyânı’nın bastırılmasıyla B)Saltanatın kaldırılmasıyla C)1924 Anayasası ile D)Hilafetin kaldırılmasıyla E)Medenî Kanun’un çıkartılmasıyla 44.Türk Medenî Kanunu’nun İsviçre Medenî Kanunu’nu esas almasının sebepleri arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur? A)Kadınlara siyâsî haklar vermesi B)Avrupa’da en son hazırlanan kanun olması C)Lâik esaslar taşıması D)Sorunlara akılcı ve pratik çözümler getirmesi E)Türk toplum yapısına uygun olması 45.Aşağıdakilerden hangisi, Türkiye’de lâikliğin uygulamaya konulmasına yönelik inkılâplardan biri değildir? A)Halifeliğin kaldırılması B)Şeriye ve Evkaf Vekâleti’nin kaldırılması C)Yabancı okulların Türk kanunlarına tâbi olması D)Medenî Kanun’un kabûlü E)Tekke ve zâviyelerin kapatılması 46.I.Fabrika üretimine geçilmelidir II.Özel girişimcilere kredi sağlayacak bir devlet bankası kurulmalıdır III Sendika kurma hakkı tanınmalıdır IV.Âşâr vergisi kaldırılmalıdır Yukarıda, 1923 İzmir İktisat kongresi kararlarından bir bölümü verilmiştir. Hangi seçenek, bu kongre kararlarından değildir? A)I B)II C)III D)IV E)V 47.Aşağıdaki gelişmelerden hangisi, tarımı geliştirmek için yapılan çalışmaların içinde değerlendirilemez? A)Zirai Donatım Kurumu’nun oluşturulması B)Âşâr vergisinin kaldırılması C)Ziraat bankası’nın kurulması D)Toprak reformu yapılmaya çalışılması E)Kabotaj Kanunu’nun çıkartılması 48.Kabotaj kanunu’nun çıkartılması aşağıdaki gelişmelerden hangisinin doğal bir sonucudur? A)Kapitülasyonların kaldırılmasının B)İş bankası’nın kurulmasının C)Medenî Kanun’un kabûl edilmesinin D)Çok partili hayata geçilmesinin E)Âşâr vergisinin kaldırılmasının 49.Aşağıdakilerden hamgisi Tevhid-i tedrisat Kanunu’nun sonuçları arasında yer almaz? A)Eğitimde eşitlik gerçekleştirilmiştir B)İlkokul kız ve erkek çocuklarına zorunlu tutulmuştur C)Latin harfleri kabûl edilmiştir D)Maarif Bakanlığı (MEB) kurulmuştur E)Eğitim programları çağdaşlaştırılmıştır 50.Teşvik-i Sanayi Kanunu’nun uygulanmasında zorluklar çıkması, kapitalizmin 1929 Ekonomik Bunalımı, Millî Burjuvazi’nin yaratılamayışı üzerine hayata geçirilen ekonomik politika aşağıdakilerden hangisidir? A)Liberalizm C)Milliyetçilik E)Devletçilik B)Kapitalizm D)Halkçılık 51.Hukuk alanında lâikleşmenin sebepleri arasında gösteremeyeceğimiz düşünce aşağıdakilerden hangisidir? A)Sorunların çözümünde eski hukuk sisteminin yetersiz kalması B)İnsan hakları konusuna yeteri kadar eğilinmemesi C) Hukuk sistemini çağdaşlaştırma düşüncesi D)Toplumsal ayrıcalıklara son verme düşüncesi E)Çağdaş normlara ulaşma amacı 52.Aşağıdakilerden hangisi, Halifeliğin kaldırılmasının sebeplerinden biri değildir? A)Halifenin târikat ileri gelenleriyle ilişki kurması B)Kurum olarak kalmasının yapılacak inkılâplara aykırı olması C)Halife Abdülmecit Efendi’nin kendini TBMM’nin üzerinde görmesi D)Halifenin Cumhuriyet aleyhtarı ayaklanmalar çıkartması E)Yeni devletin lâik yapıya kavuşturulmak istenmesi 53.Aşağıdakilerden hangisi, lâik düzene geçişin aşamalarından değildir? A)Harf İnkılâbı’nın gerçekleşmesi B)Tevhid-i Tedrisat Kanunu’nun kabûl edilmesi C)Kabotaj Kanunu’nun kabûl edilmesi D)Maarif Teşkilâtı Hakkında Kanun’un yürürlüğe girmesi E)Tekke ve zâviyelerin kapatılması 54.I.Eğitim – öğretim programları çağdaşlaşmıştır. II.İlk ve orta öğretimin esasları belirlenmiştir. Yukarıdaki gelişmeler, aşağıdakilerin hangisiyle ilgilidir? A)Medenî kanun’un kabûl edilmesi B)Maarif teşkilâtı hakkında Kanun’un kabûl edilmesi C)Yeni Türk harflerinin kabûl edilmesi D)Tevhid-i Tedrisat kanunu’nun kabûl edilmesi E)Medreselerin kapatılması 55.Aşağıdakilerden hangisi, çağdaşlaşma amacı taşımaz? A)Medenî kanun’un kabûlü D)Medreselerin kapatılması B)Yeni ölçü sistemlerinin kabûlü E)Âşâr vergisinin kaldırılması C)Şapka Kanunu 56.I.Medenî kanun’un kabûlü II.Anayasanın lâikleşmesi III Şeriye Vekâleti’nin kaldırılması IV Tekke ve zâviyelerin kapatılması V.Kabotaj kanunu’nun kabûlü
  Yukarıdakilerden hangisi diğerlerinden farklı amaçla yapılmıştır? A)I B)II C)III D)IV E)V 57.Yeni Türk harflerinin kullanılmaya başlanması, aşağıdakilerden hangisini gerekli kılmıştır? A)Türk Dil Kurumu’nun açılmasını B)Yabancı okullar için yönetmelik hazırlanmasını C)Tevhid-i Tedrisat Kanunu’nun kabûlünü D)Millet mektepleri’nin açılmasını E)Medreselerin kapatılmasını 58.Aşağıdaki inkılâplardan hangisi öncelikle kültürel ikiliği kaldırmaya yönelik inkılâplardandır? A)Medreselerin kapatılması B)Soyadı Kanunu’nun çıkartılması C)Halifeliğin kaldırılması D)Harf İnkılâbı’nın yapılması E)Tekkelerin kapatılması
   

 5. Aşk'a İnanmışt'ı

  Aşk'a İnanmışt'ı Genel Yönetici Staff Member

  Katılım:
  28 Mart 2008
  Mesajlar:
  23.192
  Beğenilen Mesajları:
  2.143
  Bulunduğu Yer:
  ŞANLIURFA
  Tuttuğu Takım:
  GALATASARAY
  Skype:
  fehmi56397
  59.Osmanlı maliyesinin en sağlam geliri olan, ürün üzerinden peşin olarak alınan, ancak Cumhuriyet Dönemi’nde kaldırılan vergi aşağıdakilerden hangisidir? A)Haraç C)Çift Bozan E)Âşâr B)Avarız D)Tekâlif-i Örfiye 60.Aşağıdakilerden hangisi, Atatürk Dönemi’nde toplumsal alanda yapılan yeniliklerden birisi değildir? A)Kılık-kıyafet Kanunu B)Soyadı kanunu C)Milâdî Takvim’in benimsenmesi D)Pazar gününün hafta sonu tatili olarak kabûl edilmesi E)Türk Tarih Kurumu’nun açılması 61.Aşağıdakilerden hangisi Medenî kanun’un kapsamı dışında kalır? A)Kadının mirastan pay alması D)Tek kadınla evlilik yapılması B)Kadınların milletvekili olması E)Resmî nikâh zorunluluğu C)Kadının meslek seçebilmesi 62.M. Kemâl bir konuşmasında, “...görürsünüz ki, milleti mahveden, esir eden, harabeden fenalıklar hep din örtüsü altındaki küfür ve kötülüklerden gelmiştir. Din ve mezhep, hiçbir zaman politika âleti olarak kullanılamaz.” Demiştir. Bu sözler, aşağıdakilerden hangisini korumaya ve kollamaya yöneliktir? A)Devletin bağımsızlığını D)Teokrasiyi B)Lâik devlet düzenini E)Halkçılığı C)Ekonomide devletçiliği 63.Yeni Türk devletinin ilk özel bankası aşağıdakilerden hangisidir? A)Ziraat Bankası C)Türk Ticaret Bankası E)Etibank B)İş bankası D)Osmanlı Bankası 64.Atatürk çağdaş Türkiye’yi yaratabilmek için eğitime büyük önem vermiştir.
  Aşağıdakilerden hangisi, O’nun dönemindeki uygulamalardan biri değildir? A)Yüksek Ziraat Enstitüsü açılmıştır B)Harp Okulu açılmıştır C)Millet Mektepleri açılmıştır D)Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi açılmıştır E)Darül Fünun İstanbul Üniversitesi adını almıştır. 65.Cumhuriyet Dönemi’nde yer altı kaynaklarımızın yerlerini, nicelik ve niteliklerini öğrenebilmek için aşağıdakilerden hangisi kurulmuştur? A)Etibank B)Türkiye İş Bankası C)Yüksek Ziraat Enstitüsü D)Türk Ticaret Bankası E)Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü 66.Aşağıdakilerden hangisi, Soyadı Kanunu’nun kabûl edilmesinin sebeplerinden değildir? A)Miras hakkını düzenlemek B)Toplumsal kargaşayı önlemek C)Çağdaşlaşmak D)Halkçılık ilkesini uygulamak E)Toplumsal eşitliği sağlamak 67.Aşağıdakilerden hangisi Kemâlist düşünce sistemi içerisinde yer almaz? A)Devlet yönetiminde millî etkinliği egemen kılmak B)Türk toplumunu çağdaş uygarlık düzeyine ulaştırmak C)Akılcı ve bilimsel olmak D)Bütün Türkleri bir bayrak altında toplamak E)Her alanda tam bağımsızlığı sağlamak 68.Aşağıdakilerden hangisi, eğitim alanında gerçekleştirilen lâikleşme hareketlerinden biri değildir? A)Medreselerin kapatılması B)Tevhid-i Tedrisat Kanunu’nun kabûl edilmesi C)Lâtin Alfabesi’nin kabûlü D)İlk öğretimin zorunlu olması E)Medenî Kanun’un kabûlü 69.Cumhuriyetin ilk yıllarında uygulanmak zorunda kalınan devletçilik politikasının temel amacı aşağıdakilerden hangisidir? A)Millî burjuvazi yaratmak B)Şehirleşmeyi hızlandırmak C)İşçi sınıfının oluşumunu sağlamak D)Karma ekonominin temelini atmak E)Devlet eliyle büyük yatırımları gerçekleştirmek 70.Aşağıdakilerden hangisi, Cumhuriyet’in ilânının sebepleri arasında yer almaz? A)Yeni hükûmetin bütün çabalara rağmen kurulamaması B)Yeni devletin rejiminin belli olmaması C)Dış basında Türkiye’nin rejimiyle ilgili aleyhte yayınlar yapılması D)Hilafet yanlılarının meclis çalışmalarını engellemeleri E)Saltanat kaldırıldığı için devlet başkanlığı makamının boş olması 71.23 Nisan 1920’de kurulan I.Meclis, 23 Nisan 1923’te yapılan milletvekili seçimleriyle yenilenmiş ve II.Meclis 11 Ağustos 1923’te yeni yasama yılına başlamıştır. Seçimlere gidilerek II.Meclis’in oluşturulmasının gerekçeleri arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur? A)Zor şartlar altında Millî Mücâdele’yi gerçekleştiren I.Meclis’in yıpranmış olması B)I.Meclis’teki saltanat yanlılarının yoğun muhalefette bulunmaları C)Millî egemenliği ve inkılâpları gerçekleştirmek için inkılâpçı kadrolara ihtiyaç duyulması D)M. Kemâl’i milletvekili hakkından yoksun bırakma girişimi E)İttihat ve Terakki yanlılarını meclisten uzaklaştırarak Hürriyet ve İtilâf Fırkası’na şans tanınması 72.Aşağıdakilerden hangisi çağdaşlaşma amacı taşımaz? A)Yeni ölçü birimlerinin kabûlü B)Şapka Kanunu’nun çıkartılması C)Batılı tarzda eğitim-öğretim veren okulların açılması D)Medenî Kanun’un kabûlü E)Âşâr vergisinin kaldırılması 73.I.Şeriye ve Evkaf Vekâleti’nin kaldırılması II.Tevhid-i Tedrisat Kanunu’nun kabûlü III Medenî Kanun’un kabûlü Yukarıdaki gelişmelerin ortak amacı, aşağıdakilerden hangisidir? A)Ekonomik gelişme D)Cumhuriyet yönetimine geçme B)Lâik devlet düzeni E)Millî egemenliği gerçekleştirme C)bağımsız devlet 74.Devletin lâikleşmesinde aşağıdakilerden hangisi bir aşama sayılmaz? A)Tevhid-i Tedrisat kanunu D)Medeni Kanun’un kabûlü B)Hilafetin kaldırılması E)Saltanatın kaldırılması C)Çok partili sisteme geçiş 75.Medreselerin kaldırılmasının en önemli sonucu aşağıdakilerden hangisidir A)Saltanat yanlılarının yapılanmasının önüne geçmek B)Lâik devlet anlayışına geçilmesi C)Türk dilinin uluslar arası kimliğe sokulması D)Kültür ikiliğinin önlenmesi E)Çağdışı bir kurumun ortadan kaldırılması 76.Aşağıdakilerden hangisi, hukuk alanında yapılan lâikleşme hareketlerinden birisidir? A)Cumhuriyetin ilânı B)Soyadı Kanunu’nun kabûl edilmesi C)Türk Dil Kurumu’nun kurulması D)Medenî Kanun’un kabûlü E)Kadınlara seçme ve seçilme hakkı verilmesi 77.Aşağıdakilerden hangisi, çağdaşlaşma amacına yönelik gelişmelerden biri değildir? A)Öğretimin birleştirilmesi B)Medenî Kanun’un kabûlü C)Teşvik-i Sanayi Kanunu’nun kabûlü D)Kılık – kıyafette değişiklik E)Yeni ölçü birimlerinin kabûl edilmesi 78.Aşağıdakilerden hangisi, Türkiye Cumhuriyeti’ne “millî kimlik” kazandırma gelişmelerinden biri değildir? A)Türk Dil Kurumu’nun kurulması B)Yabancı okulların denetim altına alınması C)Tevhid-i Tedrisat Kanunu D)Kadınlara seçme-seçilme hakkı verilmesi E)Türk Tarih Kurumu’nun açılması CEVAP ANAHTARI 1-A 11-C 2-C 12-D 3-B 13-C 4-B 14-D 5-C 15-D 6-D 16-B 7-C 17-E 8-C 18-B 9-D 19-C 10-B 20-B 21-B 31-E 22-D 32-C 23-C 33-A 24-E 34-D 25-C 35-D 26-E 36-B 27-A 37-E 28-A 38-C 29-D 39-E 30-B 40-E 41-D 51-B 42-C 52-D 43-D 53-C 44-A 54-B 45-C 55-E 46-D 56-E 47-E 57-D 48-A 58-A 49-C 59-E 50-E 60-E 61-B 71-E 62-B 72-E 63-B 73-B 64-B 74-C 65-E 75-B 66-A 76-D 67-D 77-C 68-E 78-D 69-E 70-C
   

Sayfayı Paylaş