1. This site uses cookies. By continuing to use this site, you are agreeing to our use of cookies. Learn More.

Kpss Tarih 130 Soru ile Hızlı Tekrar

Konusu 'Deneme sınavları' forumundadır ve Aşk'a İnanmışt'ı tarafından 14 Aralık 2012 başlatılmıştır.

 1. Aşk'a İnanmışt'ı

  Aşk'a İnanmışt'ı Genel Yönetici Staff Member

  Katılım:
  28 Mart 2008
  Mesajlar:
  23.174
  Beğenilen Mesajları:
  2.143
  Bulunduğu Yer:
  ŞANLIURFA
  Tuttuğu Takım:
  GALATASARAY
  Skype:
  fehmi56397
  KPSS TARİH SORULARI
  Not: Cevaplar aşağıdadır.
  1- I. Uygur Alfabesi
  II. Orhun Alfabesi
  III. Latin Alfabesi
  Yukarıdakilerden hangileri İslamiyet Öncesi Türk devletlerinin kullandıkları alfabeler arasındadır?
  a) I
  b) II
  c) III
  d) I ve II
  e) II ve III
  2- Aşağıdakilerden hangileri Uygurlara ait bir özellik değildir?
  a) Maniheizm ve Budizm dinlerine inanmışlardır.
  b) 14-18 harfli bir alfabe kullanmışlardır.
  c) Avrupa’da devlet kurmuşlardır.
  d) Türk mimarisinin ilk örneklerini vermişlerdir.
  e) Karabalasagun Yazıtlarını oluşturmuşlardır.
  3- I.Sosyal devlet anlayışını yansıtır.
  II. Türk tarihi ile ilgili bilgiler içerir.
  III. Veraset anlayışının düzenli hale gelmesinden bahseder.
  Yukarıdakilerden hangileri Orhun Kitabeleri’ne ait özellikler arasındadır?
  a) I
  b) II
  c) III
  d) I ve II
  e) II ve III
  4- I. Göktürk Devleti
  II. Uygur Devleti
  III. Büyük Selçuklu Devleti
  Yukarıdaki Türk devletlerinden hangileri hem Bizans hem de Çin ile ilişkilerde bulunmuşlardır?
  a) I
  b) II
  c) III
  d) I ve II
  e) II ve III
  5- I. Türk tarihinin belli bir coğrafyada incelenmesini zorlamıştır.
  II. Dil birliğinin korunmasını sağlamıştır.
  III. Bir bayrak altında toplanmaları mümkün olmuştur.
  Yukarıdakilerden hangileri Türklerin tarih boyunca değişik bölgelerde devlet kurmalarının sonuçları arasında yer almaz? kpssrehber.com
  a) I
  b) II
  c) III
  d) I ve II
  e) II ve III
  6- Türklerin kullandığı;
  I. Orhun Alfabesi
  II. Kril Alfabesi
  III. Uygur Alfabesi
  IV. Arap Alfabesi
  Yukarıdaki alfabelerden hangileri ulusal niteliktedir?
  a) I
  b) II
  c) I ve III
  d) I, II ve III
  e) II, III ve IV
  7- İslamiyet Öncesi Türk Devletlerinin;
  I. Dokumacılık
  II. Demircilik
  III. Mimari
  Yukarıdaki alanlardan hangilerinde gelişim göstermeleri yerleşik hayata geçtiklerinin bir kanıtıdır?
  a) I
  b) II
  c) III
  d) I ve II
  e) II ve III
  8- Aşağıdakilerden hangisi İslamiyet Öncesi Türk devletlerinde ahiret inancının olduğunun en açık göstergesidir?
  a) Konar-göçer hayat yaşanması
  b) Ölülerin eşyaları ile birlikte gömülmesi
  c) Doğa olaylarının ve varlıklarının kutsal kabul edilmesi
  d) Yazılı hukuk kurallarının olması
  e) Boylar federasyonu şeklinde örgütlenilmesi
   

 2. Aşk'a İnanmışt'ı

  Aşk'a İnanmışt'ı Genel Yönetici Staff Member

  Katılım:
  28 Mart 2008
  Mesajlar:
  23.174
  Beğenilen Mesajları:
  2.143
  Bulunduğu Yer:
  ŞANLIURFA
  Tuttuğu Takım:
  GALATASARAY
  Skype:
  fehmi56397
  9- I. Tarım
  II. Dokumacılık
  III. Askerlik
  Yukarıdakilerden hangileri Orta Asya Türk devletlerinin göçebe yaşam sürmelerinden dolayı gelişim gösteremediği alanlar arasındadır?
  a) I
  b) II
  c) III
  d) I ve II
  e) II ve III
  10- Aşağıdakilerden hangisi İslamiyet Öncesi Türk devletlerinde uluslararası ilişkiler olduğunun göstergesidir? kpssrehber.com
  a) Kağanın kurultay kararlarına uyması
  b) Ordu-millet anlayışının hakim olması
  c) Kam denilen din görevlilerinin devlet işlerine karıştırılmaması
  d) Hatun denilen hükümdar eşlerinin elçi karşılamalarında ve uğurlamalarında yer alabilmesi
  e) Kağan’a devleti yönetme yetkisinin Gök-Tanrı tarafından verildiğine inanılması
  11- Yeni Türk Devleti, Cumhuriyet’in ana ilkelerini ve Atatürk inkılaplarını milletin ruhuna sindirmek, halk arasındaki etnik, kültürel ve sosyal ayrılıkları gidermek, aydın ve halk kültürünü kaynaştırmak amacıyla aşağıdaki yollardan hangisine başvurmuştur?
  a) Halkevleri b) Öğretimin birleştirilmesi kanunu c) Köy enstitüleri d) Millet mektepleri e) Üniversite reformu
  12- I. Halkçılık
  II. İnkılapçılık
  III.Milliyetçilik
  Türk Dil Kurumu’nun kurulmasında yukarıdakilerden hangilerinin etkisi olduğu savunulabilir?
  a) II ve III b) I ve III c) III b) II e) I
  13- Aşağıdakilerden hangisi Türk halkının tehlikelere karşı ilk kez uyarılmasını ifade eder?
  a) Sivas Kongresi b) Havza Raporu c) Erzurum Kongresi d) Misakı Milli’nin ilanı e) Amasya Genelgesi
  14- Türk Milletçiliği her türlü ayrımcılığa karşıdır.
  Buna göre, aşağıdakilerden hangisi Milliyetçilik ilkesiyle doğrudan ilgilidir?
  a) Devletçilik b) Cumhuriyetçilik c) Laiklik d) İnkılapçılık e) Halkçılık
  15- Ulusal direncin sesini duyurabilmek amacıyla Sivas’ta çıkarılan gazete aşağıdakilerden hangisidir?
  a) Albayrak Vakit c) İkdam d) Hakimiyet-i Milliye e) İrade-i Milliye
  16- Kültür gelişmesindeki en önemli etken aşağıdakilerden hangisidir?
  a) İdeoloji b) Coğrafya c) Etkileşim d) Savaşlar e) Teknoloji
  17- Birinci Dünya Savaşında Rusya ile savaştığımız Doğu Cephesi aşağıdakilerden hangisiyle kapanmıştır?
  a) Lozan Barışı
  b) Paris Barış Konferansı
  c) Brest-Litowsk Antlaşması
  d) Versay Antlaşması
  e) Sevr Barışı
  18- Prens Sabahattin aşağıdaki fikir akımlarından hangisinin en önde gelen savunucusudur?
  a) Turancılık b) İslamcılık c) Osmanlıcılık d) Türkçülük
  e) Kişisel gelişim ve yerinden yönetim
  19- I. Dünya Savaşının sonunda Anlaşma Devletleriyle ilk bırakışmayı imzalayan Bağlaşma Devleti aşağıdakilerden hangisidir?
  a) Osmanlı Devleti b) Bulgaristan c) Avusturya d) Macaristan e) Almanya
  20- Aşağıdakilerden şahıslardan hangisi İttihat ve Terakki’nin Türkçülük ideolojisinin önde gelen bir düşünürüdür?
  a) Ziya Gökalp b) Mithat Paşa c) Mehmet Akif d) Ahmet Rıza e) Prens Sabahattin
  21- Aşağıdakilerden hangisi Divan’a diğerlerine göre daha sonra üye olmuştur?
  a) Şehülislam b) Defterdar c) Kazasker d) Sadrazam e) Nişancı
  22- Gelirleri doğrudan hazineye aktarılan topraklara ne ad verilir?
  a) Vakıf b) Yurtluk c) Ocaklık d) Mukataa e) Dirlik
  23- Nizam-ı Cedit ordusunun ihtiyaçlarını karşılamak için oluşturulan yapı aşağıdakilerden hangisidir?
  a) Eşkinci Ocağı b) Esham Sistemi c) Irad-ı Cedit d) Duyun-u Umumiye e) Sekban-ı Cedit
  24- Mondoros Mütarekesinden sonra Batı Anadolu’nun işgali aşağıdaki devletlerden hangisi tarafından gerçekleştirilmiştir?
  a) Sırbistan b) İtalya c) İngiltere d) Fransa e) Yunanistan
  25- Aşağıdakilerden hangisi ile 1930 yılında sağlanan Türk-Yunan dostluğu yeniden bozulmuştur?
  a) Patrikhane b) Ege Adaları c) Kıbrıs d) Hava sahanlığı e) Kıta sahanlığı
  26- Erzurum Kongresi sürerken Batı Anadolu’nun hangi kentinde bir kongre düzenlenmiştir?
  a) Alaşehir b) Muğla c) Balıkesir d) Aydın e) Nazilli
   

 3. Aşk'a İnanmışt'ı

  Aşk'a İnanmışt'ı Genel Yönetici Staff Member

  Katılım:
  28 Mart 2008
  Mesajlar:
  23.174
  Beğenilen Mesajları:
  2.143
  Bulunduğu Yer:
  ŞANLIURFA
  Tuttuğu Takım:
  GALATASARAY
  Skype:
  fehmi56397
  27- Amasya Tamiminde aşağıdaki şahıslardan hangisinin imzası yoktur?
  a) Mustafa Kemal Paşa
  b) Ali Fuat Paşa
  c) Refet Bey
  d) Rauf Bey
  e) İsmet Paşa
  28- Osmanlı Devletinin yükselme devrinde nasıl bir devletçilik vardı?
  a) Geniş anlamda devletçilik
  b) Ekonomik devletçilik
  c) Sosyalist devletçilik
  d) Liberal anlamda devletçilik
  e) Radikal devletçilik
  29- Türk inkılabı ve Atatürk aşağıdaki olayların hangisinden etkilenmiştir?
  a) Sanayi devrimi
  b) Fransız ihtilali
  c) Sovyet Devrimi
  d) İtalyan birliğinin kurulması
  e) Amerikan Bağımsızlık Savaşı
  30- Aşağıdakilerden hangisi Türk devriminin özelliklerinden biri değildir?
  a) Akılcı ve bilimci düşünce
  b) Demokratik ve cumhuriyetçi bir düzen
  c) Dışa kapalılık
  d) Çağdaşlık ve evrensellik
  e) Türk devrimi bir bütündür
  31- Fesin kaldırılmasının temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
  a) Türk-İslam nitelikli olmadığı
  b) Göze güzel görünmediği
  c) Kullanışlı olmadığı
  d) Dinsel bir simge haline geldiği için
  e) Masraflı olduğu için
  32- Tarihte ”ilk gerçek inkılap” niteliği kazanan olay aşağıdakilerden hangisidir?
  a) Rönesans hareketleri
  b) Sovyet ihtilali
  c) Amerikan bağımsızlık savaşı
  d) Ümit Burnu’nun keşfi
  e) Fransız ihtilali
  33- Aşağıdakilerden hangisi Atatürk’ün temel ilkelerinden birisi değildir?
  a) Laiklik b) Devletçilik c) Meşrutiyetçilik d) Milliyetçilik e) Cumhuriyetçilik
  34- Osmanlı eğitim sisteminde önemli bir yer tutan medreseler, aşağıdakilerin hangisi tarafından açılırdı?
  a) Vakıflar b) Ayan Meclisi c) Devlet d) Yabancı devletler e) Şahıslar
  35- Osmanlı dönemindeki eğitim kurumlarından ”Enderun” hangi amaca yönelik bir eğitim kurumu idi?
  a) Din adamı yetiştirmek
  b) Saraya devlet adamı yetiştirmek
  c) Ordu için eleman yetiştirmek
  d) Yabancı dille eğitim yapmak
  e) Laik hukuçu yetiştirmek
  36- Aklın inançtan önce geldiğini ve gerçek inanca ancak akıl yoluyla ulaşılabileceğini ileri süren İslam düşünürü aşağıdakilerden hangisidir?
  a) Farabi b) El Kindi c) İbnürüşt d) İbni Sina e) Uluğ Bey
  37- Büyük İskender’in katkılarıyla batı ve doğu kültürlerinin sentezinden ortaya çıkan uygarlık aşağıdakilerden hangisidir?
  a) Hellenizm Uygarlığı
  b) Ege ve Yunan Uygarlığı
  c) Roma Uygarlığı
  d) Mezopotamya Uygarlığı
  e) Pers Uygarlığı
  38- Ahlak duygusunun insanları hayvanlardan ayıran en önemli fark olduğunu ileri süren bilim adamı aşağıdakilerden hangisidir? kpssrehber.com
  a) Kant b) Descartes c) Malthuss d) Newton e) Darwin
  39- Toplumsal kurumların kendiliğinden, hissedilmeden, zamanın koşullarına uyarak değişmesi, aşağıdakilerden hangisidir?
  a) Devrim b) Evrim c) Darbe d) İhtilal e) İnkılap
  40- Aşağıdakilerden hangisi ezanın Türkçe okunmasına tepki olarak gelişen olaylardan biridir?
  a) Bursa Olayı
  b) 31 Mart Olayı
  c( Menemen Olayı
  d) Tunceli Olayları
  e) Şeyh Sait Olayı
   

 4. Aşk'a İnanmışt'ı

  Aşk'a İnanmışt'ı Genel Yönetici Staff Member

  Katılım:
  28 Mart 2008
  Mesajlar:
  23.174
  Beğenilen Mesajları:
  2.143
  Bulunduğu Yer:
  ŞANLIURFA
  Tuttuğu Takım:
  GALATASARAY
  Skype:
  fehmi56397
  41- İhtilal, İnkılabın hangi aşamasıdır?
  a) Bağımsızlık aşaması
  b) Önderin belirlediği aşama
  c) Hazırlık evresi
  d) Ön aşama
  e) Yeni rejimin kurulması aşaması
  42- 23 Ocak 1913′deki Bab-ı Ali Baskını sonunda aşağıdaki sonuçlardan hangisi ortaya çıktı?
  a) II. Abdülhamit tahtan indirildi.
  b) İttihat ve Terakki Partisi yönetime tümüyle egemen oldu.
  c) Balkan Savaşları sona erdi.
  d) II. Meşrutiyet ilan edildi.
  e) 31 Mart Olayı bastırıldı.
  43- Millet Mektepleri, hangi önemli inkılabın hemen sonrasında, bu inkılabı tamamlamak için açılmıştır?
  a) Türk Dil Kurumu’nun kurulması
  b) Üniversite reformu
  c) Harf inkılabı
  d) Türk Tarih Kurumu’nun kurulması
  e) Tevhid-i Tedrisat Kanunu
  44- Rus İhtilalinin sonunda hangi olay gerçekleşti?
  a) Rusya, Amerika Birleşik Devletleri’ne yanaştı.
  b) Brest-Litovsk Barışı imzalandı.
  c) Almanya’da demokrasi kuruldu.
  d) Uşi Barışı görüşmeleri başladı.
  e) Almanya ile İngiltere arasında bir yakınlaşma göze çarptı.
  45- Tarih sıralamasına göre ilk cereyan eden olay hangisidir?
  a) İkinci Balıkesir Kongresi
  b) Erzurum Kongresi
  c) Sivas Kongresi
  d) Amasya Tamimi
  e) Ali Galip Olayı
  46- Kuvayı Milliye’nin en belirgin özelliği nedir?
  a) Kuvayı İnzibatiye’nin komutanlarından buyruk alması
  b) TBMM’ne bağlı olması
  c) Doğrudan doğruya Heyet-i Temsiliye’ye bağlı olması
  d) Doğrudan doğruya Kazım Karabekir Paşa’ya bağlı olmaları
  e) Kendi şeflerine bağlı yarı askeri birlikler olması
  47- TBMM ilk Anayasasını hangi yıl yaptı?
  a) 1876 b) 1920 c) 1921 d) 1924 e) 1960
  48- TBMM’nin kabul ettiği anayasal sistem hangisiydi?
  a) Güçler birliği
  b) Güçler ayrılığı
  c) Parlamenter sistem
  d) Ilımlı güçler ayrılığı
  e) Saltanatın ayrılığı
  49- Cumhuriyet ilan edilince hangi çelişki doğdu?
  a) Bir yanda Başkomutan, bir yanda TBMM
  b) Bir yanda hükümet, bir yanda padişah
  c) Bir yanda halife, bir yanda TBMM
  d) Bir yanda halife, bir yanda cumhurbaşkanı
  e) Bir yanda padişah, bir yanda TBMM
  50- Halifeliğin kaldırılması ne zaman mümkün oldu?
  a) Lozan Barışının imzalanması üzerine
  b) Menemen olayı üzerine
  c) Cumhuriyetin ilanından sonra
  d) Şeyh Sait Ayaklanmasının çıkması üzerine
  e) TBMM kurulunca
  51- Toplumun huzuru ve milli dayanışma ifadeleri Atatürk’ün hangi ilkesinin başka bir deyişle belirtilmesidir?
  a) İnkılapçılık b) Halkçılık c) Cumhuriyetçilik d) Milliyetçilik e) Akılcılık
   

 5. Aşk'a İnanmışt'ı

  Aşk'a İnanmışt'ı Genel Yönetici Staff Member

  Katılım:
  28 Mart 2008
  Mesajlar:
  23.174
  Beğenilen Mesajları:
  2.143
  Bulunduğu Yer:
  ŞANLIURFA
  Tuttuğu Takım:
  GALATASARAY
  Skype:
  fehmi56397
  52- Yunanlıları yurttan kovabilmek için diğer Anlaşma Devletleriyle görüşmeler yapılabileceği yönünde garip bir kararın alındığı kongre aşağıdakilerden hangisidir?
  a) Alaşehir Kongresi b) Büyük Edirne Kongresi c) Balıkesir Kongresi d) Pozantı Kongresi e) Afyon Kongresi
  53- Aklın üstünlüğü kuralını kabul eden akım hangisidir?
  a) Rasyonalizm b) Kinizm c) Merkantilizm d) Ampirizm e) Romantizm
  54- Aşağıdakilerden hangisi ”inkılapçı” sayılamaz?
  a) İnkılaba yön verenler
  b) İnkılabın yıktıklarını geri getirenler
  c) İnkılabı yapanlar
  d) İnkılabı belli bir yola sokanlar
  e) İnkılabı uygulatanlar
  55- Aşağıdakilerden hangisi ortak dili olmayan (dil birliği bulunmayan) milletlerden birisidir?
  a) Türkler b) Araplar c) İngilizler d) Almanlar e) İsviçreliler
  56- Cumhuriyet öncesinde, özellikle Tanzimat’tan sonra Osmanlı aydınları arasında aşağıdaki rejimlerden en fazla rağbeti hangisi görmüştür?
  a) Sosyalizm b) Mutlak Monarşi c) Cumhuriyet d) Meşruti Monarşi e) Oligarşik Cumhuriyeti
  57- Egemenliğin aynı soydan gelen bir kişi tarafından kullanıldığı devlet şekli aşağıdakilerden hangisidir?
  a) Monarşi b) Teokrasi c) Oligarşi d) Diktatörlük e) Cumhuriyeti
  58- Çoğunluğun her zaman haklı olduğunu ve yasaların başka bir yolla yapılamayacağını ileri süren düşünür aşağıdakilerden hangisidir?
  a) İbni Haldun b) R. Bacon c) E. Kant d) J.J Rousseau e) Büyük Friedrich
  59- Yasaların egemen olduğu bir modern devlette yasalar yapılırken özellikle aşağıdakilerden hangisine özen gösterilmelidir? kpssrehber.com
  a) Dini inançlara ters olmamasına
  b) Geçmişten gelen alışkanlıkların devam ettirilmesine
  c) Komşu ülkelerin hukuk kurallarına benzerliğine
  d) Çoğunluğun hemen her arzusunun gerçekleştirilmesine
  e) Hukuka uygunluğuna
  60- 20-22 Ekim 1919′daki Amasya Görüşmesi’nin önemini en iyi aşağıdakilerden hangisi açıklar?
  a) Osmanlı Hükümeti ile Heyet-i Temsiliye her konuda anlaşmışlardır.
  b) Osmanlı Hükümeti Temsil Kurulu’nun üstünlüğünü kabul etmiştir.
  c) Osmanlı Hükümeti Heyeti Temsiliyenin varlığını kabul etmiştir.
  d) İşgalci devletlerin istekleri yerine getirilmiştir.
  e) TBMM’nin açılması yolunda adım atılmıştır.
  61- Rusya’nın Osmanlı’yı yıkarak Boğazları ele geçirmek istemesindeki temel amacı aşağıdakilerden hangisidir?
  a) Açık ve sıcak denizlere inmek
  b) İngiltere ile ortak hareket etmek
  c) Almanya’nın güçlenmesine engel olmak
  d) İngiltere ile ortak hareket etmek
  e) Dünyada ulusal devletlerin kurulmasına ortam hazırlamak
  62- İzmir’in Yunanistan’a verilmesi aşağıdakilerden hangisi sonunda kararlaştırıldı?
  a) Paris Barış Konferansıyla
  b) Birinci Dünya Savaşı SIrasındaki gizli antlaşmalarla
  c) Brest-Litowsk Antlaşmasıyla
  d) Londra Önbarışıyla
  e) Mondros Ateşkes Antlaşmasıyla
  63- 18 Nisan 1920′de Osmanlı Hükümetinin Kuvayı Milliye’ye karşı olarak kurduğu resmi örgüt aşağıdakilerden hangisidir?
  a) Felak-ı Vatan b) Kuvayı seyyare c) Yeşil Ordu d) Vahdet-i Milliye e) Kuvayı İnzıbatiye
  64- Türk Tarihindeki ilk düzenli siyasal örgütlenme ve muhalefet aşağıdakilerden hangisidir?
  a) Redd-i İlhak Derneği
  b) İslam İhtilali Komitesi
  c) Hürriyet ve İtilaf Fırkası
  d) İttihat ve Terakki Derneği
  e) Vatan ve Hürriyet Derneği
  65- TBMM’nin güçler birliği sistemini benimsemesinin temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
  a) Geçici nitelik taşıdığı için
  b) Daha demokratik olduğu için
  c) Padişah ve Osmanlı yönetimi baskı yaptığı için
  d) Ulusal egemenliğe uygun olduğu için
  e) Yerinde ve çabuk kararlar alıp, uygulamak için
  66- Aşağıdakilerden hangisi Milletler Cemiyeti’nin fiilen sona erme nedenlerinden biridir?
  a) Boğazlar Komisyonunun kaldırılması
  b) Kurtuluş Savaşı’nın kazanılması
  c) Türkiye’nin Milletler Cemiyeti’ne üye olması
  d) Balkan Antantı’nın imzalanması
  e) II. Dünya Savaşı’nın çıkması
  67- Aşağıdakilerden hangisi Kurtuluş Savaşı Döneminde Milli Mücadele karşıtı yayım yapan gazetelerden biridir?
  a) Alemdar b) İkdam c) Tasvir-i Efkar d) Vakit e) Albayrak
  68- Osmanlı Devleti’nin başkenti aşağıdaki gelişmelerden hangisi ile TBMM’ye bırakılmıştır?
  a) Moskova Antlaşması
  b) Londra Konferansı
  c) Sevr Barış Antlaşması
  d) Mudanya Ateşkes Antlaşması
  e) Ankara Antlaşması
  69- I. TBMM’nin ilk Meclis Başkanı aşağıdakilerden hangisidir?
  a) Fethi Okyar
  b) Ali Fuat Cebesoy
  c) Şerif Bey
  d) Refet Bele
  e) Rauf Orbay
   

 6. Aşk'a İnanmışt'ı

  Aşk'a İnanmışt'ı Genel Yönetici Staff Member

  Katılım:
  28 Mart 2008
  Mesajlar:
  23.174
  Beğenilen Mesajları:
  2.143
  Bulunduğu Yer:
  ŞANLIURFA
  Tuttuğu Takım:
  GALATASARAY
  Skype:
  fehmi56397
  70- Osmanlı Devleti’nde ilk kez iç borçlanma sistemi aşağıdaki padişahlardan hangisi döneminde uygulanmıştır?
  a) I. Abdülhamit I. Mahmut c) I. Ahmet d) III. Mustafa e) III. Selim
  71- Fransız İhtilali sonrasında yayılan akımlardan hangisi Osmanlı İmpararotluğunun dağılmasını hızlandırmıştır?
  a) Liberalizm b) Anayasacılık c) Demokrasi d) Laiklik e) Ulusçuluk
  72- İttihat ve Terakki Cemiyeti İmparatorluğun özellikle hangi bölgesinde daha yoğun olarak örgütlenmiştir?
  a) Arap toprakları b) Batı Anadolu c) İstanbul ve çevresi d) Kuzey Afrika e) Makedonya
  73- Osmanlı dönemindeki reformların temel amacı aşağıdakilerden hangisidir?
  a) Ulusal bir devlet kurmak
  b) Toplumun refah düzeyini yükseltmek
  c) Devleti parçalanmaktan kurtarmak
  d) Cumhuriyetin ilanı için uygun bir ortam yaratmak
  e) Halkı özgürleştirmek
  74- II. Abdülhamit aşağıdaki olayların hangisi sonrasında tahttan indirilmiştir?
  a) Kabakçı Mustafa İsyanı
  b) Bab-ı Ali Baskını
  c) II. Meşrutiyetin ilanı
  d) 31 Mart Olayı
  e) Mondros Ateşkes Anlaşması
  75- Balkan Savaşları sırasında aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devletinden koparak bağımsızlığını ilan etmiştir?
  a) Bulgaristan b) Romanya c) Sırbistan d) Arnavutluk e) Karadağ
  76- Aşağıdaki yerleşim merkezlerinden hangisi TBMM’nin açılması öncesinde düşman işgalinden kurtarılmıştır?
  a) Urfa b) Bursa c) Edirne d) İzmir e) Adana
  77- Tekalif-i Milliye Emirlerinin amacı Türk ordusunu hangi savaşa hazırlamaktır?
  a) Sakarya b) I. İnönü c) II. İnönü d) Büyük Taarruz e) Kütahya-Eskişehir
  78- Osmanlı ailesi mensuplarının yurt dışına çıkarılmaları aşağıdakilerden hangisi ile, gerçekleştirilmiştir?
  a) Ankara’nın başkent olması
  b) 1924 Anayasasının yürürlüğe girmesi
  c) Saltanatın kaldırılması
  d) Cumhuriyetin ilan edilmesi
  e) Halifeliğin kaldırılması
  79- Şeyh Sait Ayaklanması çıktığı sırada Türkiye Cumhuriyeti hangi dış sorunla uğraşmaktaydı?
  a) Boğazlar Sorunu
  b) Musul Sorunu
  c) Hatay Sorunu
  d) Osmanlı Borçları Sorunu
  e) Ermeni Sorunu
  80- Son Osmanlı halifesi aşağıdakilerden hangisidir?
  a) Vahdettin
  b) Mehmet Reşat
  c) Abdülaziz
  d) Abdülmecit Efendi
  e) II. Abdülhamit
  81- Cumhuriyetin ilanı ile birlikte devrim adımlarının hız kazandığını ve kültür değişikliğinin evrimsel bir gelişme ile gerçekleştirilmesi gerektiğini savunan kişi aşağıdakilerden hangisidir?
  a) Fevzi Çakmak Paşa b) Celal Bayar Bey c) Kazım Karabekir Paşa d) Fethi Okyar Bey e) İsmet İnönü Paşa
  82- Mustafa Kemal Paşa’nın yakın arkadaşlarından Rauf bey aşağıdakilerden hangisine karşı idi?
  a) Misak-ı Milli’nin ilanına
  b) TBMM’nin açılmasına
  c) Erzurum Kongresinin toplanmasına
  d) İstiklal Mahkemelerinin kurulmasına
  e) Halifeliğin kaldırılmasına
  83- ”Laik” kelimesinin kökeni hangi dile aittir?
  a) İngilizce
  b) Almanca
  c) Yunanca
  d) Türkçe
  e) Rusça
  84- Kurtuluş savaşı yıllarında laiklik ilkesi gündeme getirilmemiştir. Bunun temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
  a) Atatürk, laiklik kavramını benimsemediği için
  b) Atatürk, laik bir toplumu hedeflemediği için
  c) Atatürk için diğer ilkeler kadar önemli olmadığı için
  d) Bu kavram henüz ortaya çıkmadığı için
  e) Kurtuluş Savaşının kazanılması daha önemli olduğu için
  85- Hangi önemli dış olay Atatürk ilkeleri üzerinde etkili olmuştur?
  a) Fransız ihtilali
  b) Coğrafya keşifleri
  c) Haçlı seferleri
  d) Sovyet devrimi
  e) Endüstri devrimi
  86- TBMM öncelikle aşağıdakilerden hangisini gerçekleştirmiştir?
  a) Milli bankacılığın geliştirilmesi
  b) Özel sektöre destek verilmesi
  c) Hayvan vergisinin artırılması
  d) Aşar vergisinin kaldırılması
  e) Yol yapma işlerinde vatandaşa çalışma yükümlülüğünün getirilmesi
  87- Bir devlet biçimi olan ”Cumhuriyet” aşağıdakilerden hangisine dayanarak varlığını sürdürebilir?
  a) Aydınlara b) Askerlere c) Bürokratlara d) Dış devletlere e) Tüm ulusa
  88- Türk inkılabı denildiğinde hangi yıllar anlaşılmalıdır?
  a) 1923-1934
  b) 1919-1938
  c) 1919-1930
  d) 1925-1930
  e) 1923-1937
   

 7. Aşk'a İnanmışt'ı

  Aşk'a İnanmışt'ı Genel Yönetici Staff Member

  Katılım:
  28 Mart 2008
  Mesajlar:
  23.174
  Beğenilen Mesajları:
  2.143
  Bulunduğu Yer:
  ŞANLIURFA
  Tuttuğu Takım:
  GALATASARAY
  Skype:
  fehmi56397
  89- Kanun önünde eşitlik, ulusal egemenlik ve sınıf çatışmasının reddi gibi kavramlar Atatürk ilkelerinden hangisi ile doğrudan ilişkilidir?
  a) Laiklik b) Devletçilik c) Milliyetçilik d) İnkılapçılık e) Halkçılık
  90- Osmanlı ekonomisinin çökmesinde ve Batı’ya bağımlı bir hale gelmesinde aşağıdakilerden hangisi temel etkendir? kpssrehber.com
  a) Ordunun zayıf olması
  b) Merkezi otoritenin sarsılmasına
  c) Nüfus artışının fazla olması
  d) Kapitülasyonlar
  e) Osmanlı ordusunun tarıma dayalı olması
  91- Ulusal Ordunun kurulmasını çabuklaştıran öğe hangisidir?
  a) Subayların durumu
  b) Yunan saldırısının hızla ilerlemesi
  c) Halkın yardımı
  d) Sovyetler Birliği’nden desteği
  e) İstanbul Hükümeti’nin tutumu
  92- Gümrü Barışında hangi hüküm yoktur?
  a) Türkiye’den ayrılan Ermenilere tazminat verilebilecek.
  b) Ermeniler bugünkü sınırlarımızın arkasına çekilecek.
  c) Dileyen Ermeni, üç yıl içinde Anadolu’ya yerleşebilecek.
  d) Sevr Barışı tanınmayacak.
  e) Ermenistan isterse yardım edilebilecek.
  93- Birinci Dünya Savaşının son Barış Antlaşması hangisidir?
  a) Trianon Barışı
  b) Ankara Barışı
  c) Sevr Barışı
  d) VersayBarışı
  e) Lozan Barışı
  94- Hangi imparatorluk Birinci Dünya Savaşı sonunda yıkılmadı?
  a) İngiliz İmparatorluğu
  b) Alman İmparatorluğu
  c) Osmanlı İmparatorluğu
  d) Rus İmparatorluğu
  e) Avusturya-Macaristan İmparatorluğu
  95- ”Ermenistan” ilk kez ne zaman ve nerede kuruldu?
  a) 1856′da Rusya’da.
  b) 1922′de Doğu Gürcistan sınırında
  c) 1989′da Güney Kafkasya’da
  d) 1918′de Güney Kafkasya’da
  e) 1945′te Sovyetler Birliği’nde
  96- Hangi devrim 1930 yılından sonra gerçekleştirilmiştir?
  a) İlke olarak laikliğin kabulü
  b) Halifeliğin kaldırılması
  c) Harf değişikliği
  d) Medeni Kanun’un kabulü
  e) Üniversite reformu
  97- Aşağıdakilerden hangisi Türkiye Cumhuriyeti’nin üçüncü siyasal partisidir?
  a) Cumhuriyet Halk Fırkası
  b) Demokrat Parti
  c) Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası
  d) Ahali Cumhuriyet Fırkası
  e) Serbest Cumhuriyet Fırkası
  98- Hangi antlaşmada Boğazlar üzerindeki egemenliğimiz sınırlandırılmıştı?
  a) Lozan Barışı ile
  b) Moskova Antlaşması ile
  c) Londra Konferansı ile
  d) Montrö Sözleşmesi ile
  e) Ankara Antlaşması ile
  99- ”Londra Konferansı” hangi olay sonunda toplandı?
  a) Moskova Antlaşması sırasında
  b) Büyük Taarruz’dan sonra
  c) Sakarya Savaşından sonra
  d) Birinci İnönü Savaşından sonra
  e) İkinci İnönü Savaşından sonra
  100- Fransızlarla Ankara Antlaşması hangi tarihte imzalandı?
  a) 13 Ekim 1921
  b) 10 Ağustos 1920
  c) 20 Ekim 1921
  d) 10 Aralık 1922
  e) 21 Temmuz 1921
  101- Aşağıdakilerden hangisi ikili antlaşmalara bir örnektir?
  a) Lozan Barış Antlaşması
  b) Sevr Antlaşması
  c) Ankara Antlaşması
  d) Londra Konferansı
  e) Paris Barış Konferansı
  102- İlk TBMM Gümrü, Moskova ve Ankara Antlaşmalarını hangi devletlerle yapmıştır?
  Gümrü Moskova Ankara
  a) Fransa Sovyet Rusya Ermenistan
  b) Fransa Ermenistan Sovyet Rusya
  c) Ermenistan Fransa Sovyet Rusya
  d) Sovyet Rusya Ermenistan Fransa
  e) Ermenistan Sovyet Rusya Fransa
   

 8. Aşk'a İnanmışt'ı

  Aşk'a İnanmışt'ı Genel Yönetici Staff Member

  Katılım:
  28 Mart 2008
  Mesajlar:
  23.174
  Beğenilen Mesajları:
  2.143
  Bulunduğu Yer:
  ŞANLIURFA
  Tuttuğu Takım:
  GALATASARAY
  Skype:
  fehmi56397
  103- Lozan Barış görüşmelerinde ele alınman aşağıdaki sorunlardan hangisi 1926′da Ankara Antlaşması’yla çözümlenmiştir?
  a) Devlet borçları b) Türkiye- Irak sınırı c) Savaş tazminatı
  d) Türkiye-Yunanistan sınırı e) Türk ve Rum ahalinin değiş tokuşu
  104- Aşağıdakilerden hangisi, ”Düşmanın silahlı kuvvetlerini yok etmek ve önemli arazi bölümlerini ele geçirmek” amacıyla yapılmıştır?
  a) İnönü Muharebeleri b) Balkan Savaşı c) Büyük Taarruz d) Sakarya Meydan Muharebesi e) Çanakkale Savaşı
  105- Mustafa Kemal Paşa ”ulusal güçleri birleştirmek” amacıyla öncelikle aşağıdakilerden hangisinin kurulmasına ağırlık vermiştir?
  a) Yeni bir meclis b) Düzenli bir ordu c) Dış devletlere iyi ilişkiler d) Mahalli dernekler e) İstanbul Hükümeti ile diyalog
  106-Atatürk, devletin dış politikasını yönlendirmede aşağıdakilerden hangisini temel ilke saymıştır?
  a) Medeniyetçilik b) Ululsçuluk c) Laiklik d) Bağımsızlık e) Devrimcilik
  107- Aşağıdaki devletlerden hangisinin izlediği dış politikanın güvensizlik yaratması Balkan Antantı’nın kurulmasının nedenlerinden biri olmuştur?
  a) Türkiye b) Romanya c) İtalya d) Yugoslavya e) Yunanistan
  108- Türkiye’de Meclis Hükümetinden Kabine Sistemine geçiş aşağıdakilerden hangisiyle başlamıştır?
  a) TBMM’nin kurulması b) Halifeliğin kaldırılması c) Saltanatın kaldırılması
  d) Cumhuriyet’in ilan edilmesi e) Kars Antlaşmasının imzalanması
  109- İlk TBMM döneminde, devletin en çok harcama yaptığı alan aşağıdakilerden hangisidir?
  a) Milli Savunma b) Tarım ve Hayvancılık c) Eğitim d) Ticaret e) Ulaşım ve Haberleşme
  110- 1924 Anayasası’na göre, Türkiye’de bütün kuvvet ve yetkilerin kaynağı aşağıdakilerden hangisidir?
  a) Bakanlar Kurulu b) Millet c) Cumhurbaşkanı d) Devlet e) Ordu
  111- İngiltere Musul’u aşağıdakilerden hangisine dayanarak işgal etmiştir?
  a) Ankara Antlaşması
  b) Lozan Barış Antlaşması
  c) Mondros Ateşkes Antlaşması
  d) Sevr Antlaşması
  e) Mudanya Ateşkes Antlaşması
  112- Türkiye’de Kurtuluş Savaşı’nın hazırlık döneminde Mahalli Kongreler yapılarak TBMM kurulmuştur.
  Bu gelişmeler, aşağıdakilerden hangisi için bir hazırlık sayılmaz?
  a) Demokratikleşme sürecini başlatma
  b) Yerel yönetimlere ağırlık verme
  c) Yeni bir devlet kurma
  d) Ulusal egemenliği hakim kılma
  e) Ulusal bağımsızlığı kazanma
  113- Türkiye’de ”Saltanat” ve ”ulusal devlet” taraftarları arasındaki tartışmanın en yoğun olduğu dönem hangi yılları kapsar?
  a) 1920 – 1923 b) 1908 – 1912 c) 1923 – 1925 d) 1925 – 1928 e) 1915 – 1918
  114- Uluslararası ekonomik ilişkilerde, aşağıdaki inkılaplardan hangisi Türkiye’ye önemli kolaylıklar sağlamıştır? kpssrehber.com
  a) Ölçü birimlerinin değiştirilmesi
  b) Tekke, zaviye ve türbelerin kapatılması
  c) Kadınlara siyasi haklar tanınması
  d) Soyadı Kanunu’nun kabul edilmesi
  e) Medeni kıyafetlerin kabul edilmesi
  115- İlk TBMM kendisinin üstünde bir kuvvet tanımamakla aşağıdakilerden hangisini yok saymıştır?
  a) Eski antlaşmaları b) Azınlık haklarını c) Kuvay-i Milliye’yi d) İtilaf devletlerini e) Osmanlı yönetimini
  115- İlk TBMM kendisinin üstünde bir kuvvet tanımamakla aşağıdakilerden hangisini yok saymıştır?
  a) Eski antlaşmaları b) Azınlık haklarını c) Kuvay-i Milliye’yi d) İtilaf devletlerini e) Osmanlı yönetimini
  116- Atatürk ilkelerinin tümünün dayandığı iki üst ilke aşağıdakilerden hangisidir?
  a) Köycülük – Devletçilik b) Laiklik – İnkılapçılık c) Devletçilik – Planlama
  d) Milliyetçilik – Akılcılık e) Halkçılık – Cumhuriyetçilik
  117- Rasyonalizm (akılcılık) Ortaçağ sonlarında hangi kıtada doğmuştur?
  a) Avrupa b) Asya c) Afrika d) Orta Amerika e) Güney Amerikan
  118- Kuruluşundan yıkılışına değin Osmanlı Devleti’nin ekonomisinde aşağıdaki sektörlerden hangisi ağırlıktadır?
  a) Dış Ticaret b) El Sanatları c) Sanayi d) Tarım e) Balıkçılık
  119- Cumhuriyetin ilk yıllarında ulaştırma sektöründe hangi alana ağırlık verilmiştir?
  a) Havayolu b) Karayolu c) Hepsi d) Denizyolu e) Demiryolu
  120- Herhangi bir konuda birbiriyle mantıksal ilişkisi bulunan düşünce sistemine ne ad verilir?
  a) Akım b) İdeoloji c) Din d) Bilim e) Sanat
  121- Türk toplumunda ”Halkçılık” aşağıdakilerin hangisinde diğerlerinden önce başlamıştır?
  a) Türk tarihi yazılmasında b) Bilimsel konularda c) Türk dilinin sadeleştirilmesinde
  d) Çalışma hayatında e) Seçim sisteminin değiştirilmesinde
   

 9. Aşk'a İnanmışt'ı

  Aşk'a İnanmışt'ı Genel Yönetici Staff Member

  Katılım:
  28 Mart 2008
  Mesajlar:
  23.174
  Beğenilen Mesajları:
  2.143
  Bulunduğu Yer:
  ŞANLIURFA
  Tuttuğu Takım:
  GALATASARAY
  Skype:
  fehmi56397
  122- Osmanlı İmparatorluğu bünyesinde yeralan uluslardan hangisinde milliyetçilik duygusu oldukça geç doğmuştur?
  a) Türkler b) Sırplar c) Ermeniler d) Yunanlılar e) Bulgarlar
  123- ”Bir toplumun maddi ve manevi tüm yaşam alanlarında yarattığı, ulaştığı değerlerin bütünü” şeklindeki tanım aşağıdakilerden hangisine aittir?
  a) Çağdaşlaşma b) Kalkınma c) Refah düzeyi d) Geniş anlamda uygarlık e) Dar anlamda uygarlık
  124- Küreselleşme ile eş anlamlı olarak kullanılan terim aşağıdakilerden hangisidir?
  a) Endüstrileşme b) Sosyalleşme c) Globalleşme d) Mikro milliyetçilik e) Özelleştirme
  125- Osmanlı’da, özellikle hangi padişah kılık-kıyafet konusunda önemli atılımları gerçekleştirmiştir?
  a) V. Murat b) Vahdettin c) II. Abdülhamit d) II. Mahmut e) Abdülaziz
  126- Kılık-kıyafet alanındaki değişiklikler Atatürk’ün hangi ilkesi ile doğrudan ilgilidir?
  a) Laiklik b) Halkçılık c) Milliyetçilik d) Devletçilik e) Cumhuriyetçilik
  127- Soyadı Kanunu kaç yılında çıkarılmıştır?
  a) 1934 b) 1938 c) 1930 d) 1936 e) 1932
  128- Tevhid-i Tedrisat Kanunu hangi tarihte çıkarılmıştır?
  a) 3 Mart 1924 b) 1 Kasım 1924 c) 5 Şubat 1937
  d) 29 Ekim 1923 e) 1 Kasım 1928
  129- Toplumsal ilişkileri düzenleyen kurallara ”Hukuk” denir. Hukuk kurallarını aşağıdakilerden hangisi koyar?
  a) Din adamları b) Basın c) Ekonomik çevreler d) Birey e) Devlet
  130- Bir Akdeniz ve Kuzey Afrika İmparatorluğu kurmak isteyen İtalya, 1935 yılında aşağıdaki ülkelerden hangisine saldırmıştır?
  a) Somali b) Habeşistan c) Mısır d) Libya e) Sudan
  Cevaplar:
  1-d 2-c 3-d 4-a 5-e 6-c 7-c 8-b 9-a 10-d 11-a 12-c 13-b 14-e 15-e 16- c 17-c 18-e 19-b 20-a 21-a 22-d 23-c 24-e 25-c 26-c 27-e 28-a 29-b 30-c 31-d 32-e 33-c 34-a 35-b 36-c 37-a 38-e 39-b 40-a 41-d 42-b 43-c 44-b 45-d 46-e 47-c 48-a 49-d 50-c 51-b 52-a 53-a 54-b 55-e 56-d 57-a 58-d 59-e 60-c 61-a 62-a 63-c 64-d 65-e 66-e 67-a 68-d 69-c 70-d 71-e 72-e 73-c 74-d 75-d 76-a 77-a 78-e 79-b 80-d 81-c 82-e 83-c 84-e 85-a 86-c 87-e 88-b 89-e 90-d 91-b 92-a 93-e 94-a 95-d 96-e 97-e 98-a 99-d 100-c 101-c 102- e 103-b 104-c 105-a
  106-d 107-c 108-d 109-a 110-b 111-c 112-b 113-a 114-a 115-e 116-d 117-a 118-d 119-e 120-b
  121-c 122-a 123-e 124-c 125-d 126-a 127-a 128-a 129-e 130-b
   

Sayfayı Paylaş